WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZYJMOWANE
SĄ W DNIACH 1-15.09.2017r.

w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach (budynek Urzędu Gminy) p. 22

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny.  
 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę      
w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej,            
wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń
o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA)
Druk wniosku wraz załącznikami dostępny jest  w siedzibie GZOPO w Gaszowicach (budynek Urzędu Gminy) p. 22

Informacje telefoniczne : 32 4327159

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni