28 maja 2018 roku miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w 45-letniej historii
gminy Gaszowice. Wójt Gminy Paweł Bugdol i Burmistrz Gminy Abasha (Gruzja),
Levan Makalatia, podpisali memorandum o wzajemnym porozumieniu i współpracy.


To partnerstwo prowadzi do wspólnego poznawania się, nawiązywania przyjaźni oraz tworzenia odpowiednich warunków dla relacji biznesowych i osobistych między różnymi członkami społeczeństwa. Było to jedno z pierwszych memorandum podpisane na poziomie lokalnym, między Polską a Gruzją. Jest to również jedna z misji Polskiej Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w celu rozwijania lokalnych więzi między krajami, skupiając się nie tylko na największych miastach. Tego typu działania wspierają rozwój regionalny Gruzji i Polski, dając nowe możliwości lokalnym społecznościom.

1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż od 1 sierpnia 2018 r. przyjmuje na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300 dla ucznia). Od miesiąca lipca 2018 r. powyższe wnioski można składać drogą elektroniczną.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/ 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin można pobrać ze strony:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Informacja dla klientów Urzędu Gminy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się klientów Urzędu Gminy Gaszowice, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Gaszowice danych osobowych klientów Urzędu jest Wójt Gminy Gaszowice. Adres Urzędu Gminy Gaszowice: 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2, tel. 32 4327157
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Izabela Smagoń-Kłosek, tel. 32 4327147
3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy Gaszowice ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Co to jest RODO

RODO to skrót od nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Rozporządzenie to zostało przyjęte 25 maja 2016 r., a zacznie obowiązywać 25 maja 2018 r. Z dniem 25 maja 2018 r. stosowanie przedmiotowego rozporządzenia stanie się obligatoryjne i będzie wiązało się ze swoistą rewolucją w obszarze przetwarzania danych osobowych.

Administratorzy danych będą zobligowani do realizowania nowych obowiązków, a właścicielom danych – osobom fizycznym nadane zostaną dodatkowe uprawnienia w tym zakresie. W efekcie powstała konieczność wprowadzenia szeregu modyfikacji zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i technicznym w urzędzie.

Zasadniczym celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. W założeniu RODO ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów z tego obszaru.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni