W dniu 26 listopada 2016 r. w Gaszowicach w sali Ośrodka Kultury  i Sportu odbyła się Biesiada Miodowa. To wydarzenie zapisało się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie LYSKOR. Tegoroczna impreza miała jednak nieco inny charakter. Oprócz tradycyjnych elementów związanych z pszczelarstwem swój występ miał Leszek Filec – śląski muzyk i kompozytor.

Biesiada rozpoczęła się przywitaniem zaproszonych gości oraz uczestników przez p. Karinę Stępień – Wiceprezes Stowarzyszenia LYSKOR, która przedstawiła program i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Na zaproszenie odpowiedzieli: p. Paweł Bugdol – Wójt Gminy Gaszowice, p. Zbigniew Binko oraz p. Maria Loska-Minas - Prezes i Wiceprezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach oraz prezesi Kół Pszczelarskich z Czernicy, Raszczyc oraz Brzezia. Jako pierwszy punkt programu swoją prelekcję pt. „Apiterapia - wykorzystanie produktów  pszczelich w lecznictwie” przedstawiła p. Danuta Psota. Pani Danuta z wykształcenia jest magistrem farmacji i zapoznała nas z wieloma ciekawostkami nt. właściwości zdrowotnych miodu i jego pochodnych. Następnie odbył się pokaz tworzenia świeczek z wosku pszczelego, który poprowadził p. Damian Klimanek. Ten punkt programu zainteresował szczególnie dzieci. Następnie w chwili przerwy pomiędzy występami uczestnicy mogli zwiedzać stoiska wystawiennicze z miodami, produktami pszczelimi, sprzętem pszczelarskim oraz rękodziełem. Z możliwości zaprezentowania się skorzystali: „Agro Oaza” z Raciborza, Pracownia „Dotyk Kreacji” z Tych, „Cieszyński Miód” z Cieszyna, Gospodarstwo Pasieczne Stanisławy Bulas z Grudyni Wielkiej oraz p. Damian Klimanek z Bluszczowa. Podczas biesiady odbyła się również degustacja różnych rodzajów miodu.  Gwiazdą tego wieczoru był Leszek Filec, który od pierwszego utworu porwał uczestników do tańca. Po zakończonym występie rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Dzięki biesiadzie można było nabyć produkty pszczele oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy nt. pszczelarstwa i apiterapii. Wszystkim bardzo się podobało i wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu wydarzeniach.

Fotorelacja.

Biesiada współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wójt Gminy Gaszowice

zaprasza na spotkanie organizowane przez Polską Spółdzielnę Energetyczną dotyczące:

"Projekt OZE Czysta Energia",

dzięki któremu można uzyskać do 50% dotacji do Paneli Fotowoltaicznych produkujących prąd ze słońca oraz do Pomp Ciepła.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 29.11.2016 r. wtorek o godzinie 17:00 w Gimnazjum w Piecach.

Serdecznie zapraszamy!

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Gaszowice:
- Nr OG-BR.0007.12.66.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Czernica oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.118.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.67.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.119.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.68.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Łuków Śląski oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.120.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.69.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.121.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r.,
- Nr OG-BR.0007.12.70.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Szczerbice oraz jej zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.21.122.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 maja 2016 r. i zmianą w uchwale Nr OG-BR.0007.25.138.2016 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 października 2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Czernica,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice,
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Łuków Śląski,
4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece,
5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Szczerbice.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko sporządzonymi do tych projektów w dniach od 28 listopada 2016 r. do 28 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, w Referacie Gospodarki Publicznej Inwestycji i Zamówień Publicznych (pokój nr 15) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 7 (kawiarnia):
- w dniu 1 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Czernica i sołectwo Łuków Śląski,
- w dniu 8 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice,
- w dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00 dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Piece i sołectwo Szczerbice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gaszowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:
- o projektach powyższych planów miejscowych,
- o  prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych do w/w projektów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymienione projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gaszowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gaszowice.

                                                                                                                           Wójt Gminy Gaszowice

przeglad patriotyczny

Zapraszamy w podróż do krainy niecodziennego dźwięku z pogranicza folku i popu połączonych z elektryzującym głosem LESKIEGO.

Gdzie: Ośrodek Kultury w Czernicy
Kiedy: 02.12.2016 r.
Start: godz. 19:00
Bilety w cenie 25,00 do nabycia w Ośrodku Kultury w Czernicy.

leski

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 24.11.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 69.

Więcej

 

andrzejki urwis

bebiki

dynia

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni