Gaszowice, dnia 14.12.2017 r.

 

OG-BR.0002.12.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuje na dzień 28.12.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Prządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2017 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży.

7.Sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Finansów.

8.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Gaszowice na rok 2018;

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gaszowice na rok 2018;

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Gaszowice na rok 2018;

d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017;

e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne;

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

- stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

g) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.

9.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gaszowice.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.

12.Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni