Drukuj

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 15.09.2019r.


w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach

(budynek Urzędu Gminy) p. 22

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny 
 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest: złożenie wniosku                     o przyznanie pomocy materialnej oraz dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń                 o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA)
Druk wniosku wraz załącznikami dostępny jest  w siedzibie GZOPO w Gaszowicach (budynek Urzędu Gminy) p. 22

Informacje telefoniczne : 32 4327159

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Gaszowice znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać w Urzędzie Gminy (pok. nr 22 )