Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Gaszowice znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać w Urzędzie Gminy (pok. nr 22).

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni