dni otwarte ok

- Gdzie?
Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy


- Kiedy?
3 i 4 wrzesień 2016 r.


- W jakich godzinach?
3 wrzesień 2016 r. od 14.00 do 24.00,
4 wrzesień 2016 r. od 17.00 do 19.00


- Po co?
Chcemy otworzyć nasz ośrodek dla ludzi – bez względu na ich wiek, wykształcenie czy przekonania. Pragniemy łamać stereotypy związane z myśleniem o ośrodku jak o pustym i nudnym budynku bez życia, na skraju cywilizacji. Jesteśmy zainteresowani potrzebami lokalnymi. Nasze spotkanie podczas Dni Otwartych będzie okazją do przyjrzenia się temu, co znajduje się w naszej ofercie, ale również wyrażenia swojego zdania na ten temat. Wasze sugestie są dla nas najważniejsze – kierując się nimi i uwzględniając Wasze zdanie mamy spore szanse na stworzenia czegoś trwałego, potrzebnego oraz służącego lokalnej społeczności oraz odbiorcom z pobliskich miast.


- Co Was spotka?
3 września o godz. 14.00, w ramach narodowego czytania, będziemy mieli okazję wysłuchać fragmentów powieści „Quo Vadis” czytanych przez znane osobistości z terenu Gminy Gaszowice. Od godziny 16.00 do późnych godzin wieczornych będą toczyć się zaciekłe rywalizacje w grach planszowych. To niezwykła okazja do spotkania z profesjonalistami w tej materii, z grupy Goblin Game Club, którzy będą u nas gościć w tym czasie.


4 września w godzinach od 17.00 do 19.00 budynek zamku oraz teren parku stanie się przestrzenią, w której grupy działające przy Ośrodku Kultury pragną zaprezentować formy swojej pracy oraz aktywności. Będzie to okazja do zapoznania się z już istniejącą ofertą. Jednocześnie pragniemy zaprezentować nowe propozycje zajęć z zakresu pobudzania dziecięcej wyobraźni oraz logicznego myślenia. Spotkanie w ramach Dni Otwartych będzie także obfitowało w wystawy. W tym czasie ogłosimy wyniki konkursu plastycznego „NASZ ZOMEK” oraz wyłonimy zwycięzcę konkursu związanego z nazwą nowo powstającej kawiarni zamkowej.


Tradycyjnie liczymy na ciekawe rozmowy, lokalne spotkania przy kawie i kołoczu oraz rozkoszowanie się urokiem kończącego się lata w doborowym towarzystwie.

logo cz pl eu ers

28.08.2016 r. Gmina Gaszowice wraz z partnerem z Czech Mestys Litultovice zorganizowała imprezę pod nazwą Zakończenie lata.

Obchody rozpoczeły się uroczystą Mszą Św. w kościele w Czernicy. Następnie w ozdobnym korowodzie oprócz reprezentacji sołectw naszej gminy udział wzięli przedstawiciele także gmin Powiatu Rybnickiego - Czerwionki-Leszczyn, Jejkowic, Lysek oraz Świerklan. Gościliśmy także delegacje z zaprzyjaźnionych zagranicznych miejscowości: Litultovice, Krompachy, Bruntal, Calau.

Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol oraz Prezydent Miasta Piotr Kuczera złożyli podziękowania wszystkim rolnikom za tegoroczne plony.

Wspólne świętowanie uświetnione zostało występami zespołów Janusz i Dominika Żyłka, G5 ze Szczerbic, Bartnicky Band oraz gwiazdy wieczoru zespołu Łzy. Cały projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Poniżej fotorelacja.

ostrzezenie nr 83

W związku z organizowanym w dniu 28.08.2016 r. (niedziela) na terenie gminy Gaszowice i Lyski wyścigiem kolarskim „9 Tour de Rybnik” oraz organizowanym świętem plonów pn. „Zakończenie lata” między godz. 9.30 a 15.00 zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pojazdów na następujących drogach: ul. Wolności w Łukowie Śl, ul. Wolności i Powstańców w Czernicy.


Prosimy kierowców i mieszkańców o ostrożność oraz o uwzględnienie utrudnień w ruchu w swych planach.
Za utrudnienia przepraszamy

koncert chorow

OG-BR.0002.7.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 25.08.2016 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Rozpoczęła się realizacja projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja. W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 600 szczególnie uzdolnionym uczniom z naszego regionu. W najbliższym czasie, tj. od 15 września do 21 października br. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, zamieszczane są na stronie internetowej www.efs-stypendia.slaskie.pl.

plakatprojektstypendialny

Astrohunters oraz SDL Spichlerz zapraszają na wspólne obserwacje Perseidów - najpopularniejszego roju meteorów w 2016 roku. Ta niezwykła noc spadających gwiazd będzie miała miejsce 12 sierpnia 2016 od godz. 21.30 na terenie Ośrodka Kultury w Czernicy. Prosimy o zabranie leżaków.

Noc gwiazd

wedkarskie

Pod adresem http://rybnik.geoportal2.pl/ Starostwo Powiatowe w Rybniu uruchomiło serwis umożliwiający podgląd zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Rybnickiego. Zachęcamy do korzystania z ww. portalu.

geoportal2

O G  Ł O S Z E N  I  E   O   P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Gaszowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1799/358 położonej w miejscowości Gaszowice przy ul. Wiejskiej (boczna) obręb Gaszowice k.m.2, rejestr ewidencji gruntów 1020, a zapisanej w księdze wieczystej KW GL1Y/00113636/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:

-działka nr 1799/358 o pow. 0,0817 ha cena wywoławcza 57.500,00 zł wadium 5.000,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w/w nieruchomość położona jest w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu D-MN/U. Działka położona jest przy ul. Wiejskiej (boczna). Dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą gminną  W sąsiedztwie działki występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa.  Kształt działki w rzucie poziomym prostokątny, ukształtowanie pionowe terenu lekko nachylone o łagodnym skłonie i południowo-zachodniej wystawie. Przydatność do zabudowy dobra. Położenie średnie, dojazd dobry. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się podstawowe media infrastruktury technicznej tj. sieć elektryczna i teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna.  Teren nie jest ogrodzony i jest wolny od zadrzewień, oraz aktualnie nie jest użytkowany. Wymieniona nieruchomość wymaga uzyskania od nabywcy decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Niniejsza nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Gaszowice /pok. nr 21/. Osoby zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 5 września 2016 r. na konto Urzędu Gminy Gaszowice Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty wadium na rachunek Urzędu Gminy Gaszowice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Gaszowice, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

-aktualny odpis z właściwego rejestru spółki i akt założycielski, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna. Spółki prawa handlowego winny dodatkowo przedłożyć aktualną listę wspólników.

Pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Referatu Gospodarki Gruntami i Spraw Rolnych można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 pok. nr 04 lub telefonicznie  tel. (0-32) 432-71-51. Wójt Gminy Gaszowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

zakonczenie lata baner

Program:

13:00 msza św. w Kościele NMP w Czernicy,
14:00 wyjazd korowodu z ul. Sobieskiego w Czernicy, przejazd ul. Wolności na boisko do Łukowa Śląskiego,
15:00 oficjalne otwarcie uroczystości, przekazanie chleba,
15:15 występ KGW Gminy Gaszowice oraz Litultovice,
16:15 występ Dominiki i Janusza Żyłka,
18:00 występ zespołu G5 ze Szczerbic,
19:00 występ zespołu Bartnicky Band,,
20:30 koncert gwiazdy wieczoru– zespołu Łzy

Inne atrakcje: konkursy dla dzieci, dmuchańce, karuzele, kącik animacyjny, napoje, ciasta, grill.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni