Gmina Gaszowice opracowała projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gaszowice na rok 2018” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów.

Wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą swoje uwagi do projektu programu przesłać na adres: Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice w terminie od dnia 13.12.2017 r. do dnia 04.01.2018 r.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni