Gaszowice, dnia 11.12.2019 r.

BR.0002.12.2019

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuje na dzień 19.12.2019 r. o godz. 15:30
sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach,
przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 listopada 2019 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne;

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

- stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gaszowice na rok 2020;

d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2020;

e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice na rok 2020;

f) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

g) podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania;

h) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i na lata następne;

i) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;

j) podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gaszowice na rok szkolny 2019/2020 – trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 13.12.2019 r.

k) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Gaszowicki Bon Żłobkowy" – trwają konsultacje projektu uchwały do dnia 13.12.2019 r.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gaszowice.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

 

Pliki do pobrania

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni