Od 1 lipca 2013 roku gospodarka odpadami komunalnymi przeszła we władania gmin. Obowiązują nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.
W związku z wejściem w życie systemu Rada Gminy w Gaszowicach zobowiązana była podjąć następujące akty prawa miejscowego:
- Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
- Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwała w sprawie w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
- Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gaszowice  objął swoim zakresem nieruchomości zamieszkałe, tj. budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj. przedsiębiorców i budynki użyteczności publicznej.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni