Spółdzielnia Socjalna "Horyzonty kultury" zaprasza na spektakl papierowy "Bery z garca", grany na ślonskim byfyju. Tym razem będzie to historia Helci, która mieszka na familokach. Na familokach jest dużo dzieci i zawsze jest wesoło. Helcia, jak dorośnie, będzie pracowała w Hucie "Silesia" i robiła garnki, jak jej mama. Czasy PRL-u widziane oczami dziecka.

Premiera - 2 września 2018 r.

Ośrodek Kultury "Zameczek"

Godziny spektakli: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00.

Bilety w sprzedaży w dniu premiery.

Horyzonty kultury prezentują 1

om53 1

om53 2

                        Gaszowice, dnia 21.08.2018 r.

OG-BR.0002.8.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn.zm.) zwołuje na dzień 30.08.2018 r. o godz. 16:00sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 czerwca 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 lipca 2018 r.
 5. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.
 8. Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.
 9. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
 10. Informacja na temat wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Gaszowice.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok;
  b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne;
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
 14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Pliki do pobrania:
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla PZOZ Wodzisław śl
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
projekt uchwały w sprawie zmiany WPF

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni