5

Starosta Powiatu Rybnickiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z wolnych środków w ramach projektu grantowego pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego” obejmującego transport, demontaż i przywrócenie pokrycia dachowego, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”.

Ostateczny termin składania wniosków do 25 kwietnia br..

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - www.starostwo.rybnik.pl  lub w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

 

 

Powiat Rybnicki

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni