Gaszowice, dnia 22.08.2017 r.


ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 31.08.2017 r.
o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 czerwca 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 lipca 2017 r.
5. Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
8. Informacja na temat wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Gaszowice.
9. Przedstawienie treści pisma mieszkańca gminy Gaszowice wzywającego do usunięcia
naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Gaszowice nr 162 z dnia 23 lutego 2017 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:
a) podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach,
b) podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach,
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne,
e) podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gaszowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - {trwają konsultacje projektu uchwały).
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.
13. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

projekt uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach

projekt uchwały ZI

projekt zmiana uchwały budzetowej

projekt zmiana wieloletniej prognozy finansowej

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni