Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Gaszowice, że do dnia 30 września 2018 r. należy dokonać wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 30 września 2018 r., przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki jej dokonano.

PWiK Rybnik informuje, że w nocy z 27.09 na 28.09.2018R. wystąpi brak wody w godzinach 23:00 do 5:00 z powodu prac na sieci wodociągowej GPW S.A.

Przerwa w dostawach wody dotyczy następujących obszarów:

1. GMINA GASZOWICE,

2. RYBNIK UL. GROTA - ROWECKIEGO, KRZYWOUSTEGO, CIENISTA, GARBOCZE, KWIOTKA, RACIBORSKA (OD NR 202 DO NR 257).

 

Link: http://www.pwik-rybnik.pl/planowane-przerwy-w-dostawie-wody.html

Gaszowice, dnia 18.09.2018 r.

OG-BR.0002.9.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn.zm.) zwołuje na dzień 27.09.2018 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 sierpnia 2018 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku.

9.Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych.

10.Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok.

11.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Czernica;

b)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego - udzielenie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy Gaszowice w Ogrzewalni prowadzonej przez Miasto Rydułtowy;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Gaszowice;

d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

e)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

14.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Pliki do pobrania

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni