Gaszowice, dnia 17.04.2018 r.

OG-BR.0002.4.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 27 pkt 1 lit. a i b Statutu Gminy Gaszowice przyjętego Uchwałą NrOG-BR.0007.11.50.2013 Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 listopada 2013 r. poz. 6476 z późn. zm) zwołuje się na dzień 26.04.2018 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 marca 2018 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Informacja na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gaszowice.

9.Działalność Straży Gminnej.

10.Podsumowanie wykorzystanych środków finansowych udzielonych w formie dotacji w roku 2017 dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

11.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a)podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gaszowice na stałe obwody głosowania;

b)podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Gaszowice;

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;

d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

14.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty Uchwał

 

Stosownie do pisma Wojewody Śląskiego w sprawie afrykańskiego pomoru świń informuje się, że w przypadku odnalezienia padłych dzików należy niezwłocznie powiadomić powiatowe centrum zarządzania kryzysowego telefon 32 422 10 00.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że trwają wytężone prace nad nowym Regulaminem Naboru dla Programu SMOG STOP – Edycja 2018, powyższa decyzja oznacza, że w najbliższym czasie (w II kwartale 2018 r.) nastąpi publikacja nowego Regulaminu. Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji dowiedzą się z niego, między innymi o tym:

  • kiedy odbędzie się nabór wniosków o dotację,
  • kto będzie uprawniony do ubiegania się o dotację na wymianę starego źródła ciepła na nowe,
  • jaki zakres rzeczowy objęty będzie dofinansowaniem,
  • jaka będzie wysokość dofinansowania,
  • czy można będzie łączyć dotację Funduszu z innym wsparciem finansowym,
  • jakie dokumenty będzie należało przedłożyć, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.

Nabór wniosków planowany jest wstępnie na IV kwartał 2018 roku.

Ponadto, informujemy że zgodnie z przyjętymi szczególnymi warunkami:

  • beneficjentami Programu będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
  • przez jednorodzinny budynek mieszkalny rozumiany będzie budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,
  • do kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu środków Funduszu uwzględniane będą faktury wystawione i wydatki poniesione po 31.05.2018 roku,
  • zakończenie zadania nie może nastąpić przed 1.06.2018 r.,

Aktualne informacje na temat nowego Programu oraz Regulaminu Naboru dla Programu SMOG STOP – Edycja 2018, można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.wfosigw.katowice.pl

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni