lyskor dobre

Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik, który do 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek - kobieta - 55 lat i mężczyzna - 60 lat, będzie posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą.

            O ile powyższe trzy warunki zostaną spełnione do 31 grudnia 2017 r., rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli wniosek o ww. emeryturę złoży po tej dacie.

W takim przypadku emerytura rolnicza będzie przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Kasa informuje, że do wniosku rolnik powinien dołączyć dokument stwierdzający fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, np. akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę, umowę dzierżawy spełniającą warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. zawartą co najmniej na 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, z osobą nie będącą:

 1. a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
 2. b) jego zstępnym lub pasierbem,
 3. c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c).

Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt II UK 82/11), dopuszcza się również zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej na tym gospodarstwie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336).

Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) począwszy od 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2100 zł.

W związku z powyższym, począwszy od 1 stycznia 2018 r. najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 189 zł (tzn. 9% x 2100 zł =189 zł).

Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju i rozmiarze prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2018 r.

Rolnicy, którzy w 2018 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2018 r.

 

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zasiłki chorobowe w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej (e – ZLA) lub papierowej (na formularzu ZUS – ZLA).

W przypadku, gdy lekarz wystawi zaświadczenie w formie elektronicznej (e-ZLA), ubezpieczony w KRUS nie musi składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, bowiem zaświadczenie takie automatycznie przekazywane jest do KRUS. Tak więc ubezpieczony nie musi żądać od lekarza wydruku zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA), aby otrzymać prawo do zasiłku chorobowego.

Gdy lekarz wystawi zaświadczenie ubezpieczonemu w formie papierowej (na formularzu ZUS – ZLA) ubezpieczony, powinien takie zaświadczenie dostarczyć do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy, w celu rozpatrzenia prawa do zasiłku chorobowego.

Jednocześnie KRUS informuje, że od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiali zaświadczenia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej (e – ZLA).

Bliższe informacje dot. zasiłku chorobowego można uzyskać na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce "zasiłek chorobowy"..

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2018 r.

W Monitorze Polskim z 12 grudnia 2017 r., poz. 1146, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2018 r.

Składka ta nadal będzie wynosić 42 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2018 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w grudniu 2017 r. emerytury podstawowej (886,44 zł), tj. 89,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2018 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
 • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
 • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
 • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ostateczny ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał 2018 r., upływa 31 stycznia 2018 r.

Publikacje startujące w Konkursie organizowanym przez KRUS nadsyłamy do połowy stycznia

 

            To już ostatnie godziny XXIII konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu opublikują w 2017 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Na laureatów czekają wysokie nagrody finansowe. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., a następnie przesłanie na adres organizatora, najpóźniej do 15 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) co najmniej jednego artykułu lub jednej audycji spełniającej wymogi konkursowe zawarte w Regulaminie Konkursu.

            W konkursie mogą brać udział dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach masowego przekazu. Publikacje mogą zgłaszać bezpośrednio autorzy, ich Redakcje lub - po uzyskaniu zgody autorów - Oddziały Regionalne KRUS i Biuro Komunikacji Społecznej Centrali KRUS. Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: artykułów prasowych i publikacji internetowych; audycji radiowych oraz audycji telewizyjnych.

            Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pojedynczą publikację lub za cykl (minimum trzy publikacje). Organizator pozostawia do wyłącznego uznania autorów dobór gatunków dziennikarskich przy opracowaniu materiałów konkursowych, np. reportaż, wywiad, felieton.

            Szczegóły na temat wymogów, jak również dokładne informacje na temat kryteriów oceny publikacji, a także wysokości nagród finansowych w poszczególnych kategoriach można znaleźć na stronie internetowej KRUS.

Regulamin:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2017/konkurs_dla_dziennikarzy_2017_regulamin.pdf

http://www.krus.gov.pl, w zakładce "Konkursy".

Relacja z ostatniego rozstrzygnięcia:

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/konkurs-pt-w-rolnictwie-mozna-pracowac-bezpieczniej-rozstrzygniety/

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Gaszowice udziałem w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, Wójt Gminy Gaszowice zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 29 grudnia 2017 r.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej: http://gaszowice.pl/index.php/aktualnosci-1/643-nabor-zgloszen-do-projektu-oze

REGULAMIN NABORU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Harmonogramy wywozu odpadów na pierwsze półrocze 2018 roku są dostępne w aplikacji Ecoharmonogram oraz na stronie internetowej http://gaszowice.pl/index.php/dla-mieszkancow-2/gospodarowanie-odpadami-2/harmonogram-wywozow-1

Ponadto firma Remondis, podczas odbiorów realizowanych w bieżącym tygodniu, dostarcza harmonogramy do skrzynek pocztowych lub zostawia je przy pojemnikach.

Harmonogramy zostaną zamieszczone także w grudniowym wydaniu Informatora Gminnego, który będzie dostępny od 29 grudnia br.

Gaszowice, dnia 14.12.2017 r.

 

OG-BR.0002.12.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 28.12.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2017 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gaszowice na rok 2018;

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2018;

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Gaszowice na rok 2018;

d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017;

e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne;

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

- stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

g) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.

9.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gaszowice.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

12.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

projekt 2018

Gmina Gaszowice opracowała projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gaszowice na rok 2018” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów.

Wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą swoje uwagi do projektu programu przesłać na adres: Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice w terminie od dnia 13.12.2017 r. do dnia 04.01.2018 r.

Gmina Gaszowice wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu, instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych, na zgłoszonych w projekcie budynkach położonych na terenie Gminy, do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs.

Spotkanie dla osób zainteresowanych projektem odbędzie się w dniu 13 grudnia (środa) br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach o godzinie 17.30.

Plakat kopia
Dokumenty zgłoszeniowe od zainteresowanych uczestników, będą przyjmowane w zakresie następujących instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła c.o. + c.w.u., powietrznych pomp ciepła c.w.u. i kotłów na biomasę.
Instalacje OZE oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Uczestnik ma prawo wyboru jednego rodzaju instalacji OZE.
Montaż kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku wymiany istniejącego źródła ciepła na paliwa stałe o niskiej efektywności energetycznej (węgiel).
Zakwalifikowanie nieruchomości zgłoszonej możliwe będzie po pozytywnej weryfikacji technicznej obiektu przez firmę upoważnioną przez Gminę Gaszowice. Ostateczna decyzja o możliwości montażu zostanie podjęta w trakcie weryfikacji technicznej. Weryfikacja techniczna obiektu jest kosztem właściciela budynku i jest to koszt 200 zł.
W przypadku wyboru powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. lub kotła na biomasę obligatoryjnie przedłożony musi zostać dokument – obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku wykonany przez firmę upoważnioną przez Gminę Gaszowice lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia audytorskie (koszt obliczeń—185 zł).
W przypadku instalacji solarnej i pompy powietrznej c.w.u. zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a w konsekwencji powierzchnię kolektorów na budynku, bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących budynek (weryfikacja na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie).
Koszty instalacji
Osoby składające komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują pokrycie następujących kosztów:
- co najmniej 15 % kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji;
- kosztów podatku VAT:
przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych w budynkach mieszkalnych, w budynkach gospodarczych bezpośrednio przylegających do budynku mieszkalnego - 8%
przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych na gruncie oraz w budynkach gospodarczych – 23%
- innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych z eksploatacją instalacji;
- kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji);
- w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych z niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji.
Zgłoszenia o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą składać wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami (użytkownikami wieczystymi/współużytkownikami wieczystymi) nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Gaszowice, spełniające łącznie poniższe warunki:
- efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców;
- osoby nie posiadające na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Gaszowice z tytułu należności publiczno-prawnych i cywilno-prawnych. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu;
- dobrowolnie chcące wziąć udział w projekcie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie prowadzony będzie w terminie od 11.12.2017 r. do 22.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Gaszowice ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice pok. 01
Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:
- osobiście w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w pokoju nr 01 (parter) Urzędu Gminy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania,
- przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 z dopiskiem „Odnawialne źródła energii” (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
W przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego) dopuszcza się możliwość złożenia i podpisania kompletu dokumentów przez jednego współwłaściciela (współużytkownika wieczystego), po przedłożeniu udzielonego pełnomocnictwa przez pozostałych współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych).
Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje Regulamin i/lub, poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.
Wybór Uczestników projektu przeprowadzony zostanie w następujących etapach:
I. formalno – prawnym oraz
II. merytoryczno – punktowym.
Dokładny opis kryteriów opisany został w regulaminie naboru.

REGULAMIN NABORU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 5.12.2017 r. w Czernicy przy ul. Podleśnej zastały zabrane dwa bezdomne psy są to mieszańce czarno białe oraz Piece ul. Graniczna zastał zabrany pies mieszaniec mały rudy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

tenis

Barborka2017

Horyzonty

Wkraczamy w kolejny sezon grzewczy więc – co niestety nieuchronne – przed nami kolejny etap zmagań z niską emisją. Doniesienia o limitach emisji pyłu zawieszonego przekroczonych o kilkaset procent znów zaczynają być naszą codziennością. Eksperci szacują, czy na choroby powiązane z zanieczyszczeniem powietrza umiera corocznie 45, 47, czy 50 tysięcy Polaków. Alarmujące raporty jednoznacznie potwierdzają, iż w trakcie epizodów smogowych notuje się więcej zgonów niż w inne dni, a niska emisja jest jedną z istotnych przyczyn chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, krążenia czy alergii. A my co? Niewiele…

Ciche przyzwolenie społeczne i brak wyraźnego sprzeciwu wobec takich praktyk jak ogrzewanie domów najgorszymi paliwami czy spalanie śmieci to niestety wciąż norma. Czarny, gryzący dym z komina, uciążliwy smród nie pozwalający otworzyć okna w słoneczny, zimowy dzień – przecież to nasza międzysąsiedzka codzienność. Potrafimy być asertywni w pracy, w szkole, w urzędzie, a nie potrafimy zwrócić uwagi sąsiadowi, który truje nas, nasze dzieci i wreszcie, który truje sam siebie? Zmieńmy to!

Franciszek Pieczka, Rezi. Teraz Marian Dziędziel oraz zespół Tabu

W ubiegłym roku olbrzymi sukces odniosła akcja „Nie truj sąsiada” o której donosiły media w całej Polsce, a spoty z udziałem Franciszka Pieczki oraz YouTubera Reziego notowały tysiące odsłon. W tym roku ofensywa „Nie truj sąsiada” wraca z udziałem Mariana Dziędziela, jednego z najbardziej wyrazistych polskich aktorów, wspieranego przez muzyków z zespołu Tabu. Zadymione podwórko, siekiera, i złowrogie słowa wypowiadane przez jednego z policjantów do kolegi: „Stary, czegoś takiego jeszcze nie widziałeś, żona zgłosiła…” – tak zaczyna się najnowszy spot promujący kampanię pod hasłem „Nie truj sąsiada!” Co dalej? „Siekiera w domu musi być”, odpowiada policjantowi postać kreowana przez Mariana Dziędziela. To po prostu trzeba zobaczyć…

Link do spotu nr 3 (Marian Dziędziel & Tabu): https://youtu.be/0PdLOCuMgs0

Link do spotu nr 2 (Rezi): https://www.youtube.com/watch?v=Ye7FYLlWJ9o

Link do spotu nr 1 (Franciszek Pieczka): https://www.youtube.com/watch?v=haZvWhuMu-0&t=8s

Dołącz do „Nie truj sąsiada”, zachęć swoją gminę!

Mechanizm akcji jest bardzo prosty – jeżeli Twój sąsiada nieustannie spala śmieci, dymi i truje wszystkich dookoła, wyraź swój sprzeciw wieszając na jego płocie, oknie czy bramie zawieszkę akcji „Nie truj sąsiada” – pobierz i wydrukuj zawieszkę (http://gminazenergia.pl/post/pobierz-zawieszke-akcji-nie-truj-sasiada-1 ). Kampania „Nie truj sąsiada” została zainicjowana przez portal Planergia.pl, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz 28 gmin i powiatów z terenu Województwa Śląskiego. Bardzo pozytywny odbiór akcji w całym kraju sprawił, iż w tym roku do wspólnych działań dołączają także gminy spoza Subregionu Zachodniego.

Co słychać w projekcie „Gmina z (dobrą) energią”?

Samorządy biorące udział w projekcie „Gmina z (dobrą) energią” nie składają broni w walce z niską emisją. Dzięki wsparciu firmy Airly w większości gmin Subregionu Zachodniego zainstalowane zostały czujniki jakości powietrza, prowadzone są szkolenia dla samorządowców, liderów lokalnych i nauczycieli, a ponad 170 placówek edukacyjnych bierze aktywny udział w konkursie edukacji antysmogowej. Aby zapewnić mieszkańcom stały dostęp do informacji na temat niskiej emisji, efektywnego ogrzewania, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa energooszczędnego, we wszystkich gminach uruchomione zostały serwisy informacyjno-edukacyjne „Gmina z energią”, których integralną część stanowią materiały edukacyjne oraz narzędzia takie jak kalkulator efektywności czy poradnik efektywnego budownictwa.

Wszystkie gminy chętne do włączenia się w akcję „Nie truj sąsiada” zapraszamy do kontaktu z organizatorami. Kontakt możliwy jest m.in. poprzez profil społecznościowy projektu https://www.facebook.com/gminazenergia/

 

Realizacja spotu: Exa Studio

Reżyseria: Marek Skrzecz

 

Kontakt dla dziennikarzy:

Patryk Swoboda                                                        Adam Wawoczny      

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 501 151 996                                                        tel. 600 700 161

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Celem treningu jest przetestowanie systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań.

W związku z powyższym zostanie on przeprowadzony w sposób dynamiczny.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

plakat Jarmark

Gaszowice, dnia 21.11.2017 r.

OG-BR.0002.11.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 30.11.2017 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 października 2017 r.
 4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

- Informacja dyrektorów szkół podstawowych na temat działań podejmowanych w obecnym roku szkolnym

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
 2. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
 3. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
 4. Omówienie projektu budżetu Gminy Gaszowice na rok 2018.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
 6. podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2018;
 7. podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018;
 8. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznej opłaty od posiadania psów w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku;
 9. podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku;
 10. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości;
 11. podjęcie uchwały w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego;
 12. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego;
 13. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości;
 14. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny;
 15. podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny;
 16. podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gaszowice;
 17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
 18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne;
 19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim;
 20. podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
 21. podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – trwają konsultacje projektu uchwały do 22.11.2017 r.;
 22. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy;
 23. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach;
 24. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach;
 25. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
 28. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał do pobrania

Bezpłatne warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii dla wszystkich zainteresowanych tematyką ICT.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym.

Ruszyła rekrutacja na pierwsze warsztaty: Temat „Optymalizacja CMS-a WordPress dla wyszukiwarek”

Warsztaty w Katowicach, 23.11.2017r.

Tematy , terminy i miejsca znajdziecie na naszej stronie:
http://www.e-slask.pl/article/temat_iii__optymalizacja_cms_a_wordpress_dla_wyszukiwarek

Nabór na kolejne warsztaty będzie opublikowany do końca przyszłego tygodnia. Śledźcie nas uważnie, ilość miejsc ograniczona.

Plakat 4

W związku z zaistniałymi przypadkami wizyt i kontaktów telefonicznych osób podających się za pracowników instytucji chcących rzekomo wykonać jakąś usługę lub kontrolę, ostrzegamy mieszkańców Gminy Gaszowice przed oszustami. Zanim wpuścimy rzekomego pracownika instytucji czy zakładu należy poprosić o okazanie legitymacji i upewnić się czy nie mamy do czynienia z przestępcą. Gdy okaże się, że to oszuści, należy niezwłocznie zawiadomić policję.

Dane najbliższej jednostki policji:

Komisariat Policji w Gaszowicach
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ul. Rydułtowska 3
44-293 Gaszowice
tel. /fax. +48 32 43 91 810

Szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.

W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 we wszystkich urzędach skarbowych województwa śląskiego będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

***

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.

Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).

Więcej na www.jpk.mf.gov.pl

wieczor

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz zaprasza do czernickiego zamku 11 listopada 2017 r. na Wieczór Czernicki. Świętowanie rozpoczniemy mszą świętą o godz. 17:00 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy, gdzie będziemy dziękować za wolną ojczyznę. O godz. 18:00 zapraszamy do zamku, gdzie podczas spotkania wspomnieniowego oddamy w ręce społeczności lokalnej oraz Gości z ościennych wsi i miast publikację opowiadającą o losach mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego. Finałem wydarzenia będzie plenerowy spektakl teatralny "Był pierwszy piątek miesiąca", który powstał w oparciu o opowiadania zamieszczone w I i II części publikacji.

Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza dorosłych na zabawę "Andrzej Party". Odbędzie się ona 24 listopada 2017 r. od godziny 19:00. Impreza płatna – 50zł/osoba. Więcej informacji w biurze Ośrodka Kultury w Czernicy.

Andrzej Party 1

Ośrodek Kultury w Czernicy wraz z Horyzontami Kultury zapraszają dzieci od 5 roku życia na zabawę "Harry Potter na zamku". Odbędzie się ona 9 listopada 2017 r. w godzinach od 18:00 do 20:00 Obowiązują stroje zamkowe. Impreza płatna – 10zł/dziecka. Więcej informacji w biurze Ośrodka Kultury w Czernicy.

Harry Potter

Grupa Artystyczna Bebiki wraz z Ośrodkiem Kultury w Czernicy zapraszają 5 listopada 2017 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 na
III Festiwal Wspomnień "PAMIĘTAMY!". Wstęp wolny.

III Festiwal Wspomnień

Wnioski o świadczenia rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla można składać do 18 listopada 2017 r.
Osoby uprawnione do świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach do 18 listopada 2017 r. włącznie. W związku z dużym zainteresowaniem zostaje także wydłużony czas pracy punktów informacyjnych oraz infolinii do godz. 20.

Jednocześnie informujemy, że:

 • w przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę - pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie należy dopisać „REKOMPENSATA”.

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pośrednictwem osoby upoważnionej:

 • osoba upoważniona musi mieć przy sobie upoważnienie/pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez gminę (pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu), upoważniającym do złożenia imieniem osoby uprawnionej wniosku o wypłatę,
 • osoba upoważniona przy składaniu wniosku, musi mieć przy sobie dowód osobisty, aby byłą możliwość potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek,

 
Informację o tym kto może ubiegać się o świadczenie oraz jak je otrzymać znajdziesz na naszej stronie Internetowej - http://www.me.gov.pl/Gornictwo/Rekompensaty+z+tytulu+utraty+prawa+do+bezplatnego+wegla.

Plakat rekompensata

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, informujemy, że od dnia 1 listopada bieżącego roku pod nr 987 oraz pod adresem internetowym:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych


można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego.

Od szkolenia do zatrudnienia

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 25.10.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 września 2017 r.
4. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
8. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Informacja o przygotowaniu do zimy.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gaszowice w roku szkolnym 2016/2017.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023”.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

projekt uchwały w sprawie przyjęcia lpr na lata 2017-2023.pdf

projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gaszowice z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.pdf

 

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków
o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie nawdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020:
1. Nabór nr 5/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 6/2017 - rozwój działalności gospodarczej;

Termin naborów wniosków: 27 października 2017 r. –13 listopada 2017 r.

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
>>> nabor wnioskow w ramach prow 2014-2020 <<<

maraton

Z satysfakcją informuję, iż nasza koleżanka Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gaszowice Radna Barbara Watoła została maratończykiem.

W dniu wczorajszym to jest 15 października 2017 r. w Poznaniu przebiegła dystans 42,195 km w czasie 4 godziny 57 minut i zajęła w swojej kategorii wiekowej 202 miejsce.

W maratonie uczestniczyło prawie 7 tysięcy biegaczy.

Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów w biegach długodystansowych.

Marek Masarczyk

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt.
możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub
rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”.

Spotkanie odbędzie się 18 października o godz. 17.30 w Domu Kultury w
Rzuchowie, ul. K.Miarki 8 B.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Pomóż  Bibliotece wygrać 250 nowiutkich książek! Głosuj!

100 najnowszych książek - światowych bestselerów oraz przede wszystkim pozycji dla dzieci w każdym wieku - może trafić do Gminnej Biblioteki w Gaszowicach.  A do tego superwygodne pufy, w których będzie można się rozsiąść z ulubioną lekturą w ręku.  Jak to możliwe? Miejscowa biblioteka bierze bowiem udział w konkursie pod hasłem "Wspólne czytanie", w którym do wygrania jest 20 zestawów składających się z 250 książek i wygodnych siedzisk dla czytelników.     Teraz każdy mieszkaniec - naszej gminy może pomóc miejscowej książnicy zgarnąć jedną z głównych nagród, bo zasady konkursu są proste.
Co trzeba zrobić. 2 października na stronie internetowej www.wspolneczytanie.pl rusza internetowe głosowanie. Wystarczy wejść na wskazaną stronę, zalogować się na niej lub też skorzystać z możliwości zarejestrowania się poprzez aktywne konto
w portalu społecznościowym Facebook i kliknąć odpowiednią ikonkę przy nazwie naszej biblioteki. Każdy głos się liczy, bo głosowanie trwa tylko do końca października. Każdego dnia jedna osoba może oddać tylko jeden głos, więc warto głosować systematycznie, tym bardziej, że organizatorzy przygotowali nie tylko 20 nagród głównych, ale także 100 nagród II stopnia. Wszystkich mieszkańców naszej gminy zachęcamy do włączenia się do akcji i aktywnego udziału w głosowaniu. To dzięki Wam dzieci z naszej gminy będą mogą już wkrótce przeżywać niesamowite przygody w towarzystwie bohaterów najnowszych bestselerów.


                                      Głosujcie!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwości skorzystania z
pomocy dla osób, które zostały  poszkodowane w związku z nawałnicą, która
przeszła przez naszą okolicę.
Więcej informacji w udostępnionych załącznikach.

załącznik 1 ; załącznik 2

1U19 plakat

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż z dniem 1 października 2017 r. Stowarzyszenie
LYSKOR zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Stowarzyszenie LYSKOR
ul. Sikorskiego 2
44-295 Lyski

Zmianie ulegną również godziny urzędowania biura LGD na nowe:
7.30 – 15.30

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Do 31 października 2017r. w Sekretariacie Urzedu Gminy pok. 13 można składać wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium dla ucznia lub studenta z terenu Gminy Gaszowice.

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium

Oktoberfest

mamografia

                                  
Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.09.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 sierpnia 2017 r.
4.    Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
6.     Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
7.    Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
8.    Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r.
9.    Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Gaszowice,
b)    podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
c)    podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne,
d)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gaszowice,
e)    podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


11.    Wolne wnioski i informacje.
12.    Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
13.    Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał dostępne >>> tutaj <<<

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Gaszowice, że 30 września (sobota) 2017 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.

soltys

Zapraszamy Was, już po raz drugi, na Dzień Otwarty Ośrodka Kultury w Czernicy, który odbędzie się 17 września 2017 r. w godzinach od 17:00 do 19:00. Wstąpcie do nas na kawę, ciasto i zapoznajcie się z nową ofertą kulturalno-edukacyjną. Ośrodek oraz teren parku staną się, jak w roku ubiegłym, przestrzenią, w której grupy działające przy Ośrodku Kultury pragną zaprezentować formy swojej pracy oraz aktywności. Będzie to okazja do zapoznania się z już istniejącą ofertą. Jednocześnie pragniemy zaprezentować nowe propozycje zajęć. Przy okazji zerknijcie na zmiany, które zaszły w zamku oraz parku podczas przerwy wakacyjnej.

Zapraszamy na ucztę dla koneserów teatrów - Małych i Dużych. Na terenie Ośrodka Kultury w Czernicy rozlokuje się 5 grup teatralnych. Przyjdźcie do nas koniecznie, zobaczcie wszystkie spektakle i odbieżcie bon na kawę w kawiarni "Rothówka"
Zapraszamy do Ośrodka Kultury w Czernicy 17 września 2017 r. w godzinach od 14:00 do 19:00. Wstęp wolny. Impreza plenerowa.

Do zobaczenia.

dzien otwarty OK

Oferta kierowca

Gaszowice, dnia 22.08.2017 r.


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 31.08.2017 r.
o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 czerwca 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 lipca 2017 r.
5. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
8. Informacja na temat wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Gaszowice.
9. Przedstawienie treści pisma mieszkańca gminy Gaszowice wzywającego do usunięcia
naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Gaszowice nr 162 z dnia 23 lutego 2017 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach,
b) podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach,
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne,
e) podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gaszowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - {trwają konsultacje projektu uchwały).
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
13. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

projekt uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach

projekt uchwały ZI

projekt zmiana uchwały budzetowej

projekt zmiana wieloletniej prognozy finansowej

dozynkiG

dozynki

Sponsor Główny imprezy

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która wybudowała i obsługuje terminal skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

 

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o
przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020:

Nabór na przedsięwzięcie nr 4 Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w
tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb
w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Termin naboru wniosków to: 30 sierpnia 2017 r. – 13 września 2017 r. (do
godz. 14.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2017/08/14/nabory-wnioskow-w-ramach-prow-2014-2020/

wedkarskie

W DNIU 16.08.2017 WYSTĄPI OBNIŻONE CIŚNIENIE WODY DO BRAKU WODY WŁĄCZNIE Z POWODU AWARII SIECI WODOCIAGOWEJ:

JEJKOWICE, GASZOWICE, SZCZERBICE, PIECE, W GODZ. 07:30-20:00

 

http://www.pwik-rybnik.pl/aktualne-awarie-i-usterki.html

 

aktualizacja: 16.08.2017 godz:14:00

Tymczasem wielkimi krokami zbliża się niepowtarzalne wydarzenie - pierwszy czernicki LARP (impreza płatna), gdzie organizatorem jest Goblin Game Club.
Mamy dla Was niespodziankę.
Zapraszamy 19 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00 do magicznego, czernickiego zamku na turniej walki. Wstęp wolny.
Wejście na własną odpowiedzialność, gdyż zamek w tych dniach zostanie opanowany przez magów, potwory i przybyszów z zapomnianych dystryktów.

larp

Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza 1 września 2017 r. na czernickie wesele. Impreza plenerowa, godz. 19:00. Uczestnictwo w weselu wynosi 30,00 zł/osoby (w cenie: miejsce przy stole oraz weselny poczęstunek). Zaproszenia dostępne w biurze ośrodka. Inicjatywa realizowana przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura-Interwencje".

2 września 2017 r. cała Polska czyta „Wesele” Wyspiańskiego. Dramat pełen dwuznaczności, nieoczywistości, postaci z pogranicza jawy i snu.
W Czernicy, jak zwykle, także będziemy bawić się do świtu, ale 1 września. Zapraszamy na bronowickie wesele w Czernicy, gdzie nie zabraknie Młodej Pary. Stary Żyd zagra na cymbałach, a unosząca się w nierzeczywistym świecie Rachela – jako pierwsza zauważy Chochoła. Widzowie – Goście zostaną zaproszeni do wspólnej biesiady z aktorami. Znajdą się w centrum akcji bronowicko-czernickiego wesela. Tu, w kuluarach, pojawią się echa aktualnych, społecznych wydarzeń, a sprawa narodowa nabierze tempa. Czy mamy jeszcze o co walczyć? Inscenizacja zostanie osadzona w rodzimych realiach: śląska i swojska przestrzeń, gdzie przygrywać będzie kapela, a suto zastawione strawą i napitkiem stoły staną się przestrzenią do rozmowy. Zabawa potrwa do białego rana. Czy ostatecznie przeistoczy się w chocholi taniec? Czy o świcie zabrzmi „miałeś chamie złoty róg…”?

 

Czernickie wesele jpg

Zespół Trojak, działający przy Ośrodku Kultury w Czernicy, zaprasza 30 sierpnia 2017 r. w godzinach od 17:30 do 20:00 na Ludowe Popołudnie. W zamkowym parku odbędzie się biesiadny wieczór z muzyką i śpiewami. Wystąpi zespół Trojak oraz zaproszeni Goście z okolicznych wsi i miasteczek. To czas dla całych Rodzin. Zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu w bezpiecznej przestrzeni parku i zamku. Dla najmłodszych stoiska z ludowym rękodziełem.

Ludowe popoludnie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. przyjmuje na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9010,prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-zmianach-dla-rodzin.html

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin można pobrać ze strony:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

 

prognoza

 

Niniejszym informuję, iż radni Gminy Gaszowice w całości przeznaczyli swoje diety za miesiąc lipiec 2017 roku

na pomoc najbardziej  poszkodowanym  mieszkańcom  naszej gminy w lipcowych nawałnicach.

 

/*  Marek Masarczyk


OSTRZEŻENIE Nr 89
 • Upał/2

Obszar: województwo śląskie
Ważność: od 2017-07-20 11:00:00 do 2017-07-21 19:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień 20.07 od 31°C do 34°C, a 21.07 od 27°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo: 90% (Upał)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-07-19 13:44:00
Synoptyk: Anna Woźniak
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Badanie

plakat ost

ulotka dotacje na zalozenie firmy

OG-BR.0002.8.2017

                                   
ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 11.07.2017 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali narad Urzędu Gminy Gaszowice, przy ulicy Rydułtowskiej 2.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja wójta na temat skutków nawałnicy w Gminie Gaszowice.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne.  
6.    Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wnioski na pomoc finansową dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w piątek 7 lipca 2017 r. można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach.

Zasady udzielania pomocy przedstawione w załączniku:

 

zasady pomocy  MSWiA

 

Ostrzezenie meteorologiczne nr 86

miasteczko pilkarskie

Zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 2017r w godz. od 7:00 do 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w sołectwach Gaszowice, Szczerbice, Piece.

pwik-rybnik.pl/planowane-przerwy-w-dostawie-wody

warsztaty taneczne

 

 Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice informuje, że ze względu na przerwę wakacyjną w miesiącu lipcu nie będzie sesji Rady Gminy, ani posiedzeń Komisji, a także nie będą pełnione dyżury przez radnych w Urzędzie Gminy.

OG-BR.0002.6.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 22.06.2017 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Domu Sportu w Łukowie Śląskim, przy ulicy Lipowej 15.

 

 

 

pup

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku serdecznie zaprasza do udziału w Jarmarku Sezonowych Ofert Pracy. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób zainteresowanych znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia, a także poszukujących pracy sezonowej w kraju i za granicą. Wystawcami będą zaproszeni pracodawcy, punkty pośrednictwa pracy OHP oraz agencje pracy. Pracownicy rybnickiego urzędu pracy zaprezentują oferty pracy, propozycje szkoleń oraz będą udzielali porad w zakresie poradnictwa zawodowego, a także możliwości otrzymania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Podczas Jarmarku przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Rybniku będzie udzielał porad z zakresu praw i obowiązków wynikających z podejmowania prac sezonowych. Jarmark odbędzie się dnia 19 czerwca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 na rybnickim Rynku (domki wolnostojące).

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

JSOP

 

        FOPC Dura Lex Sed Lex pragnie poinformować, że w związku  z okresem wakacyjnym
od 20 czerwca do 1 września 2017r., poradnia prawna w budynku Urzędu Gminy Gaszowice będzie zawieszona.

        Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej prosimy o kontakt pod numerem 733 185 340
oraz zapraszamy do siedziby Fundacji w Rybniku na ul. Powstańców Śląskich 3 pok. 101
w następujących godzinach:

poniedziałek  -  9:00 - 12:00
wtorek -        13:00 - 16:00
środa -            9:00 - 12:00
czwartek -       9:00 - 12:00
piątek -           9:00 - 12:00

Za utrudnienia Przepraszamy.

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz zaprasza na wielkie świętowanie do Czernicy.
Przed nami VI Piknik Historyczny, który odbędzie się tradycyjnie w Boże Ciało,
które w tym roku przypada 15 czerwca 2017 r.
W programie:
- biegi uliczne (dzieci i dorośli),
- gry terenowe z nagrodami,
- wypuszczenie 700 balonów z helem,
- wystawy dawnych fotografii,
- grupy rekonstrukcyjne z przestrzeni wieków,
- występy artystyczne i koncerty,
- widowisko plenerowe (godz. 21:00) w reżyserii Katarzyny Chwałek-Bednarczyk,
- pyszna, lokalna gastronomia.
Szczegóły  www.sdlspichlerz.pl

baner piknik

 

220 lat gornictwa

 

Mapa dojścia - pobierz

Zapraszamy aktywnych liderów lokalnych, działaczy społecznych, członków organizacji obywatelskich oraz pozostałych aktywnych wolontariuszy i społeczników, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) lub grupach nieformalnych mieszkańców do kolejnej edycji  konkursu  Działaj Lokalnie X. Jeśli masz ciekawy pomysł oraz grupę aktywnych sąsiadów, partnerów czy współpracowników i jednocześnie chcesz zadziałać na rzecz dobra wspólnego dla swojej dzielnicy, osiedla, sołectwa czy gminy…. Zapoznaj się z Regulaminem konkursu, złóż wniosek, pozyskaj grant i zrealizuj inicjatywę społeczną.

Kwota wnioskowanej dotacji to nawet 6000 zł na projekty, które mogą trwać do 31 grudnia 2017 r.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.  Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”, dostępnych na stronie: www.dzialajlokalnie.pl . Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.
 

Termin  składania  wniosków: od 23 maja do 24 czerwca 2017 r. tylko za pośrednictwem generatora wniosków: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Konkurs jest realizowany w ramach programu „DZIAŁAJ LOKALNIE X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundusz Lokalny Ramża we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny RAMŻA

Generator wniosków: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom o obowiązku dokonania opłaty (II RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2017 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.

OG-BR.0002.5.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 25.05.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Wystarczy tylko zaproponować sposób na czyste powietrze, wypełnić ankietę i można wygrać czujnik czadu (400 czujników tygodniowo), a dodatkowo głosując na Gminę Gaszowice, można wygrać oczyszczacz powietrza dla przedszkola w twojej okolicy.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej:
http://oddychajpowietrzem.pl/konkurs

konkurszklimatem

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że od 15 maja 2017 roku wystąpią liczne utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane przebudową skrzyżowania ulic Rybnickiej, Rydułtowskiej, Wiejskiej i Rudzkiej w Gaszowicach. Zakończenie robót drogowych planowane jest w miesiącu sierpniu br.
Prosimy o stosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

roboty

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz zaprasza 19 maja 2017 r. w godzinach od 20:00 do 24:00 na Czernicką Noc Muzeów. Tym razem będziemy odkrywać tajemnicę gipsowych kryształów. Impreza plenerowa. Wstęp wolny.

Noc muzeów

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz zaprasza 15 czerwca 2017 r. do udziału w IV biegu ulicznym oraz III biegu dziecięcym. Zapisy trwają do 29 maja 2017 r. Szczegóły na www.sdlspichlerz.pl

bieg

OSP Gaszowice ogłasza zbiórkę darów na rzecz bezdomnych zwierząt z pobliskiego schroniska Schronisko Dla Zwierząt w Rybniku!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Schronisku potrzebne są:
– sucha karma dla psów i kotów - BARDZO PILNIE POTRZEBNA!
– karma w puszkach dla psów i kotów
– żwirek dla kotów
– miski
– koce, legowiska, dywany, ręczniki
– obroże, smycze
– szampony, szczotki, grzebienie

Dary można przynosić do remizy OSP Gaszowice ul. Rydułtowska 69 w terminie 15 i 22 maja w godz.od 18:00 do 19:30 w pozostałe dni kontakt z naczelnikiem tel. 665 757 767.

http://www.schronisko.rybnik.pl/jak-pomoc/

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku serdecznie zaprasza do udziału w XVIII Targach Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które odbędą się dnia 10 maja 2017 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w sali Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak).

Targi Pracy organizowane są pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery oraz Starosty Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Pośrednictwa Pracy tel. 32 4221623, 4226095 wew. 226, 218.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

plakat targi pracy

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
1. Dla Wnioskodawców zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej
2. Dla Wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie promocji zasobów obszaru

Spotkanie odbędzie się 9 maja o godz. 17.00 w Domu Kultury w Rzuchowie, ul. K.Miarki 8 B.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz zaprasza 13 maja 2017 r. o godz. 18:00 do czernickiego zamku. Ten wieczór będzie niezwykły z uwagi na wizytę z zaświatów szalonej Vali von Roth.

Cmentarz rybnickich protestantów kryje ciała kochanków, których związek wstrząsnął w drugiej połowie XIX wieku prawie całym Górnym Śląskiem. Leciwy już baron von Roth z Czernitz poślubił młodszą o przeszło czterdzieści lat Albinę Adamietz. Różnica wieku nie była jednak źródłem skandalu, a chłopskie pochodzenie pięknej wybranki niemieckiego szlachcica. Na domiar złego, baron odprawił z posiadłości swą wieloletnią towarzyszkę wraz z ośmiorgiem dzieci. Najstarsze z nich z zemsty postanowiły zabić wiarołomnego ojca...
"Opowieści czernickie Vali von Roth" przedstawiają historię prawdziwą, która po dziś dzień wzbudza gwałtowne uczucia wśród potomków barona. Czytelnik będzie towarzyszył budowie najstarszego tunelu w Polsce, spotka przemysłowców tworzących dobrobyt regionu, poczuje grozę walk pierwszej wojny światowej. Znajdzie się nawet w chińskim Zakazanym Mieście, a także wśród śląskich górników w Westfalii i na rybnickim rynku, tuż obok Józefa Piłsudskiego.

Bądźcie z Nami - o tym wszystkim opowie nam dr Jan Krajczok i otworzy oczy tym, którzy jeszcze nie zdołali dostrzec niesamowitości historii Górnego Śląska.

opowiesci czernickie

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie nawdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. Nabór nr 1/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 2/2017 - rozwój działalności gospodarczej;
3. Nabór nr 3/2017 - organizacja promocji walorów obszaru

Termin naborów wniosków: 10 maja 2017 r. – 24 maja 2017r. (do godz.
14:00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2017/04/24/nabory-wnioskow-w-ramach-prow-2014-2020/

Z okazji 700-lecia Czernicy zapraszamy na III turniej tenisa stołowego pod patronatem Wójta Gminy Gaszowice.
Turniej odbędzie się 13.05.2017 r. w SP im H.M. Góreckiego w Czernicy.

Program:
9.00 - rozgrywki pań 20 lat i więcej,
11.00 - rozgrywki mężczyzn od 20-45 lat oraz 45-70 lat.
Zapisy przyjmowane są od 1.04-2.05.2017 r. pod nr 604058813, 510567012, 603205130.

OG-BR.0002.4.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.04.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w Ośrodku Kultury w Czernicy, przy ulicy Wolności 39.

Więcej

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27.04.-07.05.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w  Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie, a w województwie śląskim nie odnotowano żadnego przypadku od 2012 roku.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską. Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:
1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
9. w 2011 roku  1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611.

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozporządzeniem z dnia 4 kwietnia 2017 r. zniósł nakaz utrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych.

Jednocześnie nadal nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób  zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wchodzącedo budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym
h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, odwykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Bezwarunkowo zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do
których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.

Co trzeba wiedzieć o uchwale antysmogowej - http://www.slaskie.pl/zdjecia/2017/04/07/1491569184.pdf
Treść uchwały - http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf

wielkanoc

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął aktualizację planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Przedstawiając powyższe proszę o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi na stronach internetowych KZGW:
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html oraz
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Baza-danych-i-geobaza-do-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy.html

mammografia2017

8 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach odbył się II Kiermasz Wielkanocny. Impreza rozpoczęła się od występów KGW ze Szczerbic, następnie na scenie pojawiły się kolejno dzieciaki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Szczerbic, przedszkolaki z Gaszowic, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gaszowicach, młodzież Gimnazjum, przedszkolaki z Czernicy oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czernicy. Uczestnicy Kiermaszu mieli możliwość zrobienia świątecznych i wiosennych zakupów, ponadto można było spróbować świątecznych potraw czy też ciast domowej roboty. Kiermasz cieszył się zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej Gminy. Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!

Zapraszamy do fotorelacji.

logotypes bottom

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w dniach 25 kwietnia 2017 – 20 maja 2017 odbędzie się nabór wniosków do projektu:

„Ty Też Możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego”.

Projekt ma na celu wzrost aktywności zawodowej 65 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 r.ż. i zamieszkują na terenie Woj. Śląskiego.

Uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniami w zakresie ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnymi usługami doradczymi. W wyniku powyższych działań uczestnicy projektu przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną działalność gospodarczą.

65 autorów biznesplanów dostanie dofinansowanie w wysokości do 24 000 zł na otwarcie własnej działalności, a także zostanie objętych wsparciem pomostowym w postaci usług doradczych oraz wsparciem finansowym do 1750 zł przez pierwsze 6/12 miesięcy.


Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:

http://dotacjeslaskie.zgd.com.pl

Informacje można uzyskać także w Biurze Projektu:

ul. Górnych Wałów 7/27, 44-100 Gliwice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 695 434 343

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu i składania wniosków.

Z poważaniem,

Zespół projektu „Ty Też Możesz!”

ty tez mozesz

biegajmy razem

Pobiegnij dla Julki i Franka!

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji charytatywnej „biegnę dla Julki i Franka” organizowanej
przez Fundację PKO Banku Polskiego podczas biegu „Na przijmo bez Gaszowice i okolice”.

Uczestnicy biegu „Na przijmo bez Gaszowice i okolice” w sobotę 22 kwietnia 2017 r. w Gaszowicach na Śląsku będą mogli pomóc Julce i Frankowi. 2,5-letnia Julka, podopieczna Fundacji „Iskierka”, zachorowała na neuroblastomę (guz). Niezbędne jest specjalistycznie leczenie, na które zbierane są środki. Natomiast 8,5-letni Franek urodził się z gładkomózgowiem (niewykształconą korą mózgową) i szeregiem innych schorzeń. Ze względu na stan zdrowia potrzebuje lekkiego wózka inwalidzkiego. Franek jest podopiecznym Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.

Zaangażowanie zawodników, którzy ukończą bieg z przypiętą do koszulki kartką „biegnę dla Julki i Franka”, zostanie przeliczone na konkretną pomoc – Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże darowiznę dla dwójki dzieci. Kartki będą do odebrania w dniu biegu w Biurze Zawodów (Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach gm. Gaszowice, ul. Rydułtowska 9) w godz. 7.30-8.30. Zawody wystartują o godz. 9.00. Do wyboru są trasy 40 km, 15 km i rekreacyjna trasa rodzinna prowadzące przez malownicze tereny „zielonego Śląska”.

PKO Bank Polski realizuje od 2013 r. autorski program „PKO Bank Polski Biegajmy razem” i wspiera największe imprezy biegowe w całej Polsce. Podczas wszystkich tych wydarzeń organizowane są akcje charytatywne „biegnę dla…”, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Od 2013 r. odbyły się 254 takie akcje, w których wzięło udział ponad 90 tys. osób. Od początku istnienia programu Fundacja PKO Banku Polskiego wsparła 267 beneficjentów kwotą ponad 3,5 mln zł.  

W ubiegłym roku Bank zorganizował także ogólnopolską sztafetę charytatywną w 12 miastach – 2. PKO Bieg Charytatywny. Uczestnicy w całym kraju, wraz z uczniami biorącymi udział w PKO Biegu Charytatywnym Młodych, wybiegali w sumie 32 391 okrążeń. W zamian za ich zaangażowanie Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała blisko 633 tys. zł na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci w Polsce. W tym roku bieg odbędzie się 16 września.

Więcej o programie „PKO Bank Polski Biegajmy razem” łączącym popularyzację zdrowego stylu życia z ideą dobroczynności, można przeczytać na stronach:

www.biegajmyrazem.pkobp.pl

www.bankomania.pkobp.pl/biegajmy-razem/

www.facebook.com/PKOBankPolskiBiegajmyRazem

www.instagram.com/pkobiegajmyrazem

Na stronie WFOŚiGW w Katowicach pojawiła się informacja o możliwości otrzymania dotacji w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Oferta przeznaczona jest dla osób fizycznych.

Zachęcamy do udziału w tym programie!


http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html

chab

Biegnę dla JULKI i FRANKA

www.fundacjapkobp.pl

Gaszowice, dnia 22 kwietnia 2017 r.,

Podczas Biegu „Na przijmo bez Gaszowice i okolice” w sobotę 22 kwietnia 2017 r. w Gaszowicach (Śląsk) zawodnicy mogą włączyć się do charytatywnej akcji biegowej na rzecz Julki. Biegacze mogą przyczepić na koszulkę identyfikator akcji - kartkę z napisem „biegnę dla Julki i Franka” i wpisać się na specjalną listę, a Fundacja PKO Banku Polskiego ich zaangażowanie przeliczy na darowiznę. Darowizna zostanie przekazana na konto organizacji, w której Julka jest podopieczną – Fundacji „Iskierka”. Jeżeli do akcji zaangażuje się przynajmniej 40 osób, to Fundacja przekaże dla każdej osoby po 10 000 zł (łącznie 20 000 zł). Uczestnicy wszystkich biegów mogą włączyć się do akcji „biegnę dla Julki i Franka”. Kartki-identyfikatory akcji „biegnę dla Julki i Franka” będzie można odbierać w biurze zawodów w czasie jego pracy.

Zawodnikom przekazujemy informację, by zachęcić ich do akcji:

2,5-letnia Julka zachorowała na neuroblastomę (guz). Niezbędne jest specjalistyczne leczenie, na które są zbierane środki. Julka jest podopieczną Fundacji „Iskierka”.       
8,5-letni Franek urodził się z gładkomózgowiem (niewykształconą korą mózgową) i szeregiem innych schorzeń.
Ze względu na stan zdrowia potrzebuje lekkiego wózka inwalidzkiego, na który zbierane są środki. Franek jest podopiecznym Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.    

Jeżeli do akcji zaangażuje się przynajmniej 40 osób, to Fundacja przekaże dla każdej osoby po 10 000 zł (łącznie 20 000 zł).

Miejsce: Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, gm. Gaszowice
ul. Rydułtowska 9                    

Biuro zawodów: Gimnazjum Piece

Informacje i zapisy: www.gbluxtorpeda.org/zapisy

Trasa: 40 km, 15 km oraz trasa rodzinna

                                   

Organizatorzy:

chab2

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Gaszowice:

18.04.2017 godz. 18.00 Czernica Ośrodek Kultury  
19.04.2017 godz. 18.00 Gaszowice Ośrodek Kultury i Sportu
20.04.2017 godz. 18.00 Piece Świetlica Piece
25.04.2017 godz. 18.00 Łuków Śl. Budynek OSP i Sportu
26.04.2017 godz. 18.00 Szczerbice Budynek OSP

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, że z dniem 3 kwietnia 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach zmienia siedzibę.

Nowy adres to: 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 1 (w budynku Ośrodka Zdrowia I piętro wejście od strony policji). Dla osób mających problemy z poruszaniem się przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek.

Godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian:

poniedziałek - środa od 7:00 do 15:00

czwartek od 7:00 do 17:00

piątek od 7:00 do 13:00.

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz oraz Ośrodek Kultury w Czernicy zapraszają całe Rodziny do wspólnego świętowania. 8 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w zamkowym parku będziemy oczekiwać na niezwykłego Gościa. Czy pojawi się w tym roku? Przekonajcie się sami.

plenerowe jajo

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz oraz Ośrodek Kultury w Czernicy zapraszają 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 18:00 do Czernicy na spotkanie "Z kulturą nam po drodze".

zknpd

kiermasz wilkanocny

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej. W piątek 7 kwietnia zajmą się nim radni podczas Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

„Finalizujemy żmudny proces związany z uchwałą antysmogową. Wszyscy jesteśmy zgodni, że zmiany w tej dziedzinie należy wprowadzić, by rozpocząć realne działania w walce o czyste powietrze. Sukcesem była już sama debata nad tym projektem – istniały różnice zdań co do szczegółów proponowanych rozwiązań, ale udało nam się wypracować wspólne stanowisko, które przedstawimy na najbliższej sesji radnym – powiedział Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Przyjęty przez Zarząd projekt jest wynikiem kompromisu po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, w trakcie których wpłynęło prawie sześć i pół tysiąca uwag i po konsultacjach z gminami i powiatami z regionu, z których aż 90 proc. opowiedziało się za wprowadzeniem uchwały (83 jednostki oczekiwały wprowadzenia zmian w uchwale).

Ograniczenia lub zakazy wynikające z założeń do projektu uchwały antysmogowej obejmują całe województwo śląskie i cały rok kalendarzowy. Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna. Wprowadza zakazy lub ograniczenia, które mają spowodować „cywilizowane spalanie”, co oznacza stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.

do2017

W minioną sobotę, 25 marca odbył się VI Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców. Drużyny z każdej gminy wraz z drużyną Powiatu Rybnickiego zmierzyły się w systemie „każdy z każdym” na hali sportowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Zawody rozpoczął krótkim wstępem Starosta Damian Mrowiec życząc wszystkim dobrej zabawy.

Wszyscy w bojowych nastrojach pokazali wysokie umiejętności sportowe i wzajemnie się dopingowali, a cały turniej rozegrano w duchu fair play i w atmosferze dobrej rozrywki. Po zaciętej walce, na szczycie podium uplasowała się drużyna Gminy Gaszowice, drugie miejsce przypadło Gminie Świerklany, która przywiozła ze sobą wiernych kibiców, a na III pozycji stanęła drużyna Gminy Czerwionka-Leszczyny, którą dopingował również Burmistrz Wiesław Janiszewski. Zaraz za podium uplasowała się drużyna Powiatu Rybnickiego, na V miejscu Gmina Jejkowice, a VI miejsce zajęła Drużyna Gminy Lyski. Zwycięska drużyna z Gminy Gaszowice wystąpiła w następującym składzie: Barbara Watoła - kapitan, Paweł Bugdol, Marek Masarczyk, Krzysztof Lorek, Piotr Górecki, Szymon Korbel, Mirosław Pytlik.

Sędziowie przyznali również dwa wyróżnienia: dla Najlepszego Zawodnika - został nim Marek Masarczyk z Gminy Gaszowice oraz dla Najstarszego Zawodnika, Mariana Kotyrba z Gminy Świerklany. Na zakończenie Starosta Rybnicki pogratulował doskonałej gry, podziękował za obecność i zaangażowanie oraz razem z pozostałymi organizatorami wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy uczestnictwa.

Zwycięskiej drużynie serdecznie gratulujemy pięknego wyniku, a wszystkim graczom świetnego widowiska.

OG-BR.0002.3.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 30.03.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w Ośrodku Kultury w Czernicy, przy ulicy Wolności 39.

 

Więcej

Od 21 marca do 27 kwietnia bieżącego roku we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00  Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Doradcy podatkowi  będą dyżurować pod telefonem komórkowym  513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to ósma tego typu wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców Podatkowych - Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Wojciecha Saługi - Marszałka Województwa Śląskiego.

doradcy podatkowi niepelnosprawnym

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Ośrodek Kultury w Czernicy, Spółdzielnia Socjalna Horyzonty Kultury oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do czernickiego zamku na konferencję poświęconą zagadnieniu śląskiej wsi na przestrzeni wieków.

Wstęp wolny.

konferencja

Horyzonty Kultury zapraszają na comiesięczne spotkanie z teatrem 26 marca 2017 r. o godz. 15:00. Tym razem "Kopciuszek" w wykonaniu Teatru BAJKOWSCY.
Koszt 8 zł/osoby.

 

teatr bajkowscy

patryk

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 13.03.2017 r. w Łukowie Śl.  przy ul. Kolejowej 20A zastał zabrany  bezdomny pies do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42. Jest to pies mieszaniec mały rudy.

Telefon 32 424 62 99

W związku z realizacją projektu „Turysto zatrzymaj się i odpocznij! Przebudowa i doposażenie miejsc rekreacyjnych” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Gmina Gaszowice informuje, że stronie http://bip.gaszowice.pl/szukaj/przetarg dokonano upublicznienia zapytań ofertowych dla realizacji w/w projektu.

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 9.03.2017 r. w Gaszowicach  przy ul. Pogwizdowskiej 47 zastał zabrany  bezdomny pies do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42. jest to pies mały  czarny podpalany, wiek ok. 11 miesięcy i posiada czerwoną obrożę.

Telefon 32 424 62 99

sodrINFORMACJA
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku
informuje,
że w okresie przyjmowania wniosków obszarowych
od 15 marca do 15 maja br.
dyżur pracownika Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Urzędzie Gminy Gaszowice
odbywać się będzie w każdy
czwartek
w godz. 8.15 – 12.00

 

UWAGA:
W celu usprawnienia pracy prosimy o wcześniejsze zapisywanie się u pracownika, tel. 784 450 901

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne ”Baza Usług Rozwojowych – Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorstw”,  które odbędzie się w naszej siedzibie  w dniu 16 marca 2017.

Spotkanie będzie poświęcone nowym zasadom dofinansowania ze środków UE szkoleń i doradztwa dla pracowników i właścicieli firm sektora MŚP.

Tematyka spotkania:

 • Co to jest Baza Usług Rozwojowych?
 • Jakie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla pracowników i właścicieli firm?
 • Jaka jest wysokość dofinansowania i od czego zależy?
 • Jakie są warunki i zasady dofinasowania usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw?
 • Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorstwie w związku z otrzymanym dofinansowaniem?
 • Na jakich zasadach usługi firm szkoleniowych i doradczych mogą być wspierane środkami unijnymi?
 • Jakie są obowiązki firmy szkoleniowej /doradczej oferującej usługi z możliwością dofinansowania?

Termin: 16 marca 2017 r.
Godz. spotkania: 10.00-12.00
Miejsce: Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34

Aby zgłosić się na spotkanie, prosimy o  przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zgłoszeniowego ze strony: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/baza_uslug_rozwojowych__fundusze_europejskie_na_szkolenia_dla_przedsiebiorstw22717

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani inną tematyką spotkań lub chcielibyście je zorganizować w Państwa siedzibie, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/431 50 25 lub 423 70 32

Horyzonty Kultury i Ośrodek Kultury w Czernicy zapraszają na Kulturalną BabaBibę 8 marca 2017 r. o godz. 17:00.
Naszym Gościem będzie wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pani dr hab. Aleksandra Skrzypietz, która opowie o nietuzinkowej królowej Margot - ostatniej perle Walezjuszów. Spotkanie będzie także okazją do nabycia najnowszej publikacji Pani Aleksandry Skrzypietz. Zaprezentujemy także spektakl na byfyju "Kobiety z torebki". W Kawiarni Rothówka będzie można rozkoszować się nowymi sokami Pyrsk i naszą specjalnością - bezą w sosie malinowym.

Ośrodek Kultury w Czernicy - Kawiarnia Rothówka, ul. Wolności 39.
Wykład - wstęp wolny
Spektakl - 5zł/osoby

palenie

APEL
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku
w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych

W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związanych z wypalaniem traw. Na terenie województwa śląskiego w okresie wiosennym powstaje kilkanaście tysięcy pożarów traw, które trawią tysiące hektarów powierzchni.

Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące niejednokrotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% wszystkich pożarów łąk i lasów.
Dzieje się tak z dwóch powodów, pierwszym , zdecydowanie częstszym jest zwykłe chuligaństwo a ze względu na pobudki, którymi kierują się sprawcy i ogrom strat, trudno wręcz ten proceder tłumaczyć, można jedynie ubolewać. Drugim powodem jest wciąż funkcjonujący w świadomości mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to „najtańszy herbicyd" do zwalczania chwastów. Nic bardziej błędnego!
Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, także takie które są dla nas nie tylko pożyteczne, ale bez których nie moglibyśmy przeżyć. Pożary zabijają owady, które zapylają rośliny dające nam pożywienie.
Pożary wyjaławiają również glebę niszczą lasy. Przywrócenie po takich „praktykach" właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga często pracy wielu pokoleń leśników i rolników!
Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi i niektórych obiektów budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru.
Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich i obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych).
Gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja taka może stać się przyczyną wielu kolizji i wypadków samochodowych.
Pamiętajmy! Każdy pożar, to także koszty. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z budżetu państwa. Oznacza to, że wszyscy, całe społeczeństwo ponosimy ciężar finansowy walki z pożarami traw.
Pamiętajmy! W świetle obowiązującego prawa, kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasch przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny.

Wypalanie traw jest surowo zabronione!

W dniu 15 marca 2017 r. w godz. 10.00 - 12.00 Punkt Pośrednictwa Pracy OHP organizuje VIII Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Rybniku. Targi będą miały miejsce w budynku CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54. Patronat honorowy nad Targami objął Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom poszukującym zatrudnienia lub pragnącym zmienić dotychczasową pracę, zapoznania się z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku pracy. Wszyscy zainteresowani będą również mieli też okazję do zasięgnięcia bezpłatnych porad specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem środków na założenie działalności gospodarczej. Dla pracodawców natomiast Targi Pracy i Przedsiębiorczości są doskonałą okazją do zaprezentowania swojej oferty szerokiemu gronu potencjalnych kandydatów do pracy.

W dniu 01.03.2017 r. nastąpi brak wody z powodu prac na sieci wodociągowej w Gaszowicach na ul. Wiejska, Kolejowa, Stawowa w godz. 07:30-14:00.

logotypes bottom

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają do udziału w projekcie „Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w szpilkach”, który zakłada zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkanek obszaru LGD LYSKOR.

Do udziału zapraszamy kobiety z tego obszaru, które:

– korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) albo kwalifikują się do objęcia takim wsparciem, lub

– są bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oferujemy bogaty program działań, na który uczestniczki będą miały bezpośredni wpływ. Szczegóły znajdują się w załączeniu.

Być może znają Państwo kogoś, kto spełnia wymagania uczestnictwa w projekcie. Prosimy o przekazanie informacji tym osobom. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia LYSKOR w Pstrążnej, ul. Szkolna 7 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 440-76-01 – od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00.

pit za 2016

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku
oraz
Urząd Gminy Gaszowice
zapraszają na szkolenie dla rolników,
które odbędzie się 27.02.2017 r. o godz. 10.00
w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach

Tematyka szkolenia:
- Postęp biologiczny w produkcji zbóż — ŚODR Częstochowa
- Zmiany w systemie płatności obszarowych — ARiMR w Rybniku
- Ochrona gospodarstw przed wirusem ptasiej grypy - PIW w Rybniku

Trzech kolegów z blokowiska ubranych w kolorowe dresy zabiera podręczną kamerkę i wychodzi na miasto „zrobić porządek”. Nie ma jednak mowy o żadnej grandzie, ich celem jest walka z głównymi przyczynami smogu – najgorszymi paliwami, starymi „kopciuchami” i powszechnym spalaniem śmieci.

Tak zaczyna się drugi spot promujący akcję zainicjowaną w ramach międzygminnego projektu „Gmina z (dobrą) energią!”. Po Franciszku Pieczce, którego kreację w pierwszym filmiku z serii „Nie truj sąsiada!” obejrzało w sieci już kilkaset tysięcy osób (https://youtu.be/haZvWhuMu-0), przyszedł czas na bohatera cieszącego się ogromną popularnością wśród młodszej grupy odbiorców. Tym razem w walkę z dymiącymi kominami zaangażował się popularny Rezi, czyli pochodzący z Wodzisławia Śląskiego Remigiusz Wierzgoń, którego materiały w mediach społecznościowych śledzą miliony młodych osób. Organizatorzy kampanii – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz Planergia.pl liczą, że dzięki Rezigiuszowi uda się zaangażować w kampanię antysmogową młodzież, co nie tylko przyczyni się do wykształcenia pozytywnych postaw u tej grupy, ale pozwoli też dotrzeć z proekologicznym przekazem do pokolenia rodziców oraz dziadków.

Bohaterowie spotu piętnują sąsiadów, którzy trują okolicę, spalając najtańsze paliwo i śmieci. Fotografują negatywne praktyki i wieszają na ogrodzeniach edukacyjne zawieszki pod hasłem: „Nie truj sąsiada”, czym niejednokrotnie narażają się na gniew lokalnych trucicieli. W zmaganiach z dymiącymi kominami chłopców wspomaga babcia, przygotowując im koszulki z charakterystycznymi nadrukami i wspierając dobrym słowem – sama ma dość oddychania zanieczyszczonym powietrzem. „Ten smog nas zabije” - denerwuje się starsza pani i niestety ma rację. Normy przekroczone o kilkaset czy - w skrajnych przypadkach - kilka tysięcy procent, wyższa śmiertelność w czasie epizodów smogowych potwierdzona badaniami Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz tysiące osób cierpiących i umierających co roku na schorzenia powiązane z niską jakością powietrza to fakty potwierdzone szczegółowymi badaniami i raportami, a nie antysmogowa histeria. Fatalny stan naszego powietrza można zmienić, ale nie udawajmy, że problemu nie ma lub, że nas on nie dotyczy. Zacznijmy od zmiany złych przyzwyczajeń i wycofaniem przyzwolenia na masowe trucie wokół nas. Stopniowo – w zależności od naszych możliwości finansowych – inwestujmy w poprawę efektywności energetycznej naszych domów, korzystając tam, gdzie się da, z dostępnych możliwości wsparcia dotacyjnego. Nagrodą będą nie tylko niższe rachunki, ale przede wszystkim zdrowie i czyste powietrze wokół nas.
Premierowa emisja spotu, wyprodukowanego przez EXA Studio, odbyła się w środę (22 lutego br.) w Wodzisławskim Centrum Kultury. Autorem zdjęć w ramach kampanii jest Marcin Giba. Spot można oglądać na platformie YouTube oraz za pośrednictwem profilu społecznościowego kampanii na Facebooku (facebook.com/gminazenergia).

 

 

„Gmina z dobrą energią” – co dalej w projekcie?
„Gmina z dobrą enegią” to nie tylko spoty, chociaż to one przyciągają największą uwagę medialną. Projekt, w który zaangażowały się wszystkie samorządy z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, to przede wszystkim konkretne działania informacyjno-edukacyjne, które będą kontynuowane do połowy 2018 roku.
Rozpoczęto cykl kompleksowych szkoleń dla pracowników samorządowych. Wkrótce ruszą także szkolenia dla nauczycieli i liderów lokalnych. Do konkursu dla szkół i przedszkoli zgłosiło się ponad 160 placówek z całego Subregionu, które otrzymały już materiały edukacyjne i informacyjne przygotowane w ramach projektu (więcej w oddzielnym artykule tutaj: http://gminazenergia.pl/post/ponad-160-szkol-wezmie-udzial-w-konkursie-nie-truj-sasiada).
Kluczowy element projektu to jednak działania dla mieszkańców Subregionu, mające ułatwić podejmowanie decyzji inwestycyjnych, takich jak wymiana źródła ciepła czy termomodernizacja domu. W tym celu już w marcu udostępnione zostaną takie narzędzia jak poradnik inwestora, kalkulator efektywności czy artykuły eksperckie, infografiki i studia przypadku.

Obserwuj #NieTrujSasiada na Facebooku!
Szczegółowe informacje dotyczące kampanii „Gmina z (dobrą) energią!” dostępne są na stronie internetowej www.gminazenergia.pl. Po najnowsze aktualności oraz materiały dodatkowe zapraszamy na profil społecznościowy facebook.com/gminazenergia.
Projekt „Gmina z dobrą energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Źródło: gminazenergia.pl
Foto: Marcin Giba
Spot: EXA Studio

106 rocznicę urodzin w dniu 18 lutego 2017 r. obchodziła Pani Józefa Pyszny z Gaszowic, najstarsza mieszkanka Gminy Gaszowice i całego Powiatu Rybnickiego. Z tej okazji Szanowną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Gaszowice – Pan Paweł Bugdol oraz kierownik USC – Pani Halina Bobrzyk. Solenizantce życzymy zdrowia, radości każdego dnia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych długich i szczęśliwych lat życia.

pyszny02   pyszny01

W dniu 15.02.2017 r. zostały przeprowadzone eliminacje gminne OTWP. W  teście wzięło udział 26 uczestników, są to laureaci eliminacji środowiskowych. 3 osoby w kategorii ponadgimnazjalnej, 10 osób z gimnazjum oraz 13 z szkoły podstawowej. Test przygotował dh Wojciech Kasperzec i trwał 30 min. Po sprawdzeniu wyników testu wyłoniono laureatów w następujących kategoriach:

 • ponadgimnazjalne:

I. Adrianna Milert - OSP Gaszowice

II. Urszula Cojg - OSP Czernica

III. Chruszcz Małgorzata - OSP Gaszowice

 • gimnazjum:

I. Natalia Musiolik - OSP Szczerbice

II. Aneta Grzenia - OSP Gaszowice

III. Jakub Głombica - Gimnazjum w Piecach

 O pierwsze miejsce w kategorii Szkoła Podstawowa trzeba było przeprowadzić dogrywkę, w której wzięło udział dwóch zawodników Agnieszka Papierok i Patryk Brzoza. Pytania zadawał przedstawiciel PSP Rybnik druh Wojciech Kasperzec. Więcej dobrych odpowiedzi udzielił Patryk Brzoza - i to on zajął pierwsze miejsce.

 • Szkoła Podstawowa:

I. Patryk Brzoza

II. Agnieszka Papierok

III. Dawid Papierok.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w dalszych etapach.

Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miejsca będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 31 marca 2017 w Starostwie Powiatowym w Rybniku.

Na stronie OSP Gaszowice dostępna jest fotorelacja.

szs mst

Podjęte w roku ubiegłym działania samorządu oraz placówek oświatowych dotyczące wprowadzenia w szkołach stałych zajęć sportowych zaowocowały i od stycznia br. każda „nasza” szkoła stała się realizatorem Programu Szkolny Klub Sportowy. Środki na jego realizację pochodzą z MSiT i zostały szkołom przydzielone za pośrednictwem Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego. Program trwa od stycznia br. i będzie realizowany aż do końca listopada, wg ściśle i konkretnie określonych zasad Ministerstwa. Co do grup ćwiczebnych, osób prowadzących oraz całego programu zajęć. Program ten zastąpił ubiegłoroczną edycją JUNIORSPORTU, który był realizowany tylko w gaszowickiej podstawówce. Tym razem udało się zachęcić wszystkie szkoły i kolejny raz możemy się cieszyć środkami jaki Ministerstwo przydzieliło Gminie, a konkretnie placówkom działającym na jej terenie.

Gimnazjum

Zajęcia odbywają się w 2 grupach (chłopcy i dziewczyny) cztery razy w tygodniu. W ramach projektu  prowadzone są zajęcia z gier zespołowych: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna oraz piłka nożna.

Gaszowice    

Podobnie jak powyżej zajęcia są realizowane w 2 grupach (chłopcy i dziewczyny) cztery razy w tygodniu.

Czernica   

Zajęcia dla jednej grupy odbywają się dwa razy w tygodniu. Dominuje tematyka z gier i zabaw oraz zajęcia lekkoatletyczne. Poprzez zabawę dzieciaki będą  nabywały umiejętności z mini piłki ręcznej, mini piłki nożnej, mini piłki siatkowej, koszykowej oraz ringo, biegi, marszobiegi oraz skoki w dal.

Szczerbice

Do SKS należy 18 uczniów, którzy zajęcia mają 2 razy w tygodniu. Uczniowie mają możliwość podniesienia swoich umiejętności ruchowych z zakresu piłki siatkowej oraz piłki ręcznej. Dwukrotnie będzie także sprawdzany ich poziom motoryczny testem sprawności fizycznej.

pzkol

W dniu 24.02.2017 (piątek) w salce klubowej LUKS Feniks Czernica mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Czernicy o godzinie 16.00 odbędzie się nabór dziewcząt i chłopców do Szkółki kolarskiej. W zajęciach mogą uczestniczyć dziewczęta i chłopcy z roczników 2004-2005-2006.

Serdecznie zapraszamy!
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 500036873.

OG-BR.0002.2.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 23.02.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w Ośrodku Kultury w Czernicy, przy ulicy Wolności 39.

Więcej

Sołtys wsi Gaszowice informuje, że nakazy płatnicze dla podatku od nieruchomości i rolnego można odbierać w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach codziennie za wyjątkiem sobót i niedzieli w godzinach 8:00 do 15:00 do dnia 24.02.2017 r.

W dniu 14.02.2017 r. w godz. 08:00-15:00 nastąpi brak wody z powodu prac na sieci wodciągowej w miejscowości Gaszowice na ul. Zielona, Sportowa, Graniczna, Wiejska, Kolejowa, Stawowa, Czernicka, Rydułtowska, Rybnicka, Podleśna, Leśna.

Gmina Gaszowice razem z Grupą Biegową LUXTORPEDA CZERWIONKA zapraszają do udziału w drugiej edycji rajdu na orientację „Na przijmo bez Gaszowice i okolice”. Impreza w tym roku odbędzie się 22.04.2017 r. a baza będzie mieściła się tym razem w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach. Ci, którzy bawili się z nami w zeszłym roku, zapewne wiedzą na czym taki rajd polega i z pewnością nie trzeba ich zachęcać do wzięcia udział w tegorocznej edycji.  Reszcie wyjaśniamy, że rajd ten polega na odnajdywaniu w terenie na podstawie rozdanych przed startem map, specjalnie oznaczonych miejsc na których czasem trzeba też wykonać dodatkowo zadanie specjalne.

Do pokonania są do wyboru  trasy o długości 40 km, 15 km oraz krótka 4-5 km trasa rodzinna. Limity czasowe dobrane są tak, że trasę da się pokonać szybkim marszem, bądź wolnym truchtem. Trasy będą prowadziły przez malownicze tereny naszej gminy oraz gmin ościennych, nie zabraknie (szczególnie na trasach 40 i 15 km) terenów leśnych. Startować można indywidualnie w kategoriach kobiet i mężczyzn oraz drużynach mieszanych (na trasie rodzinnej 1-2 osoby dorosłe plus 1-3 dzieci w wieku do lat 12).

Wszystkim gwarantujemy dobrą zabawę! Zapraszamy do wyjścia z domu i spędzenia aktywnie czasu czy to na wymagającej trasie 40 km, lżejszej trasie 15 km czy razem z rodziną na typowo rekreacyjnej trasie rodzinnej.

Śledźcie także profil wydarzenia na facebooku.

Dla niezdecydowanych link do zdjęć z ubiegłorocznej edycji.

Więcej szczegółowych informacji w regulaminie.

Zapisywać można się tutaj.

Kilka praktycznych informacji - pobierz.

naprzijmo

Urząd Gminy Gaszowice informuje, iż w dniu 26.01.2017 r. w Gaszowicach przy ul. Klasztorna zastał zabrany bezdomny pies mieszaniec rudy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

umiem plywac

Takie właśnie hasło przyświeca dzieciakom, które uczestniczą w kolejnym projekcie realizowanym przez Gminny Uczniowski Klub Sportowy LIDER. Dzięki inicjatywie oraz zaangażowaniu nauczycieli działających w strukturach klubu, a także przychylności Wójta Gminy kolejny raz udało się pozyskać środki na zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Gminy. W związku z tym nasze dzieciaki mają szansę na zdobycie nowych i szlifowanie dotychczas nabytych umiejętności w zakresie pływania. O ile poprzednia edycja można powiedzieć miała charakter pilotażowy, tak teraz udało się zorganizować całe przedsięwzięcia na szeroką skalę i objąć projektem łącznie 90 dzieci – po 45 z SP Gaszowice oraz ZSP Szczerbice.
Koszt całego projektu to kwota 26 100,00 zł z czego 15 300,00 zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a kolejne 2 500,00 zł z budżetu Gminy Gaszowice. Pozostała kwota to wkład własny pozyskany przez klub.
W ramach projektu każda grupa ma zaplanowany cykl 20 lekcji nauki pływania w ściśle określonych terminach. Pierwszy wyjazd już mamy zaliczony, a całe przedsięwzięcie potrwa aż do końca czerwca br. Dzieciaki z każdej szkoły zostały podzielone na trzy grupy w zależności od predyspozycji oraz umiejętności. Te które dopiero zaczynają swoją przygodę z pływaniem zostały przydzielone na tzw. mały basen, gdzie zajęcia mają charakter rozpoznawczy i są prowadzone od podstaw. Natomiast Ci, którzy potrafią trochę więcej i znają środowisko wodne pracują w dwóch grupach na dużym basenie. Każda z grup ma przydzielonego instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami.
Patrząc na przebieg poprzedniej edycji można powiedzieć, że zajęcia były prowadzone w sposób bardzo konkretny, a zarazem ciekawy. Każde zajęcia rozpoczynały się od krótkich zabaw w wodzie, kolejno były wprowadzane elementy teorii, zajęcia praktyczne zgodnie z konspektem MSiT, a wszystko po to by na koniec zajęć znów pograć i się pobawić.
Wszystkim młodym pływakom życzymy powodzenia w realizacji pasji, a klubowi dalszej dobrej passy w pozyskiwaniu środków.

Dzień dawcy szpiku

mediacja

mammografia

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi):

Gaszowice – 20 lutego obok Ośrodka Kultury i Sportu, Rydułtowska 7

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Informujemy, że do artykułu „Wsparcie dla kobiet w ciąży” w Informatorze Gminnym ze Stycznia 2017 Nr 1 wkradł się błąd. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” zakłada przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu.
Jednocześnie przypominamy, że kwota Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” pozostaje bez zmian.

OPS

pit11 pup

W minioną sobotę 28 stycznia w czernickiej hali miało miejsce „niezwykłe” wydarzenie sportowe – akcja charytatywna pod hasłem „Gramy dla JULII”. Pomysłodawcą turnieju był Klub Sportowy Szczerbice, a cała akcja odbyła się przy udziale Wójta Gminy oraz Śląskiego Związku Piłki Nożnej – Podokręg Rybnicki.  

Udział w turnieju wzięło sześć zespołów reprezentowanych przez zawodników rocznika 2008 oraz młodszych. Zwycięstwo przypadło drużynie NAPRZODU RYDUŁTOWY, drugi był ROW Rybnik, a trzecie miejsce przypadło Szczerbicom. Jednak w sobotę nie wynik sportowy, ani też lokata w klasyfikacji okazały się najważniejsze. Liczył się pomysł, inicjatywa, a także wielkie serce oraz chęć niesienia pomocy, na którą tak bardzo czeka Julka i jej rodzina.

Szczególne podziękowania należą działaczom KS Szczerbice, którzy stanęli na wysokości zadania i zorganizowali imprezę na wysokim poziomie, dbając o najmniejsze detale oraz szczegóły. Była gra pełna emocji i rywalizacji, był gorący doping sympatyków piłki, który zagrzewał małych zawodników do walki, a kibicom dostarczył wielu pozytywnych wrażeń. Była kawa i domowe ciasto, były kanapki i soczki, były nagrody, puchary, statuetki i inne gadżety. A wszystkim uczestnikom przyświecał jeden wspólny cel - pomoc dla małej dziewczynki.

Fotorelacja - zobacz

Relacja w Telewizji TVT - zobacz

 

Zarząd Województwa Śląskiego prowadzi konsultacje społeczne projektu tzw. uchwały antysmogowej.

Wśród najważniejszych założeń uchwały, znajduje się wprowadzenie od 1 września 2017 roku zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna.

Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych. Po zakończeniu konsultacji projekt uchwały antysmogowej ma zostać skierowany pod obrady Sejmiku. Ma ona zostać przyjęta przez radnych wojewódzkich przed następnym sezonem grzewczym. 

Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować od razu kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej. Projekt ponadto zakłada trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku. Użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły 5-10 lat, powinni uczynić to do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4 – w ich przypadku graniczną datę obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca roku 2027.

Link do projekt uchwały i jej uzasadnienia:

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=33&id=85432&id_menu=202

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego oraz jego uzasadnienia można zgłaszać w terminie do 6 lutego br.

 • w formie pisemnej, na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 • ustnie: w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu)
 • e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gramy dla julii

Miło nam poinformować, że Gmina Gaszowice otrzymała wyróżnienie - za innowacyjne podejście do partnerstwa publiczno-społecznego w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Program promuje ideę przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu. Ocenie podlegała współpraca gminy z podmiotami należącymi do sektora ekonomii społecznej, formalne wsparcie, zaangażowanie w ich inicjatywy oraz stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

http://rops-katowice.pl/2017/01/18/wyniki-konkursu-gmina-przyjazna-ekonomii-spolecznej-2016/

spotkajmy sie w bibliotece

Mamo – chodź ze mną !
W dniach 23 – 27 .01. 2017 r. w godz.  10 – 13  zapraszamy do biblioteki w Gaszowicach na zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i bajanie - na temat ROK RZEKI WISŁY – stworzymy coś razem.

OG-BR.0002.1.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 26.01.2017 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach

Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.


Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa
tel.: 801 055 088
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
FB: www.facebook.com/biznesgovpl
WWW: www.biznes.gov.pl

fepc

XXIII Koncert Kolęd w kościele p.w. Opatrzności Bożej w gaszowicach w dniu 22.01.2017 r. o godz. 14.30

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2017 r.
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. z 23 września 2016 r., poz.1534 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1657) informuje się co następuje:

1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 1998 roku.

b) mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) osoby urodzone w 1996-1997, które;

- zostały uznanie przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływem przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28. ust. 4i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

d) kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r.w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej( Dz.U nr 54, poz. 321),

e) osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta i gminy Czerwionka Leszczyny, gmin; Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany przeprowadzona zostanie w Rybniku w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej przy. ul. Kościuszki 54( budynek główny sala 10) okresie od dnia 6 lutego do dnia 28 lutego 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz.: od 8 do 16.

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografie o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

5. Osoba , która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta); dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

c)wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz kwalifikacje zawodowe.

6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia siew terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym ternie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego do trzech miesięcy, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).

12. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeśli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Wojewoda Śląski
(-) Jarosław Wieczorek

W drugim tygodniu ferii zimowych (od 23 do 27 stycznia) Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach Filia w Czernicy organizuje tydzień gier planszowych dla dzieci szkolnych.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 9 do 12, dzieci otrzymają gorącą herbatę oraz słodki poczęstunek.

Dodatkowo w środę 25 stycznia, w godzinach od 12 do 15, dla chętnych, posiadających zgodę rodzica, zorganizowany zostanie wyjazd do Biblioteki Publicznej w Pstrążnej na II Turniej Rummikuba.

Zainteresowanych proszę po odbiór druku potwierdzającego zgodę na wyjazd.

Biblioteka jest czynna przez całe ferie zimowe.

Zajęcia są nieodpłatne.

Bibliotekarka
Ewa Kowol

Informujemy, że zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 r. poz. 2249) nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz na usunięcie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice pod nr tel. 32 4327144.

Spółdzielnia socjalna "Horyzonty kultury" zaprasza na kolejne spotkanie literackie. Tym razem naszym gościem będzie Pani Maria Pawliczek - autorka książki "Nie mów nikomu, co się dzieje w domu".

Książka jest podróżą w głąb siebie, poszukiwaniem sensu wydarzeń mających miejsce w naszym życiu. Autorka, wykorzystując konwencję pamiętnikarską, odkrywa Czytelnikowi swoje emocje, uczucia i lęki, które w końcowej fazie znajdą swój finał. Czy szczęśliwy?
Książka jest adresowana dla Rodziców, którzy przysposobili dziecko i borykają się z różnego rodzaju problemami wychowawczymi. Adopcja to dar,ale także głęboka świadomość i przeświadczenie o odpowiedzialnym traktowaniu swoich pociech - bez względu na wszystko i wszystkich.

Jeżeli chcecie się dowiedzieć jaki finał ma ta historia - bądźcie z nami 27 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Kawiarni Rothówka (budynek Ośrodka Kultury w Czernicy, I piętro, ul. Wolności 39).

https://www.facebook.com/mariapawliczek1/?pnref=story

alarm pm10

ostrzezenie meteorologiczne nr 10

Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2017 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2016 oraz wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dodatkowe informacje:

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłatę w  należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy gminy:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o numerze 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice lub do pobrania tutaj: Druk oświadczenia

zabawa karnawalowa

nr2017

W tak wyjątkowym dniu przyjmijcie życzenia na nadchodzący Nowy Rok. Niech będzie czasem radosnym i słonecznym. Życzę, by był to rok spełnionych marzeń i zrealizowanych planów. Niech wszystko układa się po Waszej myśli a wszelkie problemy, zmartwienia i trudności zostaną w starym roku i nie wracają.

Wójt Gminy Gaszowice
Paweł Bugdol

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu - pobierz

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił w dniu 20 grudnia 2016 r. rozporządzenie - pobierz.

Druk zgłoszenia drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku

hpa

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie zakończony. Inicjatywa realizowana od czerwca 2014 do listopada 2016 roku przez stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika  oraz Fundusz Lokalny Ramża z Czerwionki-Leszczyn była wdrażana na obszarze całego województwa śląskiego. Partnerami programu były także: Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej,  Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych z Zawiercia. Program FIO-Śląskie Lokalnie polegał na wsparciu aktywnych obywateli i rozwoju młodych organizacji pozarządowych. W ramach 6 konkursów grantowych, 500 inicjatyw lokalnych i projektów społecznych zostało wspartych środkami finansowymi w kwocie ponad 2 milionów złotych.  Młode organizacje mogły otrzymać do 5 000 zł, m.in. na zakup sprzętu biurowego oraz  adaptację lokalu czy podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy, natomiast grupy nieformalne mieszkańców na realizację przedsięwzięć w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. Mikroprojekty zrealizowane w ramach programu dotyczyły m.in. aktywizacji i działalności mieszkańców w obszarze sportu, kultury, edukacji, animacji i partycypacji, pomocy społecznej, integracji międzypokoleniowej, itd. Zadania wdrażane przez i dla mieszkańców, bardzo mocno przyczyniły się do wzrostu ilości zrealizowanych mikroprojektów lokalnych, zwiększenia liczby angażujących się obywateli, rozwoju partycypacji społecznej czy wzmocnienia potencjału III sektora i rozwoju wolontariatu.

Działania w których wzięły udział setki, a pośrednio nawet tysiące mieszkańców z województwa śląskiego, przyczyniły się również do powstania kolejnych inicjatyw partnerskich różnych grup społecznych i środowiskowych w regionie. Dzięki realizacji celu programu jakim było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne na obszarze województwa śląskiego, zostały osiągnięte zaplanowane efekty w zakresie zwiększenia liczby zrealizowanych inicjatyw przez aktywnych mieszkańców i społeczników.

Program FIO-Śląskie Lokalnie, oparty był o mechanizm tzw. regrantingu czyli instrumentu polegającego na przekazywaniu środków otrzymanych z dotacji, np. z ministerstwa/województwa/gminy przez organizację pozarządową zwaną operatorem, na rzecz innych podmiotów w  formie grantów. Grant (dotacja) ma charakter finansowego wsparcia bezzwrotnego, służącego z reguły osiąganiu celów społecznych  tj. zaspokojeniu potrzeb mieszkańców danego obszaru.

W ramach programu FIO-Śląskie Lokalnie, opracowano m.in. systemy komunikacji i informacji o konkursach oraz zestawy narzędzi i instrumentów jak np. Regulamin konkursu, instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie, podręcznik dla realizatorów projektów czy wzory wniosków i umów dla beneficjentów, które mogą stanowić gotowe rozwiązania dla samorządów terytorialnych (dostępne na stronie: http://www.slaskielokalnie.pl/). Realizacja zadań własnych administracji (zadania publiczne), poprzez zlecanie ich w części organizacjom społecznym, jest bardzo często efektywniejszą i skuteczniejszą formą rozwoju wspólnoty samorządowej, przy jednoczesnej  aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.

Liczymy, że zrealizowany program regionalny FIO-Śląskie Lokalnie, okaże się dobrą inspiracją dla samorządów, w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym wzroście zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne.

 

Marcin Stempniak - specjalista ds. promocji programu FIO-Śląskie Lokalnie

logotypy fio z podpisem

sonbird

Kontynuując muzyczną jazdę na zamku zapraszamy Was na kolejne dwa koncerty w murach Ośrodka Kultury w Czernicy. Tym razem wystąpią dla Was Edyta Górecka oraz zespół Sonbird.

Kiedy: 27.12.2016 r.
Gdzie: Ośrodek Kultury w Czernicy
Start: godz. 19:00
Bilety w cenie 10,00 do nabycia w biurze ośrodka

W czwartek, 15 grudnia 2016 r. Członkowie LGD Stowarzyszenia LYSKOR w towarzystwie zaproszonych gości świętowali jubileusz 10-lecia. Jubileuszowe obchody zorganizowano na terenie LGD w restauracji „Pod Topolami” w Pstrążnej.

W uroczystości udział wzięli m.in.  Wójt Gminy Lyski Pan Grzegorz Gryt, Pełnomocnik Wójta Gminy Lyski Pan Józef Stukator, Wójt Gminy Kornowac Pan Grzegorz Niestrój, Wójt Gminy Jejkowice Pan Marek Bąk, zastępca Burmistrza Miasta Pszów Pan Dawid Topol, w zastępstwie Wójta Gminy Gaszowice Pani Karina Stępień, zaprzyjaźnione LGD tj. Partnerstwo dla Rozwoju, Morawskie Wrota oraz Perła Jury, Prezes Zarządu w latach 2006-2015 Pani Helena Serafin.

Spotkanie było niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii powstania Stowarzyszenia oraz podsumowania jego 10-letniej pracy i osiągnięć a także przedstawienia planów na kolejne lata działalności Stowarzyszenia.

Podczas jubileuszu głos zabrali zaproszeni goście, składając na ręce Prezesa Pana Radosława Łuszcz, Wiceprezesa Pani Kariny Stępień oraz Kierownika biura Pani Małgorzaty Dorna gratulacje, życzenia, upominki oraz kwiaty. Podziękowania za pracę na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR otrzymali także wszyscy członkowie zasiadający niegdyś i obecnie w organach LGD.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zaproszono wszystkich gości na poczęstunek, podczas którego przygrywał kwartet saksofonowy.

Fotorelacja

14

Wieczór Czernicki - 18.12.2016 r., godz. 16:00 - 19:00
Podczas wydarzenia strojenie choinki, książeczka "Co dawna Czernica widziała" oraz o godz. 18:00 magiczny spektakl inspirowany cieniami.

ukradziony"Horyzonty kultury" zapraszają do kawiarni Rothówka (budynek Ośrodka Kultury w Czernicy) na niezwykłe spotkanie z autorami książki "Jo był ukradziony. Tragedia górnośląska. Ziemia Rybnicka".

Poruszana tematyka jest nader trudna acz konieczna. Autorami książki są pracownicy Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr hab. Kazimierz Miroszewski oraz dr Mateusz Sobeczko.

Książka przygotowana została w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie MOJE MIASTO z Rydułtów i sfinansowana została ze środków Urzędów Miast: Pszowa, Rybnika i Rydułtów. Składa się z trzech części: wstępu merytorycznego; wywiadów i wspomnień z osobami deportowanymi i ich krewnymi oraz list osób aresztowanych przez Armię Czerwoną.

Spotkanie odbędzie się 19.12.2016 r. o godz. 18:00.

OG-BR.0002.11.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.12.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

nie truj sasiadaKolportaż 300 tys. zawieszek wśród mieszkańców 28 gmin i powiatów oraz premierowa emisja spotu promującego akcję #NieTrujSasiada z udziałem aktora Franciszka Pieczki – projekt „Gmina z (dobrą) energią!”  wchodzi w kolejną fazę.

Podczas dzisiejszej (12 grudnia 2016 roku) konferencji prasowej, zorganizowanej na terenie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, organizatorzy przedsięwzięcia obejmującego swoim zasięgiem teren całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, które ma na celu walkę z niską emisją, ujawniali przedstawicielom mediów postęp nad kolejnymi inicjatywami.

Jak podkreślali Przewodniczący Związku, a zarazem Prezydent Wodzisławia Śl., Mieczysław Kieca oraz Dyrektor Biura Związku Adam Wawoczny, po przeszkoleniu około 130 pracowników jednostek samorządów terytorialnych w zakresie prawidłowego poboru próbek popiołu z domowych kotłowni czas na zachęcenie do działania wszystkich mieszkańców regionu. O rosnącej świadomości społecznej w zakresie stopnia zanieczyszczenia powietrza i źródłach problemu mówił również Patryk Swoboda – Prezes spółki Planergia.

- Mieszkańcy mają świadomość problemu, rozmawiają o nim podczas spotkań ze znajomymi czy rodziną, ale wciąż brakuje mechanizmu reakcji. Wielu ludzi uważa, że zawiadomienie straży miejskiej lub organów gminnych o tym, że sąsiad pali śmieci, uczyni z nich donosicieli. Tymczasem, w ten sposób dbamy o życie i zdrowie swoje oraz osoby zatruwającej otoczenie. Robimy krok do zmiany złych nawyków – stwierdził Swoboda.

Przygotowane do wycięcia i zawieszenia na klamce ulotki zostaną rozdysponowane wśród gmin i powiatów. Te z kolei przekażą je mieszkańcom, m.in. podczas spotkań rad dzielnicowych, jako załączniki do korespondencji (np. rozliczenia podatku) czy gotowe do odebrania w budynkach urzędów. Jednocześnie, sami mieszkańcy będą mogli pobrać i wydrukować wzór zawieszki bezpośrednio ze strony internetowej kampanii https://gminazenergia.pl (wszystkie cztery wzory zawieszek dostępne są pod tym linkiem http://gminazenergia.pl/post/pobierz-zawieszke-akcji-nie-truj-sasiada-1).

Dużym optymizmem w kontekście potencjalnych efektów akcji wykazywał się Mieczysław Kieca:

- Jestem przekonany, że akcja „Nie truj sąsiada” przyniesie oczekiwane efekty, ponieważ przyszedł czas, by zadbać wreszcie o sąsiedzką odpowiedzialność. Jeżeli sąsiad z sąsiadem nie będzie o tym rozmawiał, tak naprawdę nie będziemy skuteczni. W moim przekonaniu to jest ten moment, w którym uda się bardzo dużo zmienić – mówił prezydent Wodzisławia Śl.

Na konferencji wyemitowano także spot z udziałem Franciszka Pieczki. Organizatorzy podkreślali ogromny wkład aktora w realizację krótkiego materiału promocyjnego. Rodzinna miejscowość Pieczki – Godów – również wchodzi w skład obszaru objętego działaniem projektu. Bohater spotu zmaga się z sąsiadem, który swój piec traktuje jako „utylizator odpadów”. Jego postawa zachęca odbiorcę do zerwania z cichym przyzwoleniem na tego rodzaju praktyki.

-  Z problemem niskiej emisji musimy walczyć wszyscy. Nie bójmy się reagować, gdy widzimy, że nasz sąsiad spala w swoim piecu śmieci, a z komina wydobywa się ciężki, gęsty dym. Jeśli pozostaniemy bezczynni, dajemy ciche przyzwolenie na trucie siebie, swoich dzieci czy wnuków. 45 tysięcy ludzi umiera rocznie na skutek zanieczyszczonego powietrza. To jest jedno, średniej wielkości miasto w Polsce – podkreślał Adam Wawoczny.

Obejrzyj spot „Nie truj sąsiada!” z udziałem Franciszka Pieczki:

Szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej projektu https://gminazenergia.pl/ oraz na profilu społecznościowym https://facebook.com/gminazenergia.

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 9.12.2016 r. w Gaszowicach  przy ul. Dołki zastał zabrany  bezdomny pies mieszaniec jasno brązowy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

10 i 11 grudnia w naszej gminie odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy. W sobotę na scenie pojawiły się dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna oraz gwiazda wieczoru - zespół SINGERS z repertuarem świątecznym. W niedzielę imprezę uświetniły przedszkolaki, zespoły Znaczki oraz Trojok. Na jarmarku można było zrobić świąteczne zakupy, każdy mógł skosztować gorącej czekolady, grzańca czy pysznych domowych ciast. Nie zabrakło grochówki, kiełbasek z grilla i oscypka z żurawiną. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszych Mieszkańców. Dziękujemy za udział oraz zapraszamy za rok.

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 1.12.2016 r. w Szczerbicach przy ul. Rybnickiej zastał zabrany  bezdomny pies mieszaniec czarny do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób
Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że z dniem 2 stycznia 2017 r. zmienia adres siedziby z  dotychczasowego na ul. Chrobrego 39 (obok budynku Prokuratury). Numery telefonów oraz adres e-mail pozostaje bez zmian. Ulegają natomiast zmianie godziny urzędowania:

- poniedziałek - 8.00 – 14.00
- wtorek - 8.00 – 12.00
- środa - 8.00 – 14.00
- czwartek - 8.00 – 17.00
- piątek - 8.00 – 14.00

jarmark plakat

warsztaty

PPKO Fundacjaodjęta w ostatnim czasie współpraca Gminy Gaszowice z Fundacją PKO zaowocowała w naszej Gminie konkretnym przedsięwzięciem. Otóż w najbliższym czasie na terenie boiska sportowego w Piecach powstanie ścieżka zdrowia.

Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie stworzenia przestrzeni do podejmowania aktywności ruchowej oraz podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie klubu sportowego.

Opis projektu:

Zakres projektu polega na stworzeniu ścieżki aktywności ruchowej jako przestrzeni dla mieszkańców sołectwa Piece, a przede wszystkim tych którzy są aktywni i czynnie działają
w strukturach miejscowego klubu sportowego cieszącego się długoletnią tradycją. Odpowiednio wytyczony teren zostanie zagospodarowany poprzez instalację elementów sprawnościowych, rekreacyjno - gimnastycznych oraz drobnych elementów małej architektury.
Teren na którym zostaną wykonane planowane prace jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie  kompleksu sportowego w postaci boiska, oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego na którym działa Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice. W jego strukturach trenują cztery sekcje młodzieżowe, a aktualnie oferta klubu została wzbogacona o szkółkę piłkarską dla dzieci w wieku 4-12 lat.
Najmłodsi zawodnicy klubu, jak i ci którzy dopiero zaczynają przygodę z piłką będą mieli odpowiednie warunki najpierw dla zabawy, a potem docelowo do profesjonalnego treningu. Teren ten ma stanowić przestrzeń skierowaną dla konkretnej grupy odbiorców oraz spełniać ściśle określone funkcje. Ma stanowić jeden z etapów procesu treningu umiejętności ale poprzez zabawę, która dla dzieci w tych kategoriach wiekowych jest póki co najważniejsza. Z kolei dla sztabu trenerskiego będzie to alternatywa dla zajęć stacjonarnych, a także dobra baza przy organizacji klubowych obozów dochodzeniowych.
Powstająca ścieżka ma pełnić jeszcze jedną ważną rolę z punktu widzenia potencjalnych mieszkańców sołectwa – ma to być miejsce wzajemnej integracji. Bardzo często zarówno na treningi w tygodniu jak i mecze weekendowe przychodzą rodziny z malutkimi dziećmi, dla których w tym miejscu ani Gmina, ani klub, ani też Ośrodki Kultury nie mają żadnej oferty. Stąd też narodził się pomysł zagospodarowania niewykorzystanej dotąd przestrzeni i to właśnie nie w formie tradycyjnego placu zabaw ale ścieżki, która ma być funkcjonalna i zabezpieczać potrzeby konkretnego grona odbiorców.
Urządzenie tego terenu da społeczności kolejne miejsce do podejmowania aktywności fizycznej, wzajemnej integracji, zawodnikom bazę do trenowania, matkom „punkt” wymiany wzajemnych doświadczeń wychowawczych, a najmłodszym pociechom przestrzeń do wyładowania nadmiaru energii.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W RYBNIKU
oraz
URZĄD GMINY GASZOWICE
zapraszają na szkolenie dla rolników,
które odbędzie się 08.12.2016 r. o godz. 10.00
w Ośrodku Kultury i Sportu

Tematyka szkolenia:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (działania, które zostaną uruchomione w najbliższym kwartale)
- Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
- Aktualności w KRUS

W dniu 26 listopada 2016 r. w Gaszowicach w sali Ośrodka Kultury  i Sportu odbyła się Biesiada Miodowa. To wydarzenie zapisało się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie LYSKOR. Tegoroczna impreza miała jednak nieco inny charakter. Oprócz tradycyjnych elementów związanych z pszczelarstwem swój występ miał Leszek Filec – śląski muzyk i kompozytor.

Biesiada rozpoczęła się przywitaniem zaproszonych gości oraz uczestników przez p. Karinę Stępień – Wiceprezes Stowarzyszenia LYSKOR, która przedstawiła program i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Na zaproszenie odpowiedzieli: p. Paweł Bugdol – Wójt Gminy Gaszowice, p. Zbigniew Binko oraz p. Maria Loska-Minas - Prezes i Wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach oraz prezesi Kół Pszczelarskich z Czernicy, Raszczyc oraz Brzezia. Jako pierwszy punkt programu swoją prelekcję pt. „Apiterapia - wykorzystanie produktów  pszczelich w lecznictwie” przedstawiła p. Danuta Psota. Pani Danuta z wykształcenia jest magistrem farmacji i zapoznała nas z wieloma ciekawostkami nt. właściwości zdrowotnych miodu i jego pochodnych. Następnie odbył się pokaz tworzenia świeczek z wosku pszczelego, który poprowadził p. Damian Klimanek. Ten punkt programu zainteresował szczególnie dzieci. Następnie w chwili przerwy pomiędzy występami uczestnicy mogli zwiedzać stoiska wystawiennicze z miodami, produktami pszczelimi, sprzętem pszczelarskim oraz rękodziełem. Z możliwości zaprezentowania się skorzystali: „Agro Oaza” z Raciborza, Pracownia „Dotyk Kreacji” z Tych, „Cieszyński Miód” z Cieszyna, Gospodarstwo Pasieczne Stanisławy Bulas z Grudyni Wielkiej oraz p. Damian Klimanek z Bluszczowa. Podczas biesiady odbyła się również degustacja różnych rodzajów miodu.  Gwiazdą tego wieczoru był Leszek Filec, który od pierwszego utworu porwał uczestników do tańca. Po zakończonym występie rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Dzięki biesiadzie można było nabyć produkty pszczele oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy nt. pszczelarstwa i apiterapii. Wszystkim bardzo się podobało i wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu wydarzeniach.

Fotorelacja.

Biesiada współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wójt Gminy Gaszowice

zaprasza na spotkanie organizowane przez Polską Spółdzielnę Energetyczną dotyczące:

"Projekt OZE Czysta Energia",

dzięki któremu można uzyskać do 50% dotacji do Paneli Fotowoltaicznych produkujących prąd ze słońca oraz do Pomp Ciepła.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 29.11.2016 r. wtorek o godzinie 17:00 w Gimnazjum w Piecach.

Serdecznie zapraszamy!

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Gaszowice:
- Nr OG-BR.0007.12.66.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Czernica oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.118.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.67.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.119.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.68.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Łuków Śląski oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.120.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.69.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.121.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.70.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Szczerbice oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.122.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r. i zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.25.138.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 października 2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Czernica,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice,
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Łuków Śląski,
4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece,
5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Szczerbice.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko sporządzonymi do tych projektów w dniach od 28 listopada 2016 r. do 28 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, w Referacie Gospodarki Publicznej Inwestycji i Zamówień Publicznych (pokój nr 15) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 7 (kawiarnia):
- w dniu 1 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Czernica i sołectwo Łuków Śląski,
- w dniu 8 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice,
- w dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece i sołectwo Szczerbice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gaszowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:
- o projektach powyższych planów miejscowych,
- o  prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych do w/w projektów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymienione projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gaszowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gaszowice.

                                                                                                                           Wójt Gminy Gaszowice

przeglad patriotyczny

Zapraszamy w podróż do krainy niecodziennego dźwięku z pogranicza folku i popu połączonych z elektryzującym głosem LESKIEGO.

Gdzie: Ośrodek Kultury w Czernicy
Kiedy: 02.12.2016 r.
Start: godz. 19:00
Bilety w cenie 25,00 do nabycia w Ośrodku Kultury w Czernicy.

leski

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 24.11.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 69.

Więcej

 

andrzejki urwis

bebiki

dynia

mammobus

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapraszamy na bezpłatne badania, finansowane z Funduszy Norweskich!


Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie. Szczegóły na www.fundusze.mammo.pl


Gaszowice – 8 listopada koło Ośrodka Kultury i Sportu, Rydułtowska 7

 

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się m.in. z 3 odcinków spotów telewizyjnych.
odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

plakat dkig

19 października 2016 r. w Domu Przyjęć „Ewa” w Piecach odbyły się uroczyste obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego. Jubilatom gratulujemy i życzymy dalszych wspólnych szczęśliwych lat.

Dzięki otwartości samorządu lokalnego oraz wytrwałości lokalnych społeczników udało się w Czernicy wprowadzić nową jakość. Póki co tego typu rozwiązania nie są jeszcze obligatoryjne, ale panuje ogólny trend na ekonomię społeczną. O tym oraz o wielu innych szczegółach dowiedzieliśmy się na VIII Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej, które odbyło się w Gnieźnie w dniach od 12 do 14 października 2016 r.  W ramach Forum omówiono zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych, kwestię udziału w projektach innowacyjnych, możliwości korzystania z oferty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. W kuluarach prowadzono ciekawe rozmowy, dzielono się dobrymi praktykami oraz łamano dotychczasowe stereotypy myślenia o spółdzielniach socjalnych.

Po co nam ten temat? Otóż 19 października 2016 r. w gliwickim Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana czernicka spółdzielnia socjalna „Horyzonty kultury”. Zanim jednak do tego doszło, grupa ludzi zdecydowała się na wielomiesięczny wysiłek związany z wypełnianiem setek dokumentów, szkoleniami, składaniem wniosków o dotację, uczestnictwem w poradnictwach, podjęciem uchwały Rady Gminy o woli utworzenia spółdzielni socjalnej. Nie było łatwo i przyjemnie, ale udało się. Jest to o tyle istotne, że 10 lat temu, kiedy tworzyły się spółdzielnie – myślenie o nich było zupełnie inne niż teraz. Głównym celem jest reintegracja społeczna. Jednakowoż zmiany są nieuniknione. Czernicka spółdzielnia jest tworzona przede wszystkim przez osoby, które mają na siebie pomysł, ale współczesny rynek nie jest jeszcze otwarty na tego typu działania. To grupa pasjonatów i społeczników, która łączy zamiłowanie do lokalności z myśleniem biznesowym. Wydaje się, że tego typu refleksja byłaby potrzebna – i my chcemy dać jej początek.  Siedzibą „Horyzontów kultury” będzie, remontowana jeszcze, kawiarnia „Rothówka” znajdująca się w Ośrodku Kultury w Czernicy. Już niebawem będziemy mogli zaprosić Was na aromatyczną kawę i domowe ciasto. Kawiarnia jest urządzana w odmienny, niż dotychczas, sposób. Nie ma tam miejsca na ladę i wystrój rodem z PRL-u. Ma być domowo, przytulnie i smacznie. „Horyzonty kultury”, oprócz prowadzenia kawiarni,  będą zajmować się także spektaklami teatralnymi, warsztatami opartymi na lokalnym dziedzictwie, edukowaniem dzieci w zakresie językowym, organizowaniem urodzinek dla dzieci i dorosłych. Podejmujemy także próby modernizacji placu zabaw na terenie zamku. Warto dodać, że podmiotami założycielskimi są dwie osoby prawne (Gmina Gaszowice, Stowarzyszenie Spichlerz) oraz dwie osoby fizyczne. To także rzadziej spotykane rozwiązanie. Tym niemniej podjęliśmy taką decyzję także z uwagi na promowanie naszego miejsca – naszej gminy i mieszkającej w niej społeczności lokalnej. Jest to posunięcie, które już w założeniu stanowi o niesztampowości tutejszych ludzi. Wierzymy, że z czasem będziemy miejscem, do którego będą przyjeżdżać goście z regionu i być może Polski, żeby uczyć się od nas dobrych praktyk.

Zapraszamy do Czernicy, żeby zobaczyć to na własne oczy. W listopadzie 2016 r. będzie ku temu kilka okazji:
•    4 listopad 2016 r., godz. 18.00: „Cuda niewidy z dyni” – zabawa dla najmłodszych
(sala balowa w Ośrodku Kultury - wstęp 10 zł.)
•    6 listopad 2016 r., godz. 17.00: Festiwal wspomnień. Pamiętamy. Zespół Bebiki.
(sala balowa w Ośrodku Kultury – wstęp wolny)
•    11 listopad 2016 r., godz. 18.00: spektakl teatralny w plenerze „Za mało na wojnę, za dużo na pokój”
( w przypadku złej pogody widowisko zostanie odwołane – wstęp wolny ).
•    25 listopad 2016 r., godz. 18.30: Patriotyczna jesień. Spotkanie z pieśnią patriotyczną w formie ludowej (sala balowa w Ośrodku Kultury – wstęp wolny).

Już dziś zapraszamy na Potańcówkę Sylwestrową. Startujemy 31 grudnia 2016 r., od godziny 20.00. Koszt – 50 zł od osoby. W cenie: kawa, ciasto, jeden ciepły posiłek, szampan oraz oprawa muzyczna (alkohol i dodatkowe jedzenie we własnym zakresie)

Małgorzata Krajczok

 

tomiczek

Program wydarzenia:

- Spektakl utrzymany w poetyce teatru papierowego pt. „O chłopcu, który chciał zostać lotnikiem” (godziny spektaklu: 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20),

- Wystawa dla dzieci: „Marzenia małego Antka”,

- Wystawa dla dorosłych: „Nad płonącą Warszawą - długi lot do domu majora pilota Antoniego Tomiczka” (własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach),

- „Halifax Antka”:  warsztaty dla najmłodszych prowadzone przez pasjonatów - zdobywców wielu nagród w dziedzinie modelarstwa.

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury w Czernicy:

Dorośli – 10 zł.
Dzieci – wstęp wolny.
Odpłatne warsztaty dla dzieci: „Halifax Antka” – 7 zł.

Serdecznie zapraszamy na Biesiadę Miodową, która odbędzie się 26 listopada 2016r. o godz. 18.00 w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7. W programie: 18.00 - powitanie zaproszonych uczestników • prelekcja pt. „Apiterapia – wykorzystanie produktów pszczelich w lecznictwie”, • pokaz robienia świeczek z wosku, • degustacja różnych rodzajów miodu, • stoiska wystawiennicze z produktami pszczelimi 19.30 – występ Leszka Filca 20.45 – zabawa taneczna z DJ-em Wstęp 30 zł (kawa, ciastko, bogracz). Bilety do nabycia do dnia 23 listopada 2016r. w biurze LGD LYSKOR w Pstrążnej, ul. Szkolna 7 . Ilość miejsc ograniczona.

OG-BR.0002.9.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 27.10.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym – 17 października br. miało miejsce niezwykłe wydarzenie, które na stałe wpisze się w historię sołectwa Szczerbice. W samo południe nastąpiło uroczyste otwarcie skweru przy ul. Rybnickiej. Inicjatywa mieszkańców Szczerbic jaka zrodziła się kilka miesięcy temu, by ocalić kawałek historii oraz tożsamości wsi, znalazła swój finał w postaci konkretnie wypracowanego dobra, jakie może cieszyć oko nie tylko mieszkańców Szczerbic, ale i społeczności całej naszej Gminy. Pomysł został odpowiednio „ubrany” w słowa, skosztorysowany i przelany na papier. Jak się potem okazało doskonale wstrzelił się w gusta komisji oceniającej i takim sposobem Rada Sołecka ze Szczerbic otrzymała wsparcie w kwocie 4 280,00zł. na realizację projektu pn. „Wrota czasu”. Środki te pochodziły z programu Działaj Lokalnie IX Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, a zostały pozyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację – Fundusz Lokalny RAMŻA. Wśród kilkunastu stowarzyszeń, grup nieformalnych oraz innych podmiotów aplikujących o te fundusze, znalazła się i Rada Sołecka ze Szczerbic, która w efekcie zdobyła dofinansowanie na realizację swojego pomysłu.

Jednak z racji tego, że rada sołecka jest podmiotem niesformalizowanym, w ramach dobrej współpracy trzeba było się zwróć do Ośrodka Kultury o użyczenie osobowości prawnej, by móc z powodzeniem realizować projekt oraz spełnić warunki finansowe.

Ogłoszony latem konkurs fotograficzny stanowił bazę na materiał zarówno do ulotki informacyjnej, widokówki, jak i na tablicę informacyjną. Dzięki życzliwości i pracowitości mieszkańców wsi odzyskano część „wrót” pochodzących z dworu jako najstarszej „pamiątki” sołectwa Szczerbice. Te dwa elementy zostały na stale umieszczone na skwerze jako symbol powrotu do historii oraz tradycji. Dodatkowo na skwerze umieszczono tam ławki oraz stojaki na rowery, a także stworzona została strefa zieleni stanowią część rekreacyjną i dającą możliwość na chwilową zadumę oraz odkrywanie własnej tożsamości. Z uwagi na jego wielopokoleniowy charakter projektu w otwarciu brały udział: dzieci, władze Gminy, przedstawiciele Fundatora, członkowie rady sołeckiej oraz seniorzy dokonali symbolicznego przejścia przez szczerbickie wrota czasu.

Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w naszej gminnej społeczności i jak słusznie zauważył Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Ramża Pan Marek Profaska, takie działania skupiają mieszkańców wokół realizacji wspólnych inicjatyw, poprawiają wizerunek wsi, powodują poprawę jakości życia mieszkańców i sprawiają, że po prostu żyje się lepiej.

W uroczystości uczestniczyli:
- przedstawiciele Darczyńcy – Funduszu Lokalnego Ramża w osobach Justyny Domżoł oraz Eweliny Włoch, a także Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Marek Profaska,
- Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol wraz z Zastępcą Zbigniewem Goworowskim,
- Jerzy Kawulok szef Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
- Członkowie rady sołeckiej z sołtysem Mieczysławem Szymik na czele,
- Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach Jerzy Białek,
- grupa dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami,
- mieszkańcy Szczerbic jako realizatorzy tegoż przedsięwzięcia.

Kolejny długi jesienny wieczór przed Wami?

Nie tym razem - Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza na spektakl w wykonaniu Teatru Karuzela w reżyserii Katarzyny Chwałek Bednarczyk - Dzieci z Bullerbyn.

Wstęp wolny.

dzieci z bulerbyn

W dniu 12 października 2016 r. w Ośrodku Kultury Zameczek w Czernicy odbyła się Gminna Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

den2016

Śląscyberbezpieczenstwokie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje dwie bezpłatne konferencje organizowane w ramach Europejskiego Miesiąca  Cyberbezpieczeństwa:

21.10.2016 r. (piątek) "Oblicza cyberprzestrzeni - wyzwania dla edukacji"

Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni

Podczas spotkania porozmawiamy zarówno pozytywnych jak i negatywnych skutkach wszechobecności nowoczesnych technologii w życiu szkoły. Uczestnicy dowiedzą się co można zrobić już dzisiaj w codziennej pracy dyrektora, nauczyciela, psychologa i pedagoga szkolnego w świetle najnowszych wyzwań wynikających z wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Szczegóły i rejestracja.

22.10.2016 r. (sobota) - „(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” – konferencja.

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa śląskiego.

„(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce organizowane dla mieszkańców (zwykłych obywateli, a nie specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa w IT., itd.)

Nie daj się oszukać, nie jesteś bezbronny i nie musisz być bezsilny wobec technologii wykorzystywanych przez współczesnych włamywaczy!

W dzisiejszych czasach cyberprzestępczość stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania sieci Internetowej. Cyberprzestępczość to już nie jedynie nastolatek próbujący sprawdzić swoje umiejętności, ale doskonale zorganizowana grupa wyspecjalizowanych przestępców (nie-bezpiecznych obywateli).

Na nic zdadzą się najdroższe i najbardziej wyspecjalizowane systemy oraz oprogramowania, jeśli to człowiek nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy jak zachować się, aby stać się e-bezpiecznym obywatelem!

Szczegóły i rejestracja.

10 października 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czernicy. Budowa boiska została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 147 200 zł. Obiekt został poświęcony przez księdza Proboszcza Eugeniusza Twardocha. Wójt Gminy oficjalnie przekazał nowo wybudowany obiekt dyrektor szkoły – Pani Iwonie Witek. Z pewnością boisko przypadnie do gustu miłośnikom piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. Nabór nr 1/2016 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 2/2016 - rozwój działalności gospodarczej;
3. Nabór nr 3/2016 - rozwój infrastruktury turystycznej;
4. Nabór nr 4/2016 - odnowa przestrzeni publicznej.

Termin naborów wniosków: 28 października 2016 r. – 21 listopada 2016 r. (do godz. 14:00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl

skwer

W ostatnich dniach został uporządkowany skwer przy ul. Rybnickiej w Szczerbicach. Na terenie rekreacyjnym zostały umieszczone nowe ławki oraz odnowiona i zabudowana furtka pochodząca ze szczerbickiego Dworu, która jest najstarszą pamiątką Sołectwa. Ustawiona została również tablica informacyjna przedstawiająca sołectwo Szczerbice wczoraj i dziś. 17 października o godz. 12:00 nastąpi uroczyste otwarcie skweru. Serdecznie zapraszamy!

1 października odbył się „I PIECOWSKI OKTOBERFEST”. Gwiazdami imprezy byli: Jacek Kierok wraz z żoną oraz Leszek Filec. Można było delektować się smakiem różnych gatunków piwa, a także daniami z grilla, golonkiem, domowymi ciastami i gorącymi napojami. Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w organizację imprezy. Uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy na przyszłoroczne świętowanie.

 

Wójt Gminy Gaszowice przypomina, że 31 października 2016 r. mija termin składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla uczniów i studentów zgodnie  z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Gminy Gaszowice.

Ujednolicony tekst regulaminu - pobierz.

artystyczne wiesiady

Informujemy, że spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej odbędzie się 30 września 2016 r. o godz. 17:00 w OKiS w Gaszowicach.

Stowarzyszenie LYSKOR

tuniej pilki

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
30 września 2016 roku, godzina 9.30
Boisko piłkarskie w Piecach

Zapewniamy:
Poczęstunek
Puchary
Dyplomy
NAGRODY!

Zapraszają
Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol
Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik

Turniej pn.  „Jestem aktywny z piłką nożną” jest realizowany w ramach programu
„Promocja Sportu dla Wszystkich 2016” Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Mieszkanka gminy Gaszowice Mirela Chruszcz startuje w plebiscycie ogłoszonym przez Dziennik Zachodni: Pocztowiec Roku woj. Śląskiego w kategorii "Listonosz" w woj. sląskim. Pod podanym linkiem można zagłosować.

OG-BR.0002.8.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 29.09.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy dotyczących zaawansowania prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Gminy złożyłem w dniu 05.09.2016 r. pisemną interpelację do pana Wójta z prośbą o szczegółową, pisemną informację na temat przebiegu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice. W dniu 19.09.2016 r. otrzymałem odpowiedź, którą udostępniam dla wszystkich zainteresowanych.

Marek Masarczyk

Odpowiedź Wójta Gminy Gaszowice na interpelację - pobierz

Oktoberfest

17 września 2016 r. na łowisku TAAKA RYBA w Suminie odbyły się Gminne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Gaszowice.  Zawodnicy zebrali się przy łowisku o godzinie 7:30. Następnie odbyło się losowanie stanowisk. Ok. godz. 8:00 rozpoczęły się zawody które potrwały do godziny 12:00.

Wędkować można było na 1 wędkę stylem dowolnym na spławik lub sprężynę. O zwycięstwie zadecydowała liczba kg złowionych ryb a nie ich ilość.

Zwycięzcą został pan Mateusz Głombica. Drugie miejsce zajął pan Marek Papierok, a trzecie pan Mariusz Korbel. Najmłodszymi uczestnikami byli Łukasz Procek oraz Jacek Czogalla.

Pierwszego i jak się okazało jedynego karpia podczas zawodów złowił pan Mariusz Korbel.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłorocznych zawodach.

rekrutacja wrzesien

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:
1. Dla Wnioskodawców zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej
22 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 MOK w Pszowie – sala nr 15, II piętro
27 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 sala OSP w Lyskach
30 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 OKiS w Gaszowicach

2. Dla Wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, odnowa przestrzeni publicznej oraz promocji zasobów obszaru
29 wrzesień 2016 r. – godz. 17:00 sala OSP Lyskach
4 październik 2016 r. – godz. 17:00 MOK w Pszowie – sala nr , II piętro
7 październik 2016 r. – godz. 17:00 OKiS w Gaszowicach

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.

rzekas

rajd rowerowy

dni otwarte ok

- Gdzie?
Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy


- Kiedy?
3 i 4 wrzesień 2016 r.


- W jakich godzinach?
3 wrzesień 2016 r. od 14.00 do 24.00,
4 wrzesień 2016 r. od 17.00 do 19.00


- Po co?
Chcemy otworzyć nasz ośrodek dla ludzi – bez względu na ich wiek, wykształcenie czy przekonania. Pragniemy łamać stereotypy związane z myśleniem o ośrodku jak o pustym i nudnym budynku bez życia, na skraju cywilizacji. Jesteśmy zainteresowani potrzebami lokalnymi. Nasze spotkanie podczas Dni Otwartych będzie okazją do przyjrzenia się temu, co znajduje się w naszej ofercie, ale również wyrażenia swojego zdania na ten temat. Wasze sugestie są dla nas najważniejsze – kierując się nimi i uwzględniając Wasze zdanie mamy spore szanse na stworzenia czegoś trwałego, potrzebnego oraz służącego lokalnej społeczności oraz odbiorcom z pobliskich miast.


- Co Was spotka?
3 września o godz. 14.00, w ramach narodowego czytania, będziemy mieli okazję wysłuchać fragmentów powieści „Quo Vadis” czytanych przez znane osobistości z terenu Gminy Gaszowice. Od godziny 16.00 do późnych godzin wieczornych będą toczyć się zaciekłe rywalizacje w grach planszowych. To niezwykła okazja do spotkania z profesjonalistami w tej materii, z grupy Goblin Game Club, którzy będą u nas gościć w tym czasie.


4 września w godzinach od 17.00 do 19.00 budynek zamku oraz teren parku stanie się przestrzenią, w której grupy działające przy Ośrodku Kultury pragną zaprezentować formy swojej pracy oraz aktywności. Będzie to okazja do zapoznania się z już istniejącą ofertą. Jednocześnie pragniemy zaprezentować nowe propozycje zajęć z zakresu pobudzania dziecięcej wyobraźni oraz logicznego myślenia. Spotkanie w ramach Dni Otwartych będzie także obfitowało w wystawy. W tym czasie ogłosimy wyniki konkursu plastycznego „NASZ ZOMEK” oraz wyłonimy zwycięzcę konkursu związanego z nazwą nowo powstającej kawiarni zamkowej.


Tradycyjnie liczymy na ciekawe rozmowy, lokalne spotkania przy kawie i kołoczu oraz rozkoszowanie się urokiem kończącego się lata w doborowym towarzystwie.

logo cz pl eu ers

28.08.2016 r. Gmina Gaszowice wraz z partnerem z Czech Mestys Litultovice zorganizowała imprezę pod nazwą Zakończenie lata.

Obchody rozpoczeły się uroczystą Mszą Św. w kościele w Czernicy. Następnie w ozdobnym korowodzie oprócz reprezentacji sołectw naszej gminy udział wzięli przedstawiciele także gmin Powiatu Rybnickiego - Czerwionki-Leszczyn, Jejkowic, Lysek oraz Świerklan. Gościliśmy także delegacje z zaprzyjaźnionych zagranicznych miejscowości: Litultovice, Krompachy, Bruntal, Calau.

Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol oraz Prezydent Miasta Piotr Kuczera złożyli podziękowania wszystkim rolnikom za tegoroczne plony.

Wspólne świętowanie uświetnione zostało występami zespołów Janusz i Dominika Żyłka, G5 ze Szczerbic, Bartnicky Band oraz gwiazdy wieczoru zespołu Łzy. Cały projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Poniżej fotorelacja.

ostrzezenie nr 83

W związku z organizowanym w dniu 28.08.2016 r. (niedziela) na terenie gminy Gaszowice i Lyski wyścigiem kolarskim „9 Tour de Rybnik” oraz organizowanym świętem plonów pn. „Zakończenie lata” między godz. 9.30 a 15.00 zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pojazdów na następujących drogach: ul. Wolności w Łukowie Śl, ul. Wolności i Powstańców w Czernicy.


Prosimy kierowców i mieszkańców o ostrożność oraz o uwzględnienie utrudnień w ruchu w swych planach.
Za utrudnienia przepraszamy

koncert chorow

OG-BR.0002.7.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 25.08.2016 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Rozpoczęła się realizacja projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja. W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 600 szczególnie uzdolnionym uczniom z naszego regionu. W najbliższym czasie, tj. od 15 września do 21 października br. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, zamieszczane są na stronie internetowej www.efs-stypendia.slaskie.pl.

plakatprojektstypendialny

Astrohunters oraz SDL Spichlerz zapraszają na wspólne obserwacje Perseidów - najpopularniejszego roju meteorów w 2016 roku. Ta niezwykła noc spadających gwiazd będzie miała miejsce 12 sierpnia 2016 od godz. 21.30 na terenie Ośrodka Kultury w Czernicy. Prosimy o zabranie leżaków.

Noc gwiazd

wedkarskie

Pod adresem http://rybnik.geoportal2.pl/ Starostwo Powiatowe w Rybniu uruchomiło serwis umożliwiający podgląd zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Rybnickiego. Zachęcamy do korzystania z ww. portalu.

geoportal2

O G  Ł O S Z E N  I  E   O   P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Gaszowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1799/358 położonej w miejscowości Gaszowice przy ul. Wiejskiej (boczna) obręb Gaszowice k.m.2, rejestr ewidencji gruntów 1020, a zapisanej w księdze wieczystej KW GL1Y/00113636/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:

-działka nr 1799/358 o pow. 0,0817 ha cena wywoławcza 57.500,00 zł wadium 5.000,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w/w nieruchomość położona jest w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu D-MN/U. Działka położona jest przy ul. Wiejskiej (boczna). Dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą gminną  W sąsiedztwie działki występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa.  Kształt działki w rzucie poziomym prostokątny, ukształtowanie pionowe terenu lekko nachylone o łagodnym skłonie i południowo-zachodniej wystawie. Przydatność do zabudowy dobra. Położenie średnie, dojazd dobry. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się podstawowe media infrastruktury technicznej tj. sieć elektryczna i teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna.  Teren nie jest ogrodzony i jest wolny od zadrzewień, oraz aktualnie nie jest użytkowany. Wymieniona nieruchomość wymaga uzyskania od nabywcy decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Niniejsza nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 5 września 2016 r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty wadium na rachunek Urzędu Gminy Gaszowice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Gaszowice, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

-aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 04 lub telefonicznie  tel. (0-32) 432-71-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

zakonczenie lata baner

Program:

13:00 msza św. w Kościele NMP w Czernicy,
14:00 wyjazd korowodu z ul. Sobieskiego w Czernicy, przejazd ul. Wolności na boisko do Łukowa Śląskiego,
15:00 oficjalne otwarcie uroczystości, przekazanie chleba,
15:15 występ KGW Gminy Gaszowice oraz Litultovice,
16:15 występ Dominiki i Janusza Żyłka,
18:00 występ zespołu G5 ze Szczerbic,
19:00 występ zespołu Bartnicky Band,,
20:30 koncert gwiazdy wieczoru– zespołu Łzy

Inne atrakcje: konkursy dla dzieci, dmuchańce, karuzele, kącik animacyjny, napoje, ciasta, grill.

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 22.07.2016 r. w Gaszowicach przy ul. Podleśnej zastał zabrany bezdomny pies mieszaniec (spaniel) czarno-rudo-brązowy, oraz w dniu 25.07.2016 r. w Szczerbicach przy ul. Fabrycznej został zabrany bezdomny pies mieszaniec czarno-biały-pręgowany do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

konkurs fotograficzny

Podczas Turnieju Sołeckiego dnia 16.07.2016 r. został ogłoszony konkurs fotograficzny pt: „Szczerbice wczoraj i dziś”.
Do konkursu należy zgłosić dwie fotografie. Pierwsza z nich to miejsce lub wydarzenie odbywające się w przeszłości, natomiast druga z fotografii powinna zostać wykonana lub ukazywać jak wygląda aktualnie to samo miejsce lub odnosić się do aktualnego wydarzenia. Oba zdjęcia muszą być wykonane w tym samym miejscu lub dotyczyć podobnego wydarzenia. Ważne jest, aby zdjęcia dzieliła jak największa różnica w czasie.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego zestawienia zdjęć, które będzie obrazowało upływający czas, a zarazem będzie charakterystyczne dla miejscowości Szczerbice. Zdjęcia powinny kojarzyć się pozytywnie, podkreślać charakter i specyfikę sołectwa.
Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 pary zdjęć. Zdjęcia należy dostarczyć w wersji papierowej, mile widziana jest wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym.
Do zdjęć należy dołączyć opis w jaki sposób ich zestawienie jest zbieżne, a także w jaki sposób nawiązuje do sołectwa Szczerbice. Zdjęcia będą oceniane pod względem: artystycznym - pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność, profesjonalizmu pracy zgodnego z zasadami sztuki; marketingowym – pozytywny przekaz, oryginalność pomysłu, łatwość rozpoznania i zapamiętania; użytkowym - zapewnienie możliwości edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.
Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie "Szczerbice – wczoraj i dziś" wraz z oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15 września 2016 roku, do godz.12.00, pod adresem: Urząd Gminy ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, pok.03. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody w postaci bonów o wartości 100 zł.
W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy, Tel.32/4327144, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.09.2016 r. Szczegóły i regulamin na stronie www.gaszowice.pl.

Karta zgłoszenia – pobierz
Opis projektu – pobierz
Oświadczenie – pobierz
Regulamin konkursu - pobierz

hawaii beach party

kolorowe popoludnia

Chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą lub rozwinąć już istniejącą?? Koniecznie przeczytaj poniższe informacje.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej
 2. Rozwijanie działalności gospodarczej
 3. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
 4. Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a-c

2. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a) W ramach krótkich łańcuchów dostaw,

b) W zakresie świadczenia usług turystycznych,

c) W zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,

3. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,

tozsamosc szczerbic

W Szczerbicach ruszył projekt „Zostaw wnukom cząstkę siebie, czyli rodzinne poszukiwania tożsamości Szczerbic”  Jest to inicjatywa grupy mieszkańców, która ma na celu zebranie i zarchiwizowanie zdjęć, materiałów, dokumentów, opowieści i innych pamiątek z historii szczególnie Szczerbic oraz okolic. Każdy z nas znajdzie w pamięci wiele sytuacji, kiedy szukał pamiątek po swoich przodkach, ich zdjęć czy przedmiotów, do których mamy szczególny sentyment. Niestety, często jest już za późno bo przedmioty te wylądowały dawno temu na śmietniku lub Bóg wie gdzie. Dlatego właśnie jest realizowany ten projekt – aby zostawić potomnym ślad naszej historii. Należy podkreślić że organizatorom NIE ZALEŻY NA ZABIERANIU PAMIĄTEK a jedynie na ich sfotografowaniu, zeskanowaniu czyli zarchwizowaniu po prostu.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołożyć swoją cegiełkę do tego żęby asze wnuki wiedziały „jak to piyrwej bydało” zapraszamy na spotkanie w małej Sali OSP Szczerbice w dniu 5 lipca o godzinie 19.00.


Na spotkanie bardzo prosimy zabrać pamiątki jakie Państwo znajdziecie w swoich zbiorach i podzielić się zarówno nimi jak i opowieściami. W przypadku pytań organizatorzy proszą o kontakt pod numer telefonu 502 491 784.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje Konkurs pod hasłem "Sekap i Orsip - w świecie e-usług" Polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań związanych z systemami sekap.pl oraz orsip.pl poprzez przesłanie ich za pomocą formularza konkursowego.

Czas trwania konkursu: 7-30 czerwca 2016 r. (na pytania można odpowiedzieć w dowolnym momencie)

Szczegóły: http://www.e-slask.pl/article/informacje_ogolne_konkurs

W ciągu pięciu dni  (4 -8 lipca lub 1-5 sierpnia 2016 r.) dzieci będą miały okazję zaprzyjaźnić się z bohaterami książek Astrid Lindgren i samemu przeżyć ich przygody. Uczestnicy otrzymują całodzienne wyżywienie, opiekę animatorów. Koszt 250,00/osoba.
Zapisy do 30 czerwca.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat warunków Programu zawarte są w Regulaminie.

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy

ostrzezenie nr 61

21 czerwca br. w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Ga-szowicach odbyło się uroczyste podsumowanie bieżącego ro-ku szkolnego w zakresie osiągnięć sportowych. Najlepsi spor-towcy, reprezentujący poszczególne placówki edukacyjne, zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Gaszowice – Pawła Bugdola. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice wyróż-nionych uczniów. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych osób:
- SP Szczerbice: 1) Jakub Pochcioł; 2) Kacper Pochcioł;
- SP Gaszowice: 1) Natalia Holesz; 2) Dominik Piekorz;
- SP Czernica: 1) Alicja Malcharczyk; 2) Filip Szmajduch;
- Gimnazjum Piece: 1) Magdalena Stępień; 2) Kamil Ogon.

 

OG-BR.0002.6.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 30.06.2016 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kulturyi Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

ostrzezenie nr 60

bookcrossing

Biblioteka Publiczna Gminy Gaszowice  włącza się w ogólnopolską akcję  bookcrossingową "Uwolnij Książkę". Dzisiaj w przestrzeni publicznej Gaszowic pojawiły się książki, które możecie Państwo zabrać ze sobą do  domu, albo komuś podarować. Książek nie trzeba zwracać.

bookcrossing1

Po przeczytaniu  można ją zwyczajnie "podać dalej". Miłego dnia z lekturą.

17 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 zapraszamy do Ośrodka Kultury "Zameczek" w Czernicy. Będzie bardzo ciekawie i intrygująco, a to za sprawą niezwykłego spotkania w nietypowym miejscu. Nasz gość - Pan Dariusz Zalega, reżyser filmu "Zbuntowany Śląsk" opowie o swojej pracy i doświadczeniach reżyserskich. Na prelekcję oraz projekcję filmu zapraszamy do starych budynków gospodarczych tzw. tuczarni na terenie OK "Zameczek".

noc swietojanska

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa śląskiego do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów z narzędzi ICT.

Dlaczego?

Zaprezentowane podczas warsztatów praktyczne możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii wskażą jak za pomocą nich można osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, zapewnić dostęp do informacji w każdym miejscu lub oszczędzić czas.

Dla kogo?

Warsztaty kierowane są do wszystkich osób z terenu województwa śląskiego, które są zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym oraz posiadają podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Tematy i terminy:

21.05.2016r. (sobota)– GOOGLE AdWords -szczegóły

18.06.2016r. (sobota)– GOOGLE Analytics -szczegóły i rejestracja

25.06.2016r. (sobota)– Bezpłatne narzędzia marketingu internetowego -szczegóły i rejestracja

26.06.2016r. (niedziela)– Płatna reklama na Faceboook od podstaw -szczegóły i rejestracja

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Gdzie?

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,

ul. Powstańców 34, Katowice – sala 205

Warsztaty realizowane są w ramachRegionalnego programu promocji społeczeństwa informacyjnego

W ramach rozstrzygniętego  konkursu, organizowanego z programu Działaj Lokalnie IX (2016), realizowanego przez Fundusz Lokalny RAMŻA, zostało przyznanych osiem dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z obszaru powiatu rybnickiego na łączną kwotę 41 800zł.

W tym roku najlepsze projekty społeczne, które otrzymały grant na ich realizację dotyczą m.in. tworzenia przestrzeni publicznej przyjaznej społecznościom lokalnym, integrowaniu i aktywizacji mieszkańców wokół dobra wspólnego oraz poprawie jakości życia tj. szerokiej oferty usług społecznych mających na celu pobudzaniu aspiracji rozwojowych i budowania lokalnego kapitału społecznego. Laureatami tegorocznego konkursu zostali realizatorzy z czterech gmin z obszaru powiatu rybnickiego:

- Stowarzyszenie Pomocy "Feniks" (Czerwionka-Leszczyny) za projekt: Zachowanie ze smakiem, czyli poznajemy smaki świata oraz zasady savoir-vivre;  dotacja - 6000zł;

- Stowarzyszenie Redukowania Bierności (Czerwionka-Leszczyny) za projekt: Aktywni na oKOŁO ;  dotacja – 6000zł;

- Grupa nieformalna mieszkańców pn. grupa wsparcia (Gaszowice) za projekt: Mali giganci; dotacja – 5920zł;

- Ochotnicza Straż Pożarna w Bogunicach (Lyski) za projekt: Przycisk Życia w Bogunicach; dotacja – 5300zł;

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk (Czerwionka-Leszczyny) za projekt: Przyjechało do Nas Kino; dotacja – 5300zł;

- Grupa nieformalna mieszkańców pn. Miłośnicy kickboxingu (Czerwionka-Leszczyny) za projekt: BROŃ SIĘ - lokalny projekt zajęć z samoobrony dla mieszkańców gminy Czerwionka – Leszczyny; dotacja – 5300zł;

- Grupa nieformalna mieszkańców pn. Rada Sołecka Szczerbice (Gaszowice) za projekt: Wrota czasu; dotacja – 4280zł;

- Grupa nieformalna mieszkańców pn. Razem dla Dzieci (Świerklany) za projekt: Spotkania pokoleń; dotacja – 3700zł.

Realizacja niniejszych projektów będzie przebiegała w okresie od czerwca do grudnia bieżącego roku. W imieniu fundacji RAMŻA oraz realizatorów poszczególnych projektów, zachęcam mieszkańców gmin powiatu rybnickiego do śledzenia stron internetowych i/lub funpagów na portalach społecznościach np.  Facebook  wymienionych organizacji oraz włączania się w realizację inicjatyw społecznych.

Grantobiorcom życzymy jednocześnie powodzenia w realizacji projektów społecznych oraz dalszego rozwoju w działaniach lokalnych.

Działaj lokalnie

Działaj lokalnie

Zapraszamy organizacje z terenu gminy do pokazania swojej działalności, talentu rękodzielniczego itp. na stoisku wystawienniczym podczas organizowanej przez Stowarzyszenie LYSKOR Nocy świętojańskiej. Impreza odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. w Pstrążnej nad stawami pp. Białeckich. Chętne organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich itp. proszone są o dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Wystawcy najpóźniej do dnia 17 czerwca 2016 r. Regulamin stoisk wystawienniczych oraz Karta Zgłoszenia.

Informacji o organizowanej wystawie udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu (32) 440-76-01.

 

scooby doo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informuje, że IMiGW - PIB CBPM Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 51 z dnia 01.06.2016 r. dotyczące możliwości wystąpienia w dniu dzisiejszym burz z gradem.

Treść ostrzeżenia (pdf).

Gminny Dzień Dziecka

Zapraszamy mieszkańców Gminy Gaszowice do głosowania w sklepach Tesco w Rybniku i  Rydułtowach na inicjatywę budowania bezpiecznej przestrzeni w Ośrodku Kultury w Czernicy. Robiąc zakupy poproście o żeton i oddajcie swój głos na Stowarzyszenie Spichlerz ( urna w kolorze niebieskim). Głosowanie trwa od 11 maja do 7 czerwca 2016 r.

Serdecznie  zapraszamy na coroczne, rodzinne świętowanie podczas V Pikniku Historycznego, który odbędzie się 26 maja 2016 r. na terenie Ośrodka Kultury "Zameczek" w Czernicy od godz. 15.00. W planie gra terenowa dla najmłodszych, spektakl teatralny, koncerty, wystawa fotografii, lokalna gastronomia oraz start biegów ulicznych.

piknik

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja 2016 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Pozostały 3 wolne miejsca. Termin rekrutacji uzupełniającej dla dzieci z terenu gminy Gaszowice w dniach 1-7.06.2016 r.

OG-BR.0002.5.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 30.05.2016 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury w Czernicy, przy ulicy Wolności 39.

Więcej

Sportowy Turniej Miast i Gmin

Gmina Gaszowice serdecznie zaprasza  zainteresowanych do udziału w VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich. Od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka) w każdym sołectwie organizowane będą przedsięwzięcia sportowe zachęcające do aktywizacji ruchowej. Mamy nadzieję, ze każdy znajdzie coś dla siebie. W tegoroczną edycję zaangażowały się ośrodki kultury, szkoły, przedszkola,  kluby sportowe, organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, harcerze oraz młodzieżowa drużyna pożarnicza. „Repertuar” imprez jest bardzo zróżnicowany i ma na celu:
- promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej,
- uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych,
- rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy,
- poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

Wasza aktywność to sprzęt sportowy dla Naszych obiektów sportowych
Zapraszamy do udziału!

Kalendarz planowanych imprez turniejowych – pobierz
Zgłoszenie - pobierz

 

Zmiana w kalendarzu Europejskiego Tygodnia Sportu

Informujemy, że w opublikowanym kalendarzu imprez sportowych nastąpiły dwie zmiany związane
z lokalizacją imprez:
- 30.05 - Wiemy i umiemy - zawody sportowo – pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej – Ośrodek Kultury
i Sportu w Gaszowicach,
- 27,30,31.05 – Piłkarskie turnieje dzikich drużyn – boisko piłkarskie w Piecach.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż 10 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste podpisanie Umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Zarządem LGD – w przypadku LYSKOR-u reprezentowanym przez prezesa Pana Radosława Łuszcz.
W związku z powyższym Stowarzyszenie w pełni rozpoczęło nowy okres programowania, w którym dysponuje nowymi środkami na rozwój obszaru w wysokości ponad 1,7 mln. euro. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR tj. ok. 675 tys. euro będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto w ramach LSR przewiduje się realizację projektów infrastrukturalnych, projektów wspierających rozwój kapitału społecznego a także promujących nasz obszar.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom oraz przedstawicielom gmin członkowskich, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych, które aktywnie uczestniczyły w opracowaniu naszej strategii, za poświęcony czas oraz cenne uwagi i pomysły. Niech ta praca przekuje się na rozwój naszych miejscowości.

DSC 0525

Zapraszamy do udziału w pierwszym z cyklu zamkowych bazarków. Rozpoczynamy od tematu dziecięcych ubranek, zabawek i różnych akcesoriów.

Po pierwsze zapraszamy chętnych rodziców do zgłoszenia swoich stanowisk - doskonały czas do przewietrzenia szaf Waszych pociech. Po drugie zapraszamy Wszystkich którzy mają ochotę kupić w dobrej cenie rzeczy ładne, unikatowe, przydatne.

Regulamin i zgłoszenie dostępne na stronie internetowej SDL Spichlerz: 

http://www.sdlspichlerz.pl/2016/05/zamkowy-bazarek-21-maja-2016-r.html

tranzyt2016

Wójt Gminy Gaszowice
informuje:

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice, Gaszowice ul. Rydułtowska 2 w dniu 29 kwietnia 2016 r. na okres 3 tygodni nastąpi wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Gaszowice. Osoby mające jakiekolwiek roszczenie w stosunku do objętej wykazem nieruchomości do sprzedaży proszone są o składanie wniosków do tut. Urzędu, pok. nr 4 w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice informuje, iż w związku ze zmianą godzin pracy Urzędu Gminy począwszy od miesiąca maja 2016 roku radni będą pełnić dyżury w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 16.00 w tutejszym Urzędzie - pokój nr 21.
Podaję również do wiadomości, że w miesiącu lipcu ze względu na przerwę urlopową dyżury nie będą pełnione.
Zapraszam mieszkańców gminy do przedstawienia radnym spraw i problemów celem ich dalszego załatwienia.

dzialaj lokalnieZapraszamy organizacje pozarządowe, działaczy społecznych, członków organizacji oraz pozostałych aktywnych mieszkańców, zrzeszonych
w organizacjach pozarządowych lub grupach nieformalnych do udziału w kolejnej edycji  konkursu  Działaj Lokalnie. W tej edycji wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą poprawie jakości życia.  Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Kwota wnioskowanej dotacji to nawet 6000 zł na projekty, które mogą trwać do 31 grudnia 2016 r.
Szczegóły konkursu, regulamin, wnioski, karty ocen, a także dobre przykłady można przeczytać na stronie internetowej projektu:
http://www.ramza.org/172/dzialaj-lokalnie-2016-zapraszamy-do-konkursu-organizowanego-przez-fundusz-lokalny-ramza.htm

GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH
zaprasza do udziału w akcji społecznej w sobotę 23 kwietnia,
w godz. 12.00-14.00.
Ćwicząc pod okiem trenerów, chcemy wspomóc finansowo Piotrka.
Gościem specjalnym kampanii będzie „Jorguś” - klubowa maskotka Górnika Zabrze, która też ćwiczy dla PIOTRKA!

Program kampanii:

12.00 Powitanie gości
12.10 Aerobik
12.10 Zumba dla dzieci i młodzieży
13.00 Zajęcia fitness
13.00 Zajęcia taneczne w ramach szkolnego projektu
14.00 Zakończenie akcji

LICYTACJA PIŁKI Z PODPISAMI ZAWODNIKÓW KLUBU GÓRNIK ZABRZE!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1721167751487272&id=1607284816208900

 

ruch dla piotrkajorgus

 

Spotkanie podsumowujące powstanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice odbyło się 21 kwietnia br. (czwartek) w hali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. Uczestnicy spotkania otrzymali informacje nt. możliwości pozyskania indywidualnych dofinansowań do inwestycji z zakresu modernizacji energetycznych budynków.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami (pdf):

- Prezentacja nr 1

- Prezentacja nr 2

Wójt Gminy Gaszowice informuje,
że z dniem 1 maja 2016 r.
Urząd Gminy Gaszowice
będzie czynny w następujących godzinach:

poniedziałek – środa  od 7:00 do 15:00
czwartek od 7:00 do 17:00
piątek od 7:00 do 13:00

zegar

 

 

pchlitarg

Mammografia w Gaszowicach

Wójt Gminy Gaszowice i firma ECO-SITE
zapraszają mieszkańców Gminy Gaszowice do udziału w

Spotkaniu podsumowującym powstanie
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice.


Spotkanie odbędzie się
21 kwietnia br. (czwartek) o godz. 17.00
w hali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach.


Podczas spotkania przekazane zostaną informacje nt. możliwości pozyskania indywidualnych dofinansowań do inwestycji
z zakresu modernizacji energetycznych budynków.

„Maria Kazimiera jako królowa nietypowa”

Dr hab. Aleksandra Skrzypietz, historyk Uniwersytetu Śląskiego opowie o niezwykłej kobiecie - królowej Marii Kazimierze, a także przypomni o ważnych wydarzeniach związanych z Janem III Sobieskim, dowódcą polskich wojsk podczas Odsieczy Wiedeńskiej w 1863 roku. Okazją ku temu jest zbliżająca się 333 rocznica bitwy pod Wiedniem. Serdecznie zapraszamy - Ośrodek Kultury "Zameczek" w Czernicy, 14 kwietnia br. (czwartek) godz. 17.00.

TAURON Dystrybucja realizując projekt „Światłem przemienione” 15 kwietnia br. iluminuje Szkołę Podstawową im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy, w Gminie Gaszowice, w Powiecie Rybnickim. Po roku starań Szkoła Podstawowa w Czernicy zyskuje iluminację, eksponującą ten gmach na malowniczej skarpie w sąsiedztwie Drogi Wojewódzkiej nr 935 wiodącej z Rybnika do Raciborza. Szkoła została wybrana ze względu na świetną ekspozycję przy ruchliwej trasie.

Szkoła Podstawowa w Czernicy

Tauron od lat działa na rzecz społeczności, którym dostarcza energię. Realizując projekt „Światłem przemienione” wiele obiektów udało się przyozdobić w nową świetlną i efektowną szatą. W ostatnich latach rozbłysły ozdobne iluminacje w kościele w Nakle Śląskim, Urzędzie Miasta w Tarnowskich Górach, Urzędzie Gminy w Tworogu, bazylice w Katowicach – Panewnikach. Firma zrealizowała także na Wawelu megawidowisko multimedialne „Wawel. Alchemia światła”.

Plan wydarzenia:

21.00 – uroczyste uruchomienie iluminacji poprzedzone pokazem mappingowym;

21.30 - fotołowy.

Iluminacja w liczbach:

- Czas trwania projektu – 1 rok.

- Do oświetlenia fasady wykorzystano 40 opraw o mocy łącznej 0,7 kW (połowa mocy typowego czajnika bezprzewodowego).

Uporządkowano teren wokół szkoły w tym: oświetlenie przyszkolne oraz krzewy, tak by lepiej wyeksponować walory estetyczne gmachu.

Mapping na Szkole Podstawowej w Czernicy

Pokaz mappingowy informacje podstawowe:

Zanim szkoła zyska ozdobne podświetlenie, na fasadzie budynku wyświetlony zostanie pokaz mappingowy. Mapping to wyświetlanie filmów na trójwymiarowej powierzchni wykorzystujące detale architektoniczne. Obszar pokazu obejmuje dwa ryzality budynku po obu stronach wejścia głównego. Najlepszym miejscem do obserwowania projekcji będzie boisko sportowe.

Pokaz mappingowy ma uwypuklić znaczenie szkoły jako instytucji, gdzie dzieci poznają świat i stawiają pierwsze kroki w samodzielne życie. W trakcie pokazu dzieci uruchomią machinę, w jaką dzięki światłu zamieni się cała szkoła. Dziecięca wyobraźnia uzbrojona w najnowocześniejszą grafikę 2D i 3D, wsparta projekcją video sprawi, że świat do tej pory zupełnie nierealny, wręcz bajkowy, stanie się rzeczywistością. Uczniowie szkoły będą też bohaterami pokazu. Jako finał pokazu mappingowego przewidziano płynne uruchomienie podświetlenia architektonicznego.

Fotołowy to okazja dla wszystkich fotografów, fotoamatorów do zrobienia niepowtarzalnego ujęcia obiektu, który wyróżnia się swoim pięknem na tle otoczenia. TAURON Dystrybucja, Powiat Rybnicki i Gmina Gaszowice zapraszają z aparatami, by uwieczniać niezapomniane chwile.

Mapping na Szkole Podstawowej w Czernicy.

11.04.2016 PONIEDZIAŁEK: CZERNICA, ŁUKÓW ŚL.

Czernica
10:10 ul. Zielona 1 (Pani Mandrysz)
10:30 ul. Powstańców (lokal Stedan)
11:15 Boisko
12:00 ul. Buczyna (Pan Niemiec)

Łuków Śląski
12:30 ul. Graniczna (Pan Drechsler)
13:00 ul. Graniczna (Pan Siodmok)
14:00 ul. Jana (Państwo Badura)
14:30 ul. Wolności (Pani Slanina)
15:00 ul. Wolności (sklep)
15:45 ul. Wolności (Pan Rydzkowski)


12.04.2016 WTOREK: PIECE

12:30 ul. Rydultowska (Pan Strokosz)
13:00 ul. Polna (Pani Rakowska)
13:30 ul Rydultowska (Pan Max)
14:00 ul. Czernicka (Pan Bugdol)
14:30 ul. Zielona (Pan Morgala)
15:00 ul. Sportowa (boisko)
15:30 ul. Szkolna (Pani Wojaczek)


13.04.2016 ŚRODA: SZCZERBICE

13:30 ul Radoszowska (Pan Pawliczek)
14:15 ul. Biernackiego (remiza)
15:00 ul. Rybnicka (kiosk)
15:30 ul. Piaskowa (Pani Lepiarczyk)
16:10 ul. Sumińska (skrzyż. z ul. Jerozolimską)


14:04.2016 CZWARTEK: GASZOWICE

12:00 ul. Rydułtowska (remiza)
12:45 ul. Rybnicka (Pani Bochenek)
13:15 ul. Dołki (Pani Szulc)
13:30 ul. Rudzka (Pan Chromik)
14.15 ul. Wiejska (sklep)
15:15 ul. Kolejowa (Pan Mrozek)
16:00 ul. Rydułtowska (Urząd Gminy)

Spotkanie autorskie z Hanną Pasterny w ramach cyklu "Zamkowe spotkania nietypowe".


Miejsce: Ośrodek Kultury "Zameczek" w Czernicy
Czas: 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 17.00


Hanna Pasterny (ur. 1979), tłumaczka francuskiego, podróżniczka, wolontariuszka, pisarka. Od urodzenia jest osobą niewidomą.
Pracuje jako konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Jest też społeczną asystentką europosła prof. Jerzego Buzka. Wcześniej uczyła francuskiego w szkole podstawowej, prowadziła zajęcia logopedyczne w przedszkolu z niewidomymi dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością. Czasami uczy brajla i prowadzi szkolenia o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Angażuje się w wolontariat. W nielicznych wolnych chwilach pisze artykuły. Lubi się uczyć języków obcych.

balet

Prawiek zameczek

kurs komputerowy 2016

OG-BR.0002.3.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje na dzień 31.03.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Życzenia wielkanocne

W minioną sobotę można było już poczuć atmosferę zbliżających się świąt. A to wszystko dzięki Kiermaszowi, który odbył się w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach.
Na licznych stoiskach dostępne były świąteczne ozdoby, akcesoria dekoracyjne, a także nie zabrakło kramów z regionalnymi smakołykami.
Program artystyczny dostarczył atrakcji zarówno dorosłym jak i tym najmłodszym milusińskim. Goście dostroili się do tego radosnego Wielkanocnego klimatu, i tłumnie zjawili się na hali Ośrodka Kultury.

rodzina 500

W związku z uruchomieniem od 1 kwietnia programu „500+” Gmina Gaszowice wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców w okresie od 01.04.2016-15.04.2016 r., przygotowała punkty obsługi tego programu w każdym z sołectw. Punkty te będą czynne według poniższego harmonogramu. W tym okresie wnioski będą wydawane i przyjmowane tylko w wyznaczonych punktach. Od 18.04.2016r. wnioski będą już przyjmowane w budynku urzędu gminy w OPS.

Data dyżuru/ dzień

Sołectwo

Miejsce punktu

Godziny funkcjonowania punktu

1.04.2016

(piątek)

Szczerbice

OSP

1000-1800

Gaszowice

OKiS

03.04.2016

(niedziela)

Szczerbice

OSP

900-1300

oraz

1500-1800

Gaszowice

OKiS

Czernica

OK „Zameczek”

04.04.2016

(poniedziałek) 11.04.2016

(poniedziałek)

Gaszowice

OKiS

1000-1800

Czernica

OK „Zameczek”

5.04.2016

(wtorek)

12.04.2016

(wtorek)

Łuków Śląski

OSP

1000-1800

Szczerbice

OSP

6.04.2016

(środa) 13.04.2016 (środa)

Gaszowice

OKiS

1000-1800

Szczerbice

OSP

07.04.2016

(czwartek) 14.04.2016

(czwartek)

Piece

Świetlica środowiskowa

1000-1800

08.04.2016

(piątek)

15.04.2016 (piątek)

Czernica

OK „Zameczek”

1000-1800

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od 1 kwietnia 2016r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Rodziny z jedynym lub pierwszym dzieckiem do 18 roku życia, aby uzyskać świadczenie muszą spełnić kryterium dochodowe 800zł na jednego członka rodziny lub 1200zł ( przy dziecku niepełnosprawnym). Rodziny składające wniosek na drugie i kolejne dziecko (do 18 roku życia) składają wniosek bez kryterium dochodowego.
W celu usprawnienia kompletowania dokumentacji prosimy o dostarczenie:
- dowodów osobistych, aktów urodzenia dzieci (do wglądu),
- numeru konta osobistego.
Dla rodzin ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:
- Pit 11, Pit 8, Pit 40 oraz zeznania podatkowe: Pit 37, Pit 36 każdego członka rodziny
1. W razie utraty dochodu w roku 2014 lub po roku 2014 do nadal:
- świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia lub umowy zlecenia, o dzieło,
- decyzje z ZUS np. dot. renty, emerytury, zasiłku chorobowego,
- decyzje z PUP,
- wydruk o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z CEEID.
2. W razie uzyskania dochodu w roku 2014 lub po roku 2014 do nadal:
- umowy o pracę, zlecenia, o dzieło,
- decyzje z ZUS np. dot. renty, emerytury, zasiłku chorobowego,
- decyzje z PUP,
- wydruk o zarejestrowaniu działalności gospodarczej z CEIDG,
- jeśli uzyskanie dochodu nastąpi po roku 2014 to zaświadczenie pracodawcy określające wysokość dochodu za drugi miesiąc od uzyskaniu dochodu (wartość brutto i netto, składki społeczne, zdrowotne, podatek).
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr tel. 32 4327162 oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach w zakładce świadczenia wychowawcze.

Do konkursu na najpiękniejszą kroszonkę zgłoszone zostały następujące prace. Rostrzygnięcie konkursu podczas kiermaszu wielkanocnego 19 marca 2016 r. w hali OKiSu w Gaszowicach. Zapraszamy.

PWiK w Rybniku informuje, że w nocy z 16.03.2016 r. na 17.03.2016 r. nastąpi brak wody z powodu prac na sieci wodociągowej w:
1. Gaszowice, Szczerbice, Piece, od godz. 23:00-05:00.

sodrINFORMACJA
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku
informuje, że w okresie przyjmowania wniosków obszarowych
od 15 marca do 15 maja br.
dyżur pracownika Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Urzędzie Gminy Gaszowice
odbywać się będzie w każdy
czwartek
w godz. 8.15 – 12.00

UWAGA:
Ze względu na zmniejszenie liczby pracowników PZDR oraz w celu usprawnienia pracy prosimy o wcześniejsze zapisywanie się u pracownika, tel. 604 087 186.

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia w obrzędowości ludowej związanej z okresem świąt wielkanocnych.
Termin złożenia prac konkursowych – 14 marzec 2016 r., w Urzędzie Gminy Gaszowice, Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
- dzieci młodsze,
- dzieci szkół podstawowych,
- młodzież do 18 lat,
- dorośli.
2. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Gaszowice.
3. Do konkursu można zgłosić jedną kroszonkę wykonaną dowolną techniką.
4. Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu.
5. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i estetyczne.
6. W każdej kategorii wiekowej będą przyznane nagrody za I miejsce oraz dwie nagrody pocieszenia.
7. Rozstrzygnięcie konkursu podczas Kiermaszu Wielkanocnego (19 marca około godziny 17).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania prac.

 

kroszonki

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gaszowice

Dużym problemem naszej gminy oraz większości miejscowości na Śląsku jest zanieczyszczenie powietrza spowodowane „niską emisją” pochodzącą z przydomowych kotłowni opalanych węglem lub innymi paliwami stałymi. Nasza gmina od 2010 roku dofinansowuje wymianę kotłów na ekologiczne (retortowe z podajnikiem, gazowe, olejowe, itp.). Nie wszystkich mieszkańców stać na zakup nowego źródła ciepła. Nie wszystkim mieszkańcom gmina jest w stanie dofinansować wymianę kotła w przydomowej kotłowni. Istnieje jednak metoda praktycznie beznakładowa i bezkosztowa, która pozwala na znaczne ograniczenie dymienia powstającego przy spalaniu węgla w starych kotłach. Metoda ta to tzw. „górne rozpalanie pieca”. Polega ona na pełnym załadowaniu paliwem kotła (np. węglem) i rozpaleniu ognia w jego górnej części. Takie spalanie węgla jest znacznie mniej uciążliwe dla środowiska, radykalnie ogranicza się dymienie i wydalanie szkodliwych substancji powstających przy spalaniu. Ponadto metoda ta pozwala wydłużyć czas spalania węgla, co przekłada się na oszczędności paliwa (wg. ekspertów do 30 %). Do rozpalania metodą górną nadaje się większość kotłów starego typu. W ostatnim okresie w Szczerbicach oraz innych okolicznych miejscowościach odbyły się spotkania z ekspertami w sprawie górnego rozpalania kotłów, gdzie teoretycznie i praktycznie zademonstrowano tę metodę. Więcej szczegółów na ten temat można uzyskać odwiedzając stronę internetową http://www.facebook.com/rybnikbezdymu lub poprzez telefoniczny kontakt z przedstawicielami organizacji „Społeczność Rybnik bez Dymu”. Zachęcam wszystkich do zainteresowania się tą metodą i do wypróbowania tego sposobu spalania węgla.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Masarczyk

Kiermasz Wielkanocny

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, informujemy, że w roku 2015 Starostwo Powiatowe w Rybniku przeprowadziło modernizację ewidencji gruntów i budynków. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z ustawą Prawo Kartograficzne i Geodezyjne stanowią podstawę do ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości. W związku z powyższym Wójt Gminy Gaszowice jako organ podatkowy związany jest z danymi zawartymi w tej ewidencji i na tej podstawie przygotowano, a następnie wydano decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego dla mieszkańców w roku 2016.

W razie pytań informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Gaszowice – Referat Budżetu i Finansów – Wymiar Podatków pod nr tel. 32 4327152.

Informujemy, że w 2015 r. przeprowadzona modernizacja gruntów i budynków była zgodnie z art. 4 ust. 1a, art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) oraz § 54, § 55 i § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 542 z późn. zm.).

Dzień Świętego Patryka

Ladies Night w Zameczku

zeznania podatkowe

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku informuje, że w dniu 1 marca br. w godzinach od 9:00 do 13:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach będą przyjmowane zeznania podatkowe za rok 2015.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku zachęca do składania rocznych zeznań podatkowych za 2015 rok drogą elektroniczną. Wysyłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Mogą Państwo to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla Was miejsca, jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu.
Usługa dostępna pod adresem:
www.e-deklaracje.gov.pl
Zapraszamy również na stronę internetową www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-rybnik

Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo śląskie
Ważność: od 2016-02-19 16:00:00 do 2016-02-20 09:00:00
Przebieg: Po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem przechodzących w opady śniegu prognozuje się spadek temperatury poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, przy gruncie od -2°C do 0°C.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2016-02-19 11:27:00
Synoptyk: Łukasz Harasimowicz

Pobierz

 

plakat gus

Informacja o realizacji badań ankietowych przez Urząd Statystyczny w Katowicach - pobierz

Ankietowe badania w gospodarstwach domowych w 2016 r. - pobierz

Ankietowe badania rolnicze w 2016 r. - pobierz

Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności w 2016 r. - pobierz

OG-BR.0002.2.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje na dzień 25.02.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

 

Więcej

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice, Radni Szczerbic oraz Radny Powiatowy Andrzej Paulus organizują dla mieszkańców w dniu 23 luty 2016 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w Sali Sportowej Szkoły Podstawowej w Szczerbicach spotkanie z ekspertami na temat:
Czystego, ekologicznego i ekonomicznego spalania węgla w kotłowniach domowych.
Wstęp wolny.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.

 

czyste ogrzewanie

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza na
HALOWY AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
dla mieszkańców Gminy Gaszowice
20 lutego oraz 5 marca 2016 r.

Warunki uczestnictwa:
• wiek zawodników powyżej 18 lat,
• drużyna musi liczyć od 7 do 10 zawodników (w tym maksymalnie 3 osoby mogą być z poza Gminy Gaszowice),
• piłkarze biorący udział w turnieju mogą być zawodnikami co najwyżej ligi okręgowej,
• drużyna musi posiadać jednolite stroje.

Zgłoszenia drużyn do 12 lutego 2016 r. pod numerem telefonu 32 4327144. Liczba zgłoszeń ograniczona!
Szczegóły uczestnictwa będzie określał regulamin.

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza na

HALOWY AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

dla mieszkańców Gminy Gaszowice

20 lutego oraz 5 marca 2016 r.

Warunki uczestnictwa:

·                    wiek zawodników powyżej 18 lat,

·                    drużyna musi liczyć od 7 do 10 zawodników,

(w tym maksymalnie 3 osoby mogą być z poza Gminy Gaszowice),

·                    piłkarze biorący udział w turnieju mogą być zawodnikami co najwyżej ligi okręgowej,

·                    drużyna musi posiadać jednolite stroje.

Zgłoszenia drużyn do 12 lutego 2016 r. pod numerem telefonu 32 4327144.

Liczba zgłoszeń ograniczona!

Szczegóły uczestnictwa będzie określał regulamin.

koncert walentynkowy silsila

walne zebranie osp

Zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Gaszowice odbędą się w następujących terminach:

 • 1 luty 2016 r. godz. 18.00, Gaszowice – OKiS, ul. Rydułtowska;
 • 2 luty 2016 r. o godz. 18.00, Łuków Śląski – Dom Sportu, ul. Lipowa;
 • 3 luty 2016 r. godz. 18.00, Szczerbice – Budynek OSP, ul. Radoszowska;
 • 4 luty 2016 r. godz. 18.00, Czernica – OK Zameczek, ul. Wolności;
 • 5 luty 2016 r. godz. 18.00, Piece – Gimnazjum, ul. Rydułtowska.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zebraniach.

OG-BR.0002.1.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.01.2016 r. o godz. 16.00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej...

...

Gmina Gaszowice opracowała projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gaszowice na rok 2016” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów.
Wszyscy zainteresowani mogą swoje uwagi do projektu programu przesłać na adres: Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice w terminie od dnia 20.01.2016 r. do dnia 9.02.2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2016 r.
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2016 roku

Na podstawie art.32 ust.1i ust.3, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Z 12 maja 2015r  Dz.U. z 2015., poz.827 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 202, poz1566 z późn. zm.)) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (Dz.U. z 2015r., poz. 1585) informuje się co następuje:

1. W okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:
a) mężczyzn urodzonych w 1997 roku.
b) mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) osoby urodzone w 1995-1996 , które;
- zostały  uznanie przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej  niezdolności upływem przed  zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie  za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły , w trybie art. 28. ust.4i  4b ustawy  z dnia 21 listopada 1967o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
d) kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art 48 ust.9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
e) osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Kwalifikacja wojskowa dla osób dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta i gminy Czerwionka Leszczyny, gmin; Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany przeprowadzona zostanie w Rybniku  w Izbie Rzemieślniczej przy ul. 3 maja 18 w okresie od dnia 15 lutego do dnia 8 marca 2016 r. od poniedziałku do piątku w godz: od 8 do 16.
4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia;
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografie o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki  oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
5. Osoba , która stawała już do  kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
c)wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz kwalifikacje zawodowe
6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych  w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia siew terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia     stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.
9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym ternie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego do trzech miesięcy, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta)  z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień  nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).
12. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,  niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeśli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

 

Wojewoda Śląski
(-) Jarosław Wieczorek

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2016 r.

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2016 roku

 

Na podstawie art.32 ust.1i ust.3, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Z 12 maja 2015r  Dz.U. z 2015., poz.827 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. Nr 202, poz1566 z późn. zm.)) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (Dz.U. z 2015r., poz. 1585) informuje się co następuje:

 

1.      W okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2.     

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 1997 roku.

b) mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) osoby urodzone w 1995-1996 , które;

- zostały  uznanie przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej  niezdolności upływem przed  zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie  za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności          upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły , w trybie art. 28. ust.4i  4b ustawy  z dnia 21 listopada 1967o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

d) kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art 48 ust.9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

    e) osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.   

3.         Kwalifikacja wojskowa dla osób dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta i gminy Czerwionka    Leszczyny, gmin; Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany przeprowadzona zostanie w Rybniku  w Izbie Rzemieślniczej przy ul. 3 maja 18 w okresie od dnia 15 lutego do         dnia 8 marca 2016r  od poniedziałku do piątku w godz: od 8 do 16.

                                                                 

4.         Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia;

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed        dniem     stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografie o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki  oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

                                                                                                                                                         

5.         Osoba , która stawała już do  kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

     b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadana dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem          stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

            c )wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz kwalifikacje           zawodowe

6.         Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych  w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby                    podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia siew terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.      

  

7.         Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest      zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) , właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,             najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po   ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta             miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8.         Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,        mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia       stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

9.         Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym ternie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego   trwającego do trzech miesięcy, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10.       W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta)  z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień  nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywę w celu przymuszenia albo zarządzi   przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11.       Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem            uzupełnień w   określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,        podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).         

12        Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B           oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,  niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeśli ukończyli co najmniej 18 lat życia.                                                                                                                                                        

Wojewoda Śląski

                                                                                                                                             (-) Jarosław Wieczorek

 

 

gimnazjum

Zabawa karnawałowa w stylu disco polo - kreacje, znane przeboje i bardzo kolorowy klimat :)
Bilety w sprzedaży: do 17 stycznia 2016 r.
Koszt: 120,00 od pary (DJ, poczęstunek - kawa i ciastko, zimna płyta, ciepła kolacja i barszcz z krokietem).
Kontakt 506 195 691, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

disco polo

Zapraszamy 16 stycznia 2016 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 11:30 na warsztaty decoupage - będziemy ozdabiać chusteczniki, wieszaki, mydełka, podkładki pod kubki - bo to Babcie i Dziadków ucieszy na pewno :)
Na warsztatach zapewniamy herbatę i słodki poczęstunek. Gwarantujemy dobrą zabawę.

Koszt 20 zł za osobę (w cenie materiały i wykonanie 1 z proponowanych przedmiotów).
 
Zapisy: mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 506 195 691 do 14 stycznia 2016 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

decupage

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gaszowice!

Uprzejmie informuję, iż w nawiązaniu do prowadzonych prac związanych z opracowywaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice” mającego na celu inwentaryzację emisji CO2 powstającego na terenie gminy, począwszy od dnia 11.01.2016r. do 04.02.2016r. na terenie gminy Gaszowice prowadzona będzie ankietyzacja mieszkańców. Prosimy o podjęcie współpracy oraz udzielanie odpowiedzi ankieterom, gdyż jedynie rzetelne informacje zebrane u źródła pozwolą na poprawne opracowanie powyższego dokumentu strategicznego. Ankieterzy będą zbierali informacje m.in. na temat budynku (powierzchnia, stan stolarki okiennej, ocieplenie), źródła ciepła (moc i rodzaj kotła, rok produkcji), systemu ogrzewania budynku oraz zużycia paliw. Wykonawcą PGN-u jest konsorcjum firm: "ECO-SITE" Sylwia Brzezicka-Tesarczyk oraz Grupa BIOSTAT Sp. z o.o.

Ankietę inwentaryzacyjną można również pobrać w wersji pdf lub wypełnić ankietę online pod adresem:

http://biostatd.home.net.pl/survey/survey/index/form_id/525/logout/1/

Ankieta w wersji pdf

Z poważaniem,

Wójt Gminy Gaszowice

bal retro

Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2016 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku  2015 oraz wniesienia przez przedsiębiorców opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Z uwagi na fakt, iż dzień 31 stycznia w 2016 r. wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), ww. czynności należy wykonać z wyprzedzeniem.
Dodatkowe informacje:
Od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.:
1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).
2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłatę w  należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy gminy:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju o numerze 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice lub do pobrania tutaj: Druk oświadczenia

magurzanie

v koncert charytatywny

Nordic Walking

Gaszowice, dnia 21.12.2015 r.

OG-BR.0002.12.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje na dzień 29.12.2015 r. o godz. 15.00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

 

Więcej...

...

Życzenia Świąteczne

Informujemy, że Urząd Gminy Gaszowice w dniu 24 grudnia 2015 r. będzie nieczynny. Natomiast w dniu 31 grudnia 2015 r. urząd czynny będzie w godzinach od 7.00-13.00.

Ogłoszenie  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice dostępne jest na Biuletynie Informacji Publicznej  - zobacz.

W dniu 16.12.2015 w Gaszowicach przy ul. Wiejskiej nr 64-120 w godz. 08:00 - 12:00 nastąpi brak wody z powodu prac na sieci wodociągowej.

W miniony weekend można było już poczuć atmosferę zbliżających się świąt. A to wszystko dzięki Jarmarkowi, który odbywał się w miejscowym Ośrodku Kultury i Sportu.
Na jarmarku obecny był Święty Mikołaja i jego pomocnicy. Na licznych stoiskach dostępne były świąteczne ozdoby, akcesoria dekoracyjne, a także nie zabrakło kramów z regionalnymi smakołykami. Serwowano gorącą czekoladę i inne „świąteczne” napoje.
Program artystyczny dostarczył atrakcji zarówno dorosłym jak i tym najmłodszym milusińskim. Na scenie pojawiły się liczne grupy dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych. Swoje umiejętności kabaretowe zaprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczerbic, a wokalną gwiazdą wieczoru był zespół Singers.
Goście dostroili się do tego radosnego Bożo Narodzeniowego klimatu, i tłumnie zjawili się na hali Ośrodka Kultury. (fot. J. Kawulok)

 

OG-BR.0002.11.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje na dzień 17.12.2015 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury w Czernicy, przy ulicy Wolności 39.

 

Więcej

jarmark bozonarodzeniowy

mikolaj

Barbórka 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku serdecznie zaprasza do udziału w V Targach Pracy dla osób niepełnosprawnych, które odbędą się dnia 3 grudnia 2015 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, sala 264, II piętro.

Podczas targów zostaną zaprezentowane aktualne oferty pracy, możliwości szkolenia i doskonalenia zawodowego a także będzie można uzyskać porady specjalistów z instytucji i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne w poruszaniu się na rynku pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Pośrednictwa Pracy tel. 32 4221623, 4226095 wew. 226, 218.

 

targi pracy

OG-BR.0002.10.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuje na dzień 26.11.2015 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Domu Sportu w Łukowie Śląskim, przy ul. Lipowej 15.

Więcej

Centralne biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed możliwością wystopienia silnego wiatru na obszarze województwa śląskiego w dniu 19.11.2015 r. od godz. 8:00 do godz. 18:00. Progonozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

Od 15 listopada 2015 roku harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla Gminy Gaszowice jest dostępny także za pośrednictwem aplikacji na smartfony "EcoHarmonogram".
EcoHarmonogram jest dostępny zupełnie za darmo, i można go ściągnąć ze sklepów AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy użytkownik tabletu lub smartfona może w prosty sposób zainstalować go na swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android lub Windows Phone 8.
Aplikacja pozwala na łatwy i szybki dostęp do aktualnych harmonogramów, przedstawionych w przejrzysty i czytelny sposób. Program umożliwia m.in. uruchomienie automatycznych przypomnień o nadchodzących terminach wywozu odpadów.

INSTRUKCJA OBSŁUGI (pdf).

Heco plakat 500 700 1

Referat Ochrony Środowiska informuje mieszkańców ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach, że w związku z przebudową chodnika popiół zostanie odebrany w terminie do 17.11.2015 r.

SDL Spichlerz i Teatr SAFO dla dzieci prezentują spektakl „KRZESIWO” na motywach baśni H. Ch. Andersena.

Bajka mówiąca o tym, że nie wszystko jest zawsze czarne albo białe, dobre lub złe i że czasem żeby zdobyć fortunę, królestwo i piękna księżniczkę, trzeba wykazać się nie lada sprytem i pewnością siebie.

Reżyseria i scenografia: Kasia Chwałek
Teatr SAFO został założony w 2010 roku przez Kasię Chwałek przy Rydułtowskim Centrum Kultury. Zadebiutował spektakle „Szczeliny”. Kolejne premiery to „Miłość uspokaja”, „Był pierwszy piątek miesiąca” we współpracy z Stowarzyszeniem Działań Lokalnych Spichlerz, „Prawiek” oraz spektakle dla dzieci „Wilki w ścianach” i „Krzesiwo”.

Przedstawienie odbędzie się 11 grudnia 2015 r.  o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury "Zameczek" w Czernicy
Czas trwania 30 min.

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona !!!

Ze względów organizacyjnych prosimy zaopatrzenie się w darmowe wejściówki, zapewni to małym i dorosłym widzom komfort  uczestniczenia w widowisku. Informacje na www.sdlspichlerz.pl, pod nr telefonu 506 195 691.

Stowarzyszenie LYSKOR oraz Koło Pszczelarskie z Brzezia serdecznie zapraszają na Biesiadę Miodową, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2015 r. (sobota) w sali Domu Kultury w Kobyli, ul. Główna 78. Rozpoczęcie imprezy o godz. 17:00.

W programie:

 • właściwości lecznicze i kosmetyczne produktów pszczelich,
 • degustacja różnych rodzajów miodu, pyłku i kitu pszczelego,
 • prezentacja wyrobów z wosku pszczelego,
 • konkurs dla dzieci,
 • degustacja potraw na miodzie,
 • biesiadowanie.

Na zgłoszenia pod nr. tel. 32 440-76-01 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czekamy do dnia 16 listopada 2015 r.

Pierwszeństwo w udziale mają członkowie Stowarzyszenia.

Wstęp bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie LYSKOR serdecznie zaprasza na spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnioną  grupą  rękodzielników zrzeszonych w LGD Morawskie Wrota, które odbędzie się 19 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Kobyli.

W programie:
– przedstawienie pomysłu powstania i działalności pracowni kreatywnych – Dorota Welcel i Bogumiła Caniboł
– wystawa prac tworzonych w ramach grup ART Pompownia i Art Pasje
– twórcze spędzenie czasu podczas warsztatów tworzenia wyrobów z wełny czesankowej i scrapbookingu (tworzenie kartek okolicznościowych)
– rozmowy i wymiana doświadczeń przy kawie.

Zapraszamy wszystkich – nie są potrzebne jakiekolwiek uzdolnienia artystyczne.
Na zgłoszenia pod nr. tel. 32 440-76-01 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czekamy do dnia 17 listopada 2015 r.

Wstęp bezpłatny.

Zachęcamy, by godnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości, wywieszając w dniu 11 listopada flagę państwową.

 flaga państwowa

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu
wraz z Urzędem Gminy Lyski
zaprasza na szkolenie


Temat: wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność
kosztów w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniu 23 listopada 2015r. (poniedziałek) w Sali OSP Lyski (Lyski, ul. Dworcowa 1a) o godz. 12.00 odbędzie się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców programu na lata 2014-2020.


Program szkolenia w dniu 23.11.2015 r.:


12.00 – 12.15 • Rejestracja uczestników
12.15 – 13.20 • Otwarcie spotkania i przywitanie uczestników,

Blok tematyczny:
Wprowadzenie do zasad realizacji Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP na lata 2014-2020

13.20 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 14.30 • Blok tematyczny:

Kwalifikowalność kosztów w ramach Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP na lata 2014-2020

14.30 – 15.00 • Pytania, dyskusja.


W trakcie spotkania będzie zapewniony drobny poczęstunek.

Z poważaniem,
/-/ Daria Kardaczyńska

 

logo euroregion silesia

inicjatywa obywatel

Sprawdź jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez Internet. Wejdź na www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń 222 500 115. Każdą informację otrzymasz w prosty i przystępny sposób - co musisz zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, by oszczędzić Twój czas.

 

 

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1506).

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie (druk wniosku po pobrania na stronie BIP Kasy, w zakładce: Formularze i wnioski - Ubezpieczenia).

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.

Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie dla opiekuna oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

 

Więcej informacji na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady przyznawania i wypłaty zasiłków macierzyńskich dla ubezpieczonych rolników i domowników.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński według nowych zasad

Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy lub na wniosek, która:

 • jest matką albo ojcem dziecka,
 • przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie;
 • przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

Ubezpieczony – ojciec dziecka będzie mógł się ubiegać o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia przez matkę dziecka tylko w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Zasiłek macierzyński jako świadczenie okresowe będzie przysługiwał przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego ulegnie wydłużeniu w przypadku urodzenia przy jednym porodzie większej liczby dzieci.

Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego będzie przysługiwał w tym samym czasie jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.

Zasiłek macierzyński nie będzie przysługiwał, jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjmie dziecko na wychowanie, otrzyma zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego,
 • dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osoby, która jest matką lub ojcem oraz osoby, która przysposobiła dziecko,
 • jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie będą sprawować lub zaprzestaną sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Osoba, która zostanie wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, traci prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r. będzie wypłacany w kwocie 1000 zł miesięcznie. Kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego za niepełny miesiąc zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje zasiłek macierzyński.

Przepisy przejściowe

Ubezpieczonej matce dziecka, której przed dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie wypłacony zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. (tj. w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej), po dniu 31 grudnia 2015 r. będzie przysługiwał zasiłek macierzyński przez okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni, licząc od dnia urodzenia dziecka/przyjęcia dziecka na wychowanie (bądź odpowiednio dłużej w przypadku ciąży mnogiej).

Kwoty miesięczne zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym wynoszą odpowiednio:

 • 705,00 zł – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;
 • 528,00 zł – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci;
 • 313,00 zł – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci;
 • 110,00 zł – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci.

Przykład:

Ubezpieczona w KRUS rolniczka urodziła dziecko w dniu 3 czerwca 2015 r. Matka dziecka pobrała zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących w dacie porodu (tj. w wysokości 4 x 880,45 zł = 3521,80 zł). Jeżeli w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. ubezpieczona rolniczka złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego na podstawie nowych przepisów, od 1 stycznia 2016 r. do 31 maja 2016 r. będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 705 zł miesięcznie. Jeżeli kobieta ta złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego po 31 marca 2016 r., zasiłek będzie jej wypłacany przez okres od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do 31 maja 2016 r.

Przykład:

W dniu 05 maja 2015 r. nieubezpieczona w KRUS kobieta urodziła dziecko. W 2015 roku ubezpieczony w KRUS rolnik (ojciec dziecka) pobrał zasiłek macierzyński. Ojciec dziecka nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego na podstawie nowych przepisów. Matka dziecka jako nieubezpieczona w KRUS również nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Postępowanie w sprawie zasiłku macierzyńskiego

W celu rozpatrzenia przez jednostkę organizacyjną KRUS uprawnień do zasiłku macierzyńskiego należy złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, a ponadto:

 • z tytułu urodzenia dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia z wnioskiem do sądu o przysposobienie - oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie oraz zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia o przysposobienie dziecka zawierające datę urodzenia dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka.


Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustalane będzie od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.

Podstawa prawna:
- art. 4 i art. 20 ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1217);
- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704 z późn. zm.)

 

Więcej informacji na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.gov.pl

Zabawa andrzejkowa

Druhowie oraz druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach w poniedziałek 19 pażdziernika rozpoczynają akcję rozprowadzania kalendarzy na 2016 rok wśród mieszkańców Gaszowic i Piec. Akcja rozprowadzania kalendarzy ma na celu promocję naszej jednostki oraz pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na cele statutowe. Darowizny otrzymane od mieszkańców, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do akcji ratowniczych. Z góry dziękujemy za Państwa życzliwość i miłe przyjęcie podczas naszej wizyty. Jednocześnie deklarujemy dalszą gotowość bojową o każdej porze dnia i nocy,

 

Więcej informacji

Przebierana impreza andrzejkowa

pchli targ

strachy na zamku

OG-BR.0002.9.2015

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuje na dzień 29.10.2015 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.

 

Więcej

plakat poprostu

andrzejki soleckie

W dniu 10 października 2015 r. odbył się IV rajd rowerowy pn. „Rowerem po obszarze Lyskor-u”.  W tym roku z racji powiększenia się Lokalnej Grupy Działania LYSKOR o nowe gminy, trasa rajdu przebiegała przez Gminę Gaszowice, Gminę Jejkowice oraz Gminę Lyski.
Dzień zapowiadał się bardzo ładnie, było zimno  ale na szczęście nie padał deszcz. Pod Ośrodkiem Kultury „Zameczek” w Czernicy zgromadziła się spora grupa amatorów turystyki rowerowej. Po spełnieniu niezbędnych formalności, wyruszyliśmy w kierunku zabytkowego szybu kopalnianego „Cecylia”. Na miejscu czekał na nas p. Adam, który szczegółowo opowiedział całą historię szybu.  Miejsce te w chwili obecnej jest w rękach prywatnego właściciela, który zaadoptował posiadłość na potrzeby warsztatu stolarskiego. Dzięki uprzejmości właściciela mogliśmy podziwiać zabytkowe budynki z bliska. Po wysłuchaniu ciekawej historii szybu „Cecylia” wyruszyliśmy w dalszą podróż w kierunku Jejkowic. Przy kościele w Szczerbicach trochę odpoczęliśmy i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.  Pedałując dalej dotarliśmy do Jejkowic a następnie podążaliśmy ścieżką  żółtą w kierunku Suminy. Po krótkim odpoczynku na leśnym parkingu ruszyliśmy dalej. Przy kościele pw. św. Małgorzaty w Lyskach czekał na nas ks. Proboszcz, który zaprosił rowerzystów do środka. Ks. Jan pokazał zdjęcia opowiadając historię kościoła i jego charakterystyczne elementy. Po wysłuchaniu ciekawostek nt. tutejszej parafii wyruszyliśmy w dalszą trasę. Na mecie czekało na nas ognisko i pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. Po posileniu się wysłuchaliśmy historii pałacu – dworu, pochodzącego prawdopodobnie z XIX wieku, w którym dziś organizowana jest działalność kulturalna dla mieszkańców. Wszystkim uczestnikom rajdu dziękujemy za aktywne uczestnictwo.
Serdeczne podziękowania składamy także Straży Miejskiej z Rydułtów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach i Dzimierzu za pomoc przy zabezpieczeniu imprezy. Podziękowania kierujemy także firmie AMB Stefania Pawełek za bezpłatną obsługę serwisową rajdu, ks. Janowi Włosek za przedstawienie historii kościoła w Lyskach oraz p. Adamowi i p. Ani za ciekawe opowieści nt. tutejszych zabytków. Rajd współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 parlament2015

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

Bezpłatne warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii dla mieszkańców województwa śląskiego!

Ruszył nabór na pierwsze dwa tematy:
10.10 (sobota) Google Analytics - Sławomir Borowy Szczegóły i rejestracja
17.10 (sobota) PREZI jako alternatywne narzędzie tworzenia prezentacji
 -  Łukasz Szczęsny Szczegóły i rejestracja

25.10 (sobota) Content marketing i jego wpływ na pozycjonowanie - Artur Jabłoński Szczegóły i rejestracja

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym.
Warsztaty skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.

Jesienny Rozwój odbędzie się w 4 miastach naszego województwa: Katowice, Częstochowa, Rybnik i Bielsko-Biała.

Formularze rejestracyjne oraz harmonogram i szczegóły znajdują się tutaj:
http://www.e-slask.pl/article/informacje_ogolne_Jesienny_rozwoj

Wójt Gminy Gaszowice przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Gaszowice zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy "Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów ....." (tj. Uchwała Nr XIII/70/07 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 września 2007r.)
Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października br.

Rybnickie Dni Literatury

EKO GASZOWICE 2015 Strona 1

EKO GASZOWICE 2015 Strona 2

Po dokonaniu oceny otrzymanych projektów, Komisja Konkursowa informuje, że pod względem artystycznym, marketingowym i użytkowym, najlepszą pracę konkursową przedstawiła pani Małgorzata Ryszka zamieszkała w Szczerbicach.
Do udziału w konkursie zostało przedłożonych 12 prac. Wszystkim autorom dziękujemy za poświęcony czas i nadesłane projekty.

Poniżej przedstawimy zwycięski projekt logo.

logo

Od 1 października br. obsługę linii organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego na terenie Gminy Gaszowice, rozpoczynają fabrycznie nowe niskopodłogowe autobusy marki SOR, które są w pełni klimatyzowane i spełniają ekologiczne normy EURO 6. Pojazdy zakupił nowy przewoźnik: PPHU Kłosok – Andrzej Kłosok.

Te nowoczesne niskopodłogowe pojazdy są napędzane silnikami diesla, spełniającymi najwyższe ekologiczne normy. Pojazdy są 4-drzwiowe, dzięki czemu możliwa powinna być szybsza wymiana pasażerów. Autobusy ponadto posiadają sieć wi-fi, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej oraz czytniki e-Karty nowego typu.

Dożynki, to święto ludzi pracujących na roli, w trakcie tej uroczystości podkreślamy wagę ciężkiej pracy rolników, sadowników, ogrodników i szkółkarzy. To satysfakcja połączona z radością wynikająca z zebrania plonów, którymi obdarowuje nas matka natura.
Tegoroczne gminne Święto Plonów zorganizowano w dniu 20 września 2015 roku w Szczerbicach. Dożynki rozpoczęły się o godzinie 13.00 od uroczystej mszy świętej w intencji rolników i ich rodzin, odprawionej w kościele p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczerbicach. Mszę św. celebrował ks. Proboszcz – Henryk Kieras, wraz z ks. Proboszczem – Eugeniuszem Twardochem.
Po nabożeństwie, sformowany korowód składający się ze specjalnie przystrojonego na tę okazję sprzętu rolniczego, w asyście zaprzęgów konnych, przejechał udekorowanymi ulicami Piec i Szczerbic, wprost na miejsce obchodów dożynkowych tj. na boisko sportowe w Szczerbicach, gdzie odbyła się dalsza część imprezy.
Wśród zaproszonych gości znalazła się delegacja z zaprzyjaźnionego czeskiego Miasta Bruntal. Nie zabrakło też przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Rybniku i parlamentarzystów z naszego regionu. Starostami tegorocznych dożynek zostali wybrani Państwo Justyna i Michał Pojda. Rozpoczynając część obrzędową uroczystości, Starostowie tegorocznych dożynek, na ręce Wójta Gminy Gaszowice – Pawła Bugdola, Starosty Powiatu Rybnickiego – Damiana Mrowca, oraz Starosty Miasta Bruntal - Vladimira Jedlicka przekazali okrągłe bochny dożynkowego chleba.
Po oficjalnych punktach programu, przed liczną widownią wystąpiły zespół folklorystyczny „Trojak” z Czernicy, Zespół KGW Szczerbice, oraz młodzież szkolna przygotowana przez Katarzynę Brachaczek.
Zabawę taneczną rozpoczął zespół ABBA Show, a następnie bawiono się przy muzyce serwowanej przez DJ Jarka.
Oprócz występów artystycznych, na obchodach dożynkowych przygotowano dodatkowe atrakcje. Zainteresowane osoby mogły skorzystać z licznych stoisk gastronomicznych, a na najmłodszych czekało wesołe miasteczko i kolorowe dmuchańce.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego przedsięwzięcia. Pomimo kapryśnej pogody, która nie zachęcała do zabawy mamy nadzieję, że będziecie Państwo miło wspominać Gminne Dożynki 2015 w Szczerbicach.

 rowerem po

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rajdu --> pobierz

Karta zgłoszenia uczestnika - osoba dorosła --> pobierz

Karta zgłoszenia uczestnika - osoba niepełnoletnia --> pobierz

Oświadczenia uczestnika/opiekuna prawnego dziecka --> pobierz

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FENIKS zaprasza w dniu 23.09.2015 r. do udziału w kolejnej edycji zmagań kolarskich, w której startują dzieciaki z rocznika 2003, 2004, 2005 oraz młodsi. W ramach imprezy odbędzie się również start pokazowy młodzieży gimnazjalnej. mtb

Bawimy się na boisku SP Czernica.
Zapisy od godz 900, a start o 10:00.
Zapraszamy do udziału!!!

OG-BR.0002.8.2015


ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuje na dzień 24.09.2015 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-doradcze, podczas którego zostanie zaprezentowana działalność Gminnych Ośrodków Programowania „GO_PRO!", oraz sposoby i zasady finansowania tego rodzaju przedsięwzięć w bibliotekach. Nasi trenerzy przedstawią także możliwość dołączenia do sieci GO_PRO! zrzeszającej obecnie 20 bibliotek publicznych w 7 województwach Polski. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na korzyści płynące z nauki programowania dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozwoju lokalnego, a także na szansę wykorzystania potencjału bibliotek w tym obszarze.
Spotkanie odbędzie się dnia 18.09.2015 r. o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach.


Program warsztatu z podstaw programowania dla dzieci i młodzieży
3 h lekcyjne: 3 x 45 min
1. Powitanie uczestników warsztatu, zapoznanie się z prowadzącymi i planem zajęć.
2. Algorytmy dnia codziennego - krótkie wprowadzenie do nauki programowania.
3. Prezentacja naszego robota
4. Budowanie robotów z klocków LEGO MINDSTORMS EV3
5. Przerwa
6. Nauka programowania klocków LEGO MINDSTORMS EV3
7. Zawody zbudowanych przez dzieci robotów.
8. Ewaluacja i krótkie podsumowanie.
Pokazowy warsztat z programowania będzie głównie opierał się na prezentacji narzędzi oraz nauce budowania i programowania podstawowych robotów z zestawów klocków LEGO MINDSTROMS EV3. Warsztat jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

 

go pro!

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 r. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.
Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania opłaty III raty w odpowiedniej wysokości i nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2015 r. zezwolenie wygasa. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

automobilklub

13 września br. (niedziela) na drogach gminy Gaszowice zostaną przeprowadzone zawody motoryzacyjne pn. „Amatorski Rajd Samochodowy Gaszowice – Lyski - 2015”. Zawody odbędą się w godzinach od 7.00 do 17.00. Na terenie Gminy Gaszowice odcinki specjalne zlokalizowane są na następujących ulicach: Graniczna, Lipowa, Kolejowa, Zielona, Czernicka, Biskupa.

Baza zawodów będzie zlokalizowana przy Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, skąd będą wyjeżdżały wszystkie załogi do każdej pętli.

Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.

Za organizację zawodów odpowiada Automobilklub Ślązak.

 

W związku z  przeprowadzoną  w roku bieżącym przez przedstawicieli Starostwa  Powiatowego w Rybniku, modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu, zmianie uległ rodzaj niektórych gruntów w związku z tym w przypadku wielu mieszkańców Gminy Gaszowice podatek ulegnie zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu).
Organ podatkowy jakim jest Wójt Gminy Gaszowice ustalając wysokość podatków zobowiązany jest opierać się na danych z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Rybniku.
Zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo - kartograficznego podlega wyłożeniu do wglądu osób fizycznych i prawnych, na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa. W przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków dot. Gminy Gaszowice, informacja o  wyłożeniu projektu została zamieszczona w terminie od dnia 10.07.2015 do dnia 30.07.2015 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice.

Mieszkańcy, którzy nie dokonali wglądu do projektu i nie zgłosili uwag do tych danych wciąż mają jednak możliwość zweryfikowania danych ze stanem faktycznym i zgłaszania ewentualnych zarzutów do danych posiadanych przez Starostwo. Mogą to uczynić do 30 dni licząc od momentu ogłoszenia (czyli do 9 października 2015 r.) w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
Wszystkich informacji na ten temat udziela Starostwo Powiatowe w Rybniku.

Ogłoszenie Starosty Rybnickiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych na spotkania konsultacyjne, poświęcone wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Wszystkie spotkania odbywać się będą w jednym wyznaczonym miejscu tj. Domu Kultury w Rzuchowie, ul. Karola Miarki 8B. Poniżej prezentujemy harmonogram  oraz tematykę poszczególnych spotkań.

Lp Miejsce spotkania Termin spotkania wraz z godzinami Tematyka spotkania
1. Dom Kultury w Rzuchowie,
ul. Karola Miarki 8b,
44-285 Rzuchów
15 wrzesień 2015 r.
godz. 17:00
Ochrona środowiska
2. Dom Kultury w Rzuchowie,
ul. Karola Miarki 8b,
44-285 Rzuchów
18 wrzesień 2015 r.
godz. 17:00
Turystyka
3. Dom Kultury w Rzuchowie,
ul. Karola Miarki 8b,
44-285 Rzuchów
22 wrzesień 2015 r.
godz. 17:00
Infrastruktura techniczna na obszarze - mała infrastruktura
4. Dom Kultury w Rzuchowie,
ul. Karola Miarki 8b,
44-285 Rzuchów
25 wrzesień 2015 r.
godz. 17:00
Rynek pracy - przedsiębiorczość
5. Dom Kultury w Rzuchowie,
ul. Karola Miarki 8b,
44-285 Rzuchów
29 wrzesień 2015 r.
godz. 17:00
Poprawa jakości życia na obszarze - poczucie współuczestnictwa i współtworzenia, możliwości samorealizacji

 

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są z ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!
Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ.
W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się około 240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 200 miejscowości, realizując program badań przesiewowych dla pań. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

•    Rybnik – 23 września przy Rybnickim Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1
•    Lyski – 24 września przy Urzędzie Gminy, ul. Dworcowa 1A

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:
•    50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
•    40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  
Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Gminna Biblioteka  Publiczna w Gaszowicach
Zaprasza dnia 10.09.2015 r. o godz. 17:00
do Kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu na
Spotkanie z autorem książki pt. „Krioterapia. To warto wiedzieć” oraz  praktykiem prowadzącym gabinet krioterapii w Olkuszu – Panem Zbigniewem Kołba

Zbigniew Kołba

Problematyka spotkania:
1. Leczenie niską temperaturą – korzyści, jakie niosą ze sobą zabiegi krioterapii miejscowej zarówno w leczeniu np. kolan, kręgosłupa, stłuczeń, skręceń, czy kapitalnych działań na cały organizm w przypadku krioterapii ogólnoustrojowej.
2. Hartowanie organizmu – praktyczne uwagi, np. jak wyleczyć zimne stopy, dłonie.
3. Związek powstawania żylaków (uszkodzone zastawki w żyłach) ze skurczem mięśni.
Pan mgr zwraca uwagę jak niebezpieczne są zimne stopy na powstawanie chorób np. grypy, anginy, czy też chorób nerek. Czym wyleczyć odór stóp?
4. Leczenie bezsenności – konkretne informacje z zakresu medycyny chińskiej związane z oddychaniem, które są kapitalnym sposobem wyjścia z tego problemu.
5. Temat wypalenia organizmu – dlaczego ludzie czują się wypaleni?
6. Minerały oraz witaminy i ich przyswajalność przez organizm.
7. Jak wyleczyć wrzody żołądka?
Spotkanie jest przeznaczone głównie dla ludzi w średnim i starszym wieku.

Wstęp bezpłatny zapraszamy
Książka do nabycia po spotkaniu.

Zbiorcze zestawienie wyników głosowania w Ogólnokrajowym Referendum zarządzonym na 6 września 2015 r. na terenie Gminy Gaszowice

 

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?” Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?” Pytanie trzecie: ”Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”
Obwód Frekwencja % Liczba kart ważnych Głosy nieważne Głosy ważne Tak Nie Głosy nieważne Głosy ważne Tak Nie Głosy nieważne Głosy ważne Tak Nie
Obwód nr 1, Ośrodek Kultury i Sportu ul. Rydułtowska 7 Gaszowice 8,36 124 2 122 101 21 2 122 19 103 2 122 118 4
Obwód nr 2, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki ul. Rydułtowska 8 Gaszowice 9,93 89 4 85 75 10 4 85 10 75 3 86 82 4
Obwód nr 3, Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej ul. Rydułtowska 9 Piece 6,75 55 3 52 41 11 0 55 15 40 5 50 50 0
Obwód nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 6 Szczerbice 6,25 62 1 61 50 11 1 61 6 55 1 61 60 1
Obwód nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 6 Szczerbice 8,59 75 1 74 55 19 1 74 10 64 5 70 66 4
Obwód nr 6, Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Wolności 41 Czernica 6,97 120 2 118 107 11 4 116 20 96 3 117 114 3
Obwód nr 7, Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Wolności 41 Czernica 6,68 40 1 39 34 5 0 40 7 33 0 40 40 0
Łącznie 7,65 565 14 551 463 88 12 553 87 466 19 546 530 16

referendum 2015

 

W dniu 6 września 2015 r. lokale wyborcze będą czynne od godziny 6:00 do 22:00.

Wykaz lokali wyborczych:

Lokal wyborczy Nr 1 w Gaszowicach
Ośrodek Kultury i Sportu,
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 7

Lokal wyborczy Nr  2 w Gaszowicach
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki,
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 8

Lokal wyborczy Nr 3 w Piecach
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej, 44-293 Piece, ul. Rydułtowska 9

Lokal wyborczy Nr 4 w Szczerbicach
adres siedziby komisji: Zespół Szkolno-Przedszkolny, 44-293 Szczerbice, ul. Szkolna 6

Lokal wyborczy Nr 5 w Szczerbicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny, 44-293 Szczerbice, ul. Szkolna 6

Lokal wyborczy Nr 6 w Czernicy
Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego,
44-282 Czernica, ul. Wolności  41

Lokal wyborczy Nr 7 w Czernicy
Szkoła Podstawowa im. H. M. Góreckiego,
44-282 Czernica, ul. Wolności  41

Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych – U’RWIS w tym roku obchodzi 5-lecie działalności. Działamy wprawdzie od lipca 2009 roku (jako grupa nieformalna), ale Stowarzyszeniem jesteśmy od września 2010 r.

Organizacja powstała jako odpowiedź na niską aktywność społeczną mieszkańców Gminy Gaszowice oraz brak podejmowanych inicjatyw społecznych.

Od tego dnia staramy się aktywizować, angażować, pobudzać, rozwijać, umacniać, tworzyć, współdziałać, realizować itd. itd.
W skrócie DZIAŁAĆ na rzecz najbliższego środowiska, przekonując lokalną społeczność, że można wpływać na otaczającą rzeczywistość i zmieniać ją.

Przez ten czas udało Nam się zrealizować kilkadziesiąt projektów, inicjatyw i akcji, które pokazały, że jeśli naprawdę się chce – nie ma rzeczy niemożliwych.

W pierwszy weekend września – 5 oraz 6.09.2015 r. (sobota + niedziela) będziemy obchodzić 5-lecie działalności Stowarzyszenia U’RWIS.

Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. W ramach urodzin odbędzie się wiele imprez towarzyszących obchodom 5-lecia działalności Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych - U'RWIS, m. in:

- Rodzinny Rajd Rowerowy
Już po raz piąty, zamiast spędzenia sobotniego popołudnia w domu przed komputerem czy w centrum handlowym, będziemy zachęcać do wspólnego i co najważniejsze aktywnego wypoczynku
Trasa rajdu dostosowana będzie  do możliwości wszystkich uczestników i jej pokonanie nie będzie stanowić  trudności. W trakcie przejazdu zostanie zorganizowany dłuższy postój, w trakcie którego odbywać się będą konkursy dla najmłodszych.

- Projekcja Filmów pod chmurką – wspólne oglądanie filmów na świeżym powietrzu. Tytuły filmów, które będą wyświetlane podamy już wkrótce (jesteśmy w trakcie rozmów z dystrybutorami

- Turniej Footballu Flagowego – U’RWIS CUP 2015
Ogólnopolski Turniej Footballu Flagowego o Puchar U'RWISa!!!
Futbol flagowy jest bezkontaktową odmianą Futbolu amerykańskiego.
W rozgrywkach zmierzy się 10 drużyn z całej Polski: drużyny z Torunia, Krakowa, Tychów, Katowic,  a także rybniccy Thundersi.

- Finał U’RWIS Show – Pokaż, że masz talent – IV edycja.
 Już po raz czwarty najmłodsi mieszkańcy Gminy Gaszowice będą mieli możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności.
Festiwal ma na celu ukazanie talentów, zdolności i umiejętności młodych ludzi – mieszkańców Gminy Gaszowice

- obchody 5-lecia działalności zakończy koncert zespołu „Chwila Nieuwagi”.

 Dodatkowo:
- zabawy
- konkursy
- wystawy fotograficzne
- oraz wiele więcej

Wszyscy Nasi sympatycy będą mogli również przybić symboliczną „piątkę” z U’RWISem i zostawić odcisk swojej dłoni na materiale.

 

5 urodziny URWIS'a

Rydułtowskie Centrum Kultury "FENIKS" serdecznie zaprasza 11 września 2015 r. o godz. 18:30 na spektakl "Męczennicy" (Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w koprodukcji z Teatrem Współczesnym w Szczecinie.)

bilet: 10 zł, rezerwacja biletów 32/ 45 77 006

Pokaz spektaklu odbędzie się w ramach programu TEATR POLSKA realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spektakl Męczennicy

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie śląskim zapraszają na bezpłatne spotkania pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje"

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach z cyklu „Środa z Funduszami" organizowanych przez wszystkie PIFE w województwie śląskim. Tym razem zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich naprojekty B+R oraz innowacje. Podczas spotkań, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Spotkania będą się odbywać równocześnie 2 września 2015 roku w godz. 10:00 - 13:00.

 • Sosnowiec - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), ul. Jana Kilińskiego 25.

Do udziału zapraszamy osoby z powiatów: zawierciańskiego, będzińskiego oraz miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec.

 • Rybnik - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34.

Do udziału zapraszamy osoby z powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast: Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Zgłoszenie udziału w danym spotkaniu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy, w terminie do dnia 1 września 2015 r. do godz. 12:00 (istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników). Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z danym Punktem Informacyjnym:

Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku 
ul. Powstańców Śląskich 34 
44-200 Rybnik 
Tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OG-BR.0002.7.2015

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.08.2015 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7.

 

Więcej

Stowarzyszenie Spichlerz zaprasza na kolejny piknik przy zamku, który odbędzie się 29 sierpnia w sobotę od godziny 15:00 do 18:00. Tym razem przynieście ze sobą koce i pełne smakołyków kosze piknikowe. Wracamy do czasów, gdy ludzie mieli czas by wspólnie odpoczywać i dobrze się bawić. Zachęcamy do przyniesienia ciast na wspólny biesiadny stół. Do zobaczenia!

sdl guliwer web

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 71

dzien pszczoly

efr

 

Urząd Gminy Gaszowice
oraz
Stowarzyszenie
Lyskor

zapraszają do
Ośrodka Kultury i Sportu
w Gaszowicach

04.08.2015 o godz. 15:00

na spotkanie konsultacyjne w celu zidentyfikowania potrzeb rozwojowych wsi widzianych oczyma jej mieszkańców.

Przyjdź i podziel się swoimi oczekiwaniami i pomysłami, które posłużą do nakreślenia celów i przedsięwzięć do strategii rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz adekwatnego rozplanowania funduszy zgodnie z potrzebami.

Liczymy na Państwa obecność

Portal praca-rybnik.info został założony z myślą o bezrobotnym mieszkańcach Rybnika i okolic. Aby wzbogacić ofertę serwisu, oprócz ogłoszeń dodawanych przez pracodawców, redakcja sama wyszukuje, a następnie umieszcza interesujące propozycje pracy, stażów lub praktyk.
Poza aktualnymi ofertami w portalu można znaleźć porady dla pracowników oraz pracodawców. Są one redagowane przez specjalistów z zakresu prawa pracy lub doświadczonych dziennikarzy serwisu.
Regionalne portale pracy, w ramach których działa serwis rybnicki, istnieją od zaledwie kilku miesięcy, mimo to już mogą pochwalić się pierwszym sukcesem, jakim jest liczba 160 tys. wyświetleń miesięcznie. Zwiększająca się atrakcyjność serwisów powoduje, że coraz więcej firm umieszcza ogłoszenia w regionalnych portalach.
W celu aplikacji na wybrane ogłoszenie może wysłać dokumenty (CV i list motywacyjny) z poziomu serwisu, albo zrobić to samodzielnie. Regionalne portale pracy jako jedne z nielicznych podają bezpośrednie dane kontaktowe do rekruterów.

praca rybnik info

Dopalacze, gdzie szukać pomocy?
 
Jeśli macie wątpliwości czy wasze dzieci zażywają dopalacze, chcecie dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia, albo macie informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00–22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00–18:00, pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.800100100.pl/napisz. W 2015 roku 61 kontaktów z Telefonem 800 100 100 dotyczyło kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi. 

800 12 12 12
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

W związku z przygotowaniami Stowarzyszenia LGD LYSKOR do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, obejmującej swym zasięgiem gminy: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice i Miasto Pszów, w dniach 23-31 lipca 2015 r. będą prowadzone anonimowe badania opinii mieszkańców, mające na celu zidentyfikowanie potrzeb rozwojowych tego obszaru. Prosimy o aktywny udział w rozmowach z ankieterami firmy Openfield sp. z o.o. Zgromadzone przez nich informacje zostaną zaprezentowane w zbiorczych statystykach i wykorzystane jedynie do realizacji celów badania, bez powiązania z konkretną osobą.
Przekazane przez Państwa informacje pozwolą wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi gmin oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców. Zapraszamy również do aktywnego udziału w pozostałych etapach badania oraz przygotowania strategii rozwoju.

OŚRODEK  KULTURY  I  SPORTU
W  GASZOWICACH
ZAPRASZA  NA
ŚWIĘTO  GASZOWIC
W DNIU  01.08.2015

W programie:

10:00 - turniej siatkówki plażowej o puchar dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach - boisko obok sceny

17:00 – występ  zespołu tanecznego  „Tornado” z Pszowa

18:00 – występ zespołu Śleper bend

19:30 - koncert duetu Imbir

20:30 - koncert zespołu Mohito

21:30 – zabawa taneczna do której przygrywa DJ Sebi

22:00 – pokaz ogni sztucznych

Patronat medialny Tygodnik Rybnicki i Radio 90.

balony

Uwaga burze!

21 lipca (wtorek) w godzinach 12:00 – 14:30 w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy gościć będzie